Blog

08.04.2019

Jakie uprawnienia pozwalają na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego?

W artykule znajdziesz:

Jakie uprawnienia pozwalają na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego?

Nie wszystkie uprawnienia budowlane pozwalają na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (program na komputer). Dotyczy to m.in. uprawnień w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń (program na telefon). Można natomiast pełnić tę funkcję, jeśli posiada się np. uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Wszystkie obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego znajdują się w art. 25 i 26 Ustawy Prawo Budowlane. Zgodnie z nią inspektor nadzoru inwestorskiego to jeden z uczestników procesu budowlanego. Jego zadaniem jest reprezentowanie interesów inwestora na budowie (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Faktycznie wykonane roboty

Jakie uprawnienia pozwalają na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego?

Inspektorem nadzoru inwestorskiego może być wyłącznie osoba, która posiada uprawnienia budowlane do kierowanie robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności (program na egzamin ustny). Ponadto osoba ta musi przynależeć do odpowiedniej izby samorządu zawodowego i posiadać ubezpieczenie OC. Jak więc widać, uprawnienia projektowe nie dają możliwości sprawowania w/w funkcji (promocja 3 w 1). Do zadań inspektora nadzoru inwestorskiego zalicza się nie tylko reprezentowanie inwestora na budowie, ale również kontrolowanie zgodności realizacji prac budowlanych z projektem, przepisami budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i pozwoleniem na budowę (segregator).
Ponadto inspektor ma obowiązek sprawdzać jakość wykonywanych robót budowlanych oraz stosowanych materiałów budowlanych, a zwłaszcza zapobiegać stosowaniu wyrobów, które są wadliwe lub nie zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie. Inspektor musi również sprawdzać i odbierać roboty budowlane, które są zanikające lub ulegają zakryciu. Uczestniczy też w odbiorach technicznych i próbach instalacji, przewodów kominowych, urządzeń technicznych (opinie). Jest zobowiązany do udziału w czynnościach związanych z odbiorem gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniem ich do użytku. Potwierdza też, że roboty zostały faktycznie wykonane, a wady usunięte. Na życzenie inwestora może też kontrolować wszystkie rozliczenia budowy.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami