Blog

22.06.2019

Jakie pytania są na egzaminie na uprawnienia budowlane?

W artykule znajdziesz:

Jakie pytania są na egzaminie na uprawnienia budowlane?


Uzyskanie uprawnień budowlanych wymaga złożenia egzaminu. Składa się on z dwóch części – pisemnej i ustnej (https://uprawnienia-budowlane.pl). Część pisemna egzaminu na uprawnienia budowlane jest przeprowadzana w całym kraju w tym samym dniu i o tej samej godzinie. Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu pisemnego, mogą przystąpić do egzaminu ustnego (program na komputer).

Jakie pytania są na egzaminie na uprawnienia budowlane?

W tym wypadku terminy są ustalane w kolejnych dniach, a kolejność jest alfabetyczna. Ilość pytań zależy od wybranego rodzaju oraz zakresu uprawnień. Najwięcej, bo aż 90 pytań testowych, pojawia się na egzaminie na uprawnienia łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (program na telefon). Z tego 63 pytania dotyczą ustawy prawo budowlane oraz wszelkich powiązanych z nią przepisów, 18 pytań dotyczy warunków BHP przy wykonywaniu robót budowlanych, a 9 pytań związanych jest z kodeksem postępowania administracyjnego (program egzamin ustny).

Dla uprawnień bez ograniczeń odrębnych do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania, łączna liczba pytań testowych to 75. Z tego ilość pytań dotyczących ustawy zasadniczej i przepisów z nią związanych to 53, pytań z BHP jest 15, natomiast z zakresu postępowania administracyjnego 7. Jeszcze mniejszą liczbę pytań zawiera egzamin na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi (opinie o programie). Część pisemna jest złożona z 60 pytań testowych, z czego 42 dotyczą ustawy zasadniczej, 15 warunków BHP przy wykonywaniu robót budowlanych, a tylko 6 postępowania administracyjnego.

Tytuł zawodowy mistrza


Egzamin pisemny na uprawnienia w ograniczonym zakresie odrębnie do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania składa się z 45 pytań testowych (segregator aktów prawnych). Wśród nich są 32 pytania z prawa budowlanego i związanych z nim ustaw, 9 pytań z zakresu warunków BHP oraz 4 pytania z postępowania administracyjnego. Taką samą liczbę pytań ma egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób, które posiadają tytuł zawodowy mistrza (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami