Jakim dokumentem potwierdza się praktykę zawodową?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Infrastruktury z 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do

Jakim dokumentem potwierdza się praktykę zawodową?

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych musi być potwierdzona odpowiednim dokumentem (program na komputer). Dokumentem, który potwierdza odbycie praktyki zawodowej jest oświadczenie, które znaleźć można w załączniku nr 1 do w/w oświadczenia.

Jeśli praktyka odbywała się przy budowie lub projektowaniu obiektów, które znajdują się na terenach zamkniętych w jednostkach organizacyjnych podlegających Szefowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministrowi Obrony Narodowej bądź ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, to potwierdzeniem odbycia praktyki zawodowej jest zaświadczenie wydane właściwego miejscowo inspektora nadzoru budowlanego (program na telefon). W zaświadczeniu należy wyszczególnić zarówno okres odbywania praktyki zawodowej, jaki terminy rozpoczęcia oraz zakończenia praktyki związanej z daną specjalnością (program egzamin ustny).

W przypadku, gdy praktyka zawodowa odbyła się przed 1 stycznia 1995 roku, potwierdzenie stanowi zaświadczenie wydane przez jednostkę, w której takowa praktyka miała miejsce (opinie o programie). Jeśli praktyka odbywała się między 1 stycznia 1995 roku a 25 września 2014 roku, to potwierdzeniem jej odbycia jest książka praktyki zawodowej, w której każdy wpis potwierdza osoba mająca odpowiednie uprawnienia budowlane i kierująca praktyką zawodową.

Praktyka zawodowa odbyta poza granicami kraju


Praktyka zawodowa odbyta poza granicami kraju również uprawnia do starania się o uprawnienia budowlane (segregator aktów prawnych). Potwierdza się ją za pomocą dokumentu, który wydaje kierownik jednostki, w jakiej odbywała się praktyka zawodowa. Dokument musi być potwierdzony przez osobę, która posiada uprawnienia budowlane wymagane w danym kraju i pod kierownictwem której odbywała się praktyka zawodowa. W dokumencie musi znaleźć się wykaz robót budowlanych oraz obiektów budowlanych, przy których budowie lub projektowaniu bezpośrednio uczestniczył praktykant. Ponadto należy w nim umieścić terminy rozpoczęcia i zakończenia praktyk oraz ogólną ocenę praktycznej i teoretycznej wiedzy praktykanta w zakresie wybranej specjalności uprawnień (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !