Jakie prawa i obowiązki ma kierownik budowy?

Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowanego, do którego obowiązków należy nadzorowanie ekipy budowlanej, koordynowanie poszczególnych etapów budowy oraz prowadzenie dziennika budowy (program na komputer). Musi posiadać odpowiednie uprawnienia i być członkiem izby inżynierów. Kierownik budowy protokolarnie przejmuje od inwestora teren budowy i dokonuje jego zabezpieczenia, łącznie ze wszystkimi znajdującymi się na tym terenie urządzeniami technicznymi, obiektami budowlanymi, podlegającymi ochronie elementami środowiska kulturowego i przyrodniczego oraz stałymi punktami osnowy geologicznej (program na telefon). Jest on odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy oraz zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu.
Kierownik budowy zobowiązany jest do zorganizowania i kierowania budową w sposób zgodny z pozwoleniem na budowę, projektem, przepisami budowlanymi, Polskimi (program na egzamin ustny).

Koordynowanie realizacji prac

Jakie prawa i obowiązki ma kierownik budowy?

Normami oraz przepisami BHP. Do jego obowiązków zalicza się również:
• podejmowania działań zapobiegających wstępowi na budowę osób nieupoważnionych,
• koordynowanie realizacji prac, które mają zapobiegać wszelkim zagrożeniom bezpieczeństwa,
• wprowadzanie wszelkich niezbędnych zmian w planie bioz, będących skutkiem prowadzonych robót budowlanych (promocja 3 w 1).
Obowiązkiem kierownika budowy jest wstrzymanie prac budowlanych, jeśli pojawi się możliwość powstania zagrożenia. W takiej sytuacji musi on powiadomić o tym właściwy organ oraz inwestora, a także dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (segregator). Kierownik jest zobowiązany do realizowania zaleceń znajdujących się w dzienniku budowy. Musi on zgłaszać inwestorowi wszelkie odbiory i przygotowywać dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego. Jest również zobligowany do umieszczenia na terenie budowy tablicy informacyjnej, która powinna znajdować się w widocznym miejscu. Kierownik budowy jest uprawniony do występowania o zmiany w projekcie w przypadku, gdy są one uzasadnione potrzebą usprawnienia procesu budowy lub zwiększenia bezpieczeństwa wykonywanych prac (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !