Jakość kruszywa

Jakość kruszywa

Na wytworzenie się określonej ilości porów mają wpływ: ilość cementu, ilość miałkiego piasku, jakość cementu, temperatura, czas mieszania i rodzaj betoniarki, konsystencja i jakość kruszywa, a nawet warunki atmosferyczne. Dlatego to tak domieszka, jak i beton muszą być poddawane stałej kontroli (program uprawnienia budowlane na komputer). Nic więc dziwnego, że do napowietrzania betonu stosuje się tylko gotowe preparaty firmowe o stale kontrolowanej jakości. Wykonuje się je z surowców posiadających własności napowietrzania betonu, jak: żywice drzewne, tłuszcze, oleje, olej tallowy, oleina, mydła naftenowe, paki drzewne, smoły torfowe itp. Preparaty firmowe. Na ogół w praktyce stosuje się domieszki upla- styczniająco-napowietrzające, natomiast domieszek tylko napowietrzających jest niedużo. Należą do nich preparat szwajcarski Fro-Be, amerykańskie Vinsol- -resin, Darex i inne (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Jako preparat firmowy krajowy należy wymienić Abiesod PI - domieszkę uplastyczniająco-napowietrzającą o przewadze działania uplastyczniającego. Pozwala on na redukcję ilości wody zarobowej o ok. 10%. Poprawia mrozoodporność betonu i zwiększa nieco jego wodoszczelność. Z preparatów zagranicznych duży rozgłos zdobyły szwajcarski Plastocrete (przewaga działania uplastyczniającego) i Frioplast (przewaga napowietrzania), dalej niemiecki Tricosal LPV, Cerinol AEA. Rajasil LPV, czeski Yusal i inne (uprawnienia budowlane).
Działanie omawianej grupy domieszek jest natury fizykochemicznej i polega na zamknięciu istniejących w tworzywie porów poprzez ich wypełnienie odpowiednim materiałem lub też na reakcjach chemicznych zachodzących między składnikami domieszki a cementem, wskutek czego powstają substancje blokujące pory lub wytwarzające na ich powierzchni powłoczki hydrofobowe.

Popioły lotne

Tak więc pod względem sposobu działania można domieszki blokujące pory lub ich poszczególne składniki podzielić na:
- substancje nieaktywne, działające głównie przez wypełnienie próżni; do tej grupy zalicza się różnego rodzaju materiały o dużym stopniu rozdrobnienia, jak: gliny, iły, bentonity, dolomity, mączki kamienne, wodorotlenek glinowy, siarczan barowy, kreda, sproszkowane wapno itp. (program egzamin ustny);
- substancje aktywne, mogące wchodzić w reakcje z cementem, jak różne rozpuszczalne chlorki (CaCl2, A1C13), siarczany (ałun, gips, siarczany alkaliczne), szkło wodne oraz wszelkie naturalne lub sztuczne pucolany (mielone żużle wielkopiecowe, popioły lotne, trasy, ziemia okrzemowa lub krzemionkowa oraz różne postacie krzemionki bezpostaciowej);
- substancje powierzchniowo-aktywne (hydrofobowe), zmieniające napięcie powierzchniowe wewnątrz kapilar i porów tworzywa, jak: mydła sodowo-potasowe, amonowe lub wapienne, wolne kwasy tłuszczowe, oleje, żywice organiczne, woski, białka (proteiny, kleje), bitumy, smoły (opinie o programie).
Stosowane w praktyce domieszki są zwykle kompozycjami wymienionych wyżej substancji i w działaniu łączą cechy powyższych grup. Często jednak, zależnie od celu, do osiągnięcia którego domieszka jest przeznaczona, a mianowicie:
- domieszki wodouszczelniające, przeciwko wodzie pod ciśnieniem,
- domieszki wodoodpychające, przeciwko wodzie nasiąkającej,
- domieszki antykorozyjne, zwiększające odporność tworzywa na działanie środowisk agresywnych,
przeważa ten lub inny typ substancji.

Pod względem składu chemicznego domieszki wodouszczelniające bazują głównie na związkach mineralnych przy częściowym niekiedy dodatku substancji organicznych. Głównymi składnikami tych domieszek będą: chlorek wapniowy, szkło wodne, krzemionka bezpostaciowa, wodorotlenek glinowy, ałun lub też mieszaniny związków nieorganicznych i organicznych (segregator aktów prawnych).

Do celów uszczelniających bywa stosowany w ilości 2-4%. Fakt, że sole zawierające CaCl2 tworzą się przy wysychaniu betonu, wskazuje na to, że tworzą się one w porach betonu. W tym sensie należy się spodziewać, że będzie środkiem uszczelniania struktury betonu. Istotnie uszczelnienie betonu stwierdził S. Jarząbek, badając beton z różnymi dodatkami na wodoszczelność (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami