Jakość betonu

Jakość betonu

Jakość betonu, wyrażona jego cechami wytrzymałościowymi, wpływa na grubość nawierzchni, czemu dają wyraz przepisy ustalające wymagania, jakim powinien odpowiadać beton drogowy pod względem swoich cech fizycznych i mechanicznych.
Właściwości klimatu, a głównie wahania temperatur w ciągu doby i roku, mają również bardzo poważny wpływ na grubość płyty (program uprawnienia budowlane na komputer).

Jedno- lub dwuwarstwowość nawierzchni jest bardzo istotnym czynnikiem, mającym wpływ na grubość i koszty nawierzchni. Jednowarstwowe nawierzchnie wykonuje się z jednolitej masy betonu nawierzchniowego odpornego na niszczące działanie wpływów atmosferycznych i ruchu drogowego. W dwuwarstwowych nawierzchniach część dolną, znacznie grubszą, o słabszym kruszywie wykonuje się zwykle ze żwiru i piasku lub pospółki, a część górną, cieńszą, tzw. warstwę ścieralną, o grubości od 3 do 7 cm - z masy betonowej jak w nawierzchniach jednowarstwowych. Z punktu widzenia kosztów, nawierzchnie dwuwarstwowe wykazują niższe koszty materiałów, natomiast jednowarstwowe niższe koszty robocizny i sprzętu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Organizacyjnie dogodniejsze są nawierzchnie jednowarstwowe. Obecnie przeważa pogląd, iż nowoczesne wykańczarki dają gwarancję dobrego zagęszczenia masy betonowej w nawierzchni na łącznej grubości, a oszczędności osiągane przy jednowarstwowym wykonawstwie w postaci robocizny i sprzętu są znacznie większe niż oszczędności materiałowe przy dwuwarstwowym wykonaniu. Ustalając grubość nawierzchni betonowej w sposób doświadczalny na podstawie istniejących nawierzchni, należy pamiętać, aby były brane pod uwagę wszystkie ww. czynniki.
Zmniejszenie grubości nawierzchni betonowej można uzyskać przez:
- podwyższenie jakości betonu, głównie wytrzymałości na zginanie,
- zapewnienie jednorodności podłoża gruntowego i podnoszenie jego nośności, np. drogą stabilizacji,
- zastosowanie sprężania betonu (uprawnienia budowlane).

Boczne ograniczenie przekroju

Podane w tablicy grubości odnoszą się do obciążenia na pojedynczą oś samochodu 8 T albo 14,5 T na oś bliźniaczą (program egzamin ustny). Poza tym grubości dotyczą nawierzchni jednowarstwowych, w przypadku zastosowania nawierzchni dwuwarstwowej należy grubość zwiększyć o 2 cm, przy czym grubość warstwy górnej powinna wynosić co najmniej 5 cm. Wszelkie odstępstwa od zaleceń wymagają szczegółowych uzasadnień w postaci obliczeń i badania gruntu. Kształt. Jezdnia nawierzchni betonowej na odcinkach prostych ma kształt przekroju poprzecznego w zasadzie dwuspadowy (daszkowy). Wyjątek stanowią przekroje typu autostradowego lub przekroje innych dróg i ulic o oddzielnych jezdniach dla każdego kierunku ruchu, które z reguły są jednospadowe (kształt pulpitowy) (opinie o programie).

Kształt jednospadowy posiadają również jezdnie w terenach górskich na trasach stokowych dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu. Na odcinkach łuków poziomych stosuje się również z reguły kształt jednospadowy. Tak więc w przekroju poprzecznym jezdnia nawierzchni betonowej od góry ograniczona jest linią prostą o nachyleniu w jednym kierunku lub załamaną w formie daszka dwuspadowego. Boczne ograniczenie przekroju od zewnątrz stanowi z reguły pionowa linia prosta. Przekrój od dołu ograniczony jest linią prostą zazwyczaj równoległą do linii ograniczającej przekrój od góry i w ten sposób nawierzchnia na całej szerokości posiada tę samą grubość (segregator aktów prawnych).

Doświadczenia wykazały, iż najsłabszymi częściami płyt są krawędzie zewnętrzne, stąd w niektórych krajach tendencje do ich pogrubiania o 30 do 50% w stosunku do grubości środkowej części, co można uzyskać przez zwiększenie nachylenia dolnej prostej ograniczającej przekrój płyty lub przez jej załamanie. Oba rozwiązania wymagają specjalnego przygotowania podłoża (promocja 3 w 1).

Dlatego też ostatnio we wszystkich krajach Europy, a także i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej unika się tego rodzaju pogrubień, stosując je wyjątkowo i to tylko w cienkich (około 15 cm grubości) nawierzchniach.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !