Jakie uprawnienia pozwalają na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego?

Nie wszystkie uprawnienia budowlane pozwalają na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (program na komputer). Dotyczy to m.in. uprawnień w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń (program na telefon). Można natomiast pełnić tę funkcję, jeśli posiada się np. uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Wszystkie obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego znajdują się w art. 25 i 26 Ustawy Prawo Budowlane. Zgodnie z nią inspektor nadzoru inwestorskiego to jeden z uczestników procesu budowlanego. Jego zadaniem jest reprezentowanie interesów inwestora na budowie (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Faktycznie wykonane roboty

Jakie uprawnienia pozwalają na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego?

Inspektorem nadzoru inwestorskiego może być wyłącznie osoba, która posiada uprawnienia budowlane do kierowanie robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności (program na egzamin ustny). Ponadto osoba ta musi przynależeć do odpowiedniej izby samorządu zawodowego i posiadać ubezpieczenie OC. Jak więc widać, uprawnienia projektowe nie dają możliwości sprawowania w/w funkcji (promocja 3 w 1). Do zadań inspektora nadzoru inwestorskiego zalicza się nie tylko reprezentowanie inwestora na budowie, ale również kontrolowanie zgodności realizacji prac budowlanych z projektem, przepisami budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i pozwoleniem na budowę (segregator).
Ponadto inspektor ma obowiązek sprawdzać jakość wykonywanych robót budowlanych oraz stosowanych materiałów budowlanych, a zwłaszcza zapobiegać stosowaniu wyrobów, które są wadliwe lub nie zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie. Inspektor musi również sprawdzać i odbierać roboty budowlane, które są zanikające lub ulegają zakryciu. Uczestniczy też w odbiorach technicznych i próbach instalacji, przewodów kominowych, urządzeń technicznych (opinie). Jest zobowiązany do udziału w czynnościach związanych z odbiorem gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniem ich do użytku. Potwierdza też, że roboty zostały faktycznie wykonane, a wady usunięte. Na życzenie inwestora może też kontrolować wszystkie rozliczenia budowy.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami