Blog

Linia siatki modularnej zdjęcie nr 10
22.08.2018

Jakie prawa i obowiązki ma kierownik budowy?

W artykule znajdziesz:

Jakie prawa i obowiązki ma kierownik budowy?

Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowanego, do którego obowiązków należy nadzorowanie ekipy budowlanej, koordynowanie poszczególnych etapów budowy oraz prowadzenie dziennika budowy (program na komputer). Musi posiadać odpowiednie uprawnienia i być członkiem izby inżynierów. Kierownik budowy protokolarnie przejmuje od inwestora teren budowy i dokonuje jego zabezpieczenia, łącznie ze wszystkimi znajdującymi się na tym terenie urządzeniami technicznymi, obiektami budowlanymi, podlegającymi ochronie elementami środowiska kulturowego i przyrodniczego oraz stałymi punktami osnowy geologicznej (program na telefon). Jest on odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy oraz zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu.
Kierownik budowy zobowiązany jest do zorganizowania i kierowania budową w sposób zgodny z pozwoleniem na budowę, projektem, przepisami budowlanymi, Polskimi (program na egzamin ustny).

Koordynowanie realizacji prac

Linia siatki modularnej zdjęcie nr 11
Jakie prawa i obowiązki ma kierownik budowy?

Normami oraz przepisami BHP. Do jego obowiązków zalicza się również:
• podejmowania działań zapobiegających wstępowi na budowę osób nieupoważnionych,
• koordynowanie realizacji prac, które mają zapobiegać wszelkim zagrożeniom bezpieczeństwa,
• wprowadzanie wszelkich niezbędnych zmian w planie bioz, będących skutkiem prowadzonych robót budowlanych (promocja 3 w 1).
Obowiązkiem kierownika budowy jest wstrzymanie prac budowlanych, jeśli pojawi się możliwość powstania zagrożenia. W takiej sytuacji musi on powiadomić o tym właściwy organ oraz inwestora, a także dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (segregator). Kierownik jest zobowiązany do realizowania zaleceń znajdujących się w dzienniku budowy. Musi on zgłaszać inwestorowi wszelkie odbiory i przygotowywać dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego. Jest również zobligowany do umieszczenia na terenie budowy tablicy informacyjnej, która powinna znajdować się w widocznym miejscu. Kierownik budowy jest uprawniony do występowania o zmiany w projekcie w przypadku, gdy są one uzasadnione potrzebą usprawnienia procesu budowy lub zwiększenia bezpieczeństwa wykonywanych prac (opinie).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Linia siatki modularnej zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Linia siatki modularnej zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Linia siatki modularnej zdjęcie nr 16 Linia siatki modularnej zdjęcie nr 17 Linia siatki modularnej zdjęcie nr 18
Linia siatki modularnej zdjęcie nr 19
Linia siatki modularnej zdjęcie nr 20 Linia siatki modularnej zdjęcie nr 21 Linia siatki modularnej zdjęcie nr 22
Linia siatki modularnej zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Linia siatki modularnej zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Linia siatki modularnej zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Linia siatki modularnej zdjęcie nr 32 Linia siatki modularnej zdjęcie nr 33 Linia siatki modularnej zdjęcie nr 34
Linia siatki modularnej zdjęcie nr 35
Linia siatki modularnej zdjęcie nr 36 Linia siatki modularnej zdjęcie nr 37 Linia siatki modularnej zdjęcie nr 38
Linia siatki modularnej zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Linia siatki modularnej zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Linia siatki modularnej zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami