Kamień naturalny

Kamień naturalny

Kamień naturalny stosuje się w budownictwie prefabrykowanym głównie do wykonywania:
a) płyt okładzinowych zewnętrznego licowania budynków,
b) elementów profilowanych, np. kolumn i gzymsów, oraz do produkcji takich prefabrykatów, jak podokienniki i biegi klatek schodowych,
c) elementów prefabrykowanych sprężonych (nadproża, podciągi, słupy i kolumny) oraz całych konstrukcji z kamienia sprężonego, jak np. mosty i przepusty.
d) elementów prefabrykowanych ściennych.

płyty i inne elementy okładzinowe oraz elementy profilowane stosuje się różne rodzaje kamieni naturalnych odpornych na działanie mrozu i wody. jak granity, gabro i inne skały magmowe, następnie tufy, lawy wulkaniczne, wapienie, dolomity i marmury (program uprawnienia budowlane na komputer).
Do produkcji elementów i konstrukcji sprężonych używa się bazaltu, granitu, diabazu, porfiru i innych kamieni o dużych wytrzymałościach (najmniej 800 kG/cm2).

Do produkcji elementów ściennych używa się kamieni ze skał porowatych, lekkich o odpowiednich właściwościach izolacyjnych oraz odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Do takich kamieni należą: tufy wulkaniczne o ciężarze objętościowym do 1,5 T/m3, wapienie miękkie o wytrzymałości 50 -T- 300 kG/cm2, wapienie muszlowe o wytrzymałości do 45 kG/cm2 oraz tufy wapienne.
Kamień sztuczny w różnych odmianach jest w prefabrykacji podstawowym materiałem nośnym, odgrywającym większą rolę niż wszystkie inne materiały razem wzięte (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Najważniejsze rodzaje kamienia sztucznego stosowanego w prefabrykacji są następujące:
a) betony konstrukcyjne ciężkie,
b) betony konstrukcyjne lekkie,
c) betony silikatowe,
a) ceramika,
e) gips i beton gipsowy,
f) skały topione.

Spośród kamieni sztucznych najważniejszą rolę jako materiał konstrukcyjny do produkcji prefabrykatów odgrywają betony konstrukcyjne (uprawnienia budowlane). Beton jest podstawowym materiałem do produkcji wszelkiego rodzaju prefabrykatów: betonowych, żelbetowych i z betonów sprężonych. Stosowany do produkcji 2Q prefabrykatów beton należy do betonów ciężkich; jego ciężar objętościowy wy
nosi od 1800 do 2900 kG/m3.
Obecnie coraz większego znaczenia w produkcji nośnych elementów budo-
wlanych nabierają betony konstrukcyjne lekkie, tj. betony o ciężarach objętościowych od około 1000 do 1800 kG/m3 (program egzamin ustny).
Betony lekkie konstrukcyjne możemy podzielić na:
- betony lekkie z kruszywa lekkiego porowatego,
- betony lekkie jamiste, zwane również betonami jednofrakcjowymi (opinie o programie).

Beton lekki z kruszywa porowateg

Beton lekki z kruszywa porowatego wykonywany jest w analogiczny sposób jak beton konstrukcyjny. Zamiast zwykłego kruszywa ciężkiego (żwir, tłuczeń, piasek) stosuje się kruszywa lekkie porowate. Kruszywa porowate możemy podzielić na:
g) kruszywa porowate naturalne (pumeks, tufy, lekkie wapienie itp.), które znalazły powszechne zastosowanie do produkcji elementów prefabrykowanych w krajach, w których te surowce występują,
h) kruszywa lekkie z materiałów odpadkowych (żużle paleniskowe i hutnicze), stosowane powszechnie w wielu krajach, m.in. i u nas.
i) kruszywa porowate sztuczne, specjalnie produkowane do celów budowlanych.
Kruszywa porowate sztuczne produkuje się w krajach nie posiadających złóż kruszyw lub skał naturalnych lekkich z różnych materiałów w specjalnych wytwórniach lub uzyskuje się je z lekkich żużli budowlanych w hutach przez zastosowanie odpowiedniego sposobu chłodzenia (pumeks hutniczy) (segregator aktów prawnych).

Ogólnie biorąc, kruszywa lekkie sztuczne otrzymuje się przez wypalanie w wysokiej temperaturze niektórych rodzajów glin i łupków, ziemi krzemowej i rozdrobnionych skał wulkanicznych oraz przez spiekanie popiołów lotnych. Beton lekki jamisty (tj. beton z jamami pomiędzy poszczególnymi ziarnami) otrzymuje się przez zastosowanie kruszywa jednofrakcjowego i odpowiedniej ilości cementu (około 2 razy mniejszej niż w betonie konstrukcyjnym). Kruszywo jednofrakcjowe uzyskiwane jest przez przesiewanie piasku, żwirku, żużla, tłucznia ceglanego itp. na dwóch kolejnych sitach z serii znormalizowanej.
Cementu dodaje się do zarobu betonu jednofrakcjowego tylko tyle, aby spoiwo cementowe utworzyło naokoło ziarn cienkie błonki, w wyniku czego powstają sklejenia punktowe poszczególnych ziarn w miejscach styku. Dlatego też ilość cementu nie powinna być większa niż 1 :8 lub 1 :10 w stosunku objętościowym do kruszywa, czemu odpowiada 140 -f-180 kg cementu w 1 m3 betonu.

W ostatnich latach wprowadzony został - jako nowy materiał do produkcji prefabrykatów - „beton silikatowy”. Jest to beton, w którym spoiwem jest mielone niegaszone wapno, kruszywem zaś są różne surowce krzemianowe, jak piaski kwarcowe, szpat polny, popioły hutnicze, żużle, less itp. Wiązanie betonu powstaje tu w autoklawie, podobnie jak wiązanie cegły silikatowej.
Nazwa „beton silikatowy” podkreśla duże podobieństwo pomiędzy tym materiałem a betonem zwykłym. Wytrzymałość, szczelność i inne własności tego tworzywa uzależnione są podobnie jak w betonie zwykłym od takich czynników, jak wytrzymałość spoiwa, stosunek wodocementowy, uziarnienie kruszywa itp.

Poza ciężkimi betonami silikatowymi o ciężarze od 2,0 do 2,5 T/m3, wytrzymałości na ściskanie 400 do 600 kG/cm2 i mrozoodporności powyżej 500 cykli, stosowane są również (w Związku Radzieckim) lekkie betony sili- katowe na kruszywie porowatym (ciężar 0,7 do 1,6 T/m3) o wytrzymałości na ściskanie 75 do 300 kG/cm2 oraz komórkowe betony silikatowe. (ciężar 0,5 do 0,7 T/m3) o wytrzymałości na ściskanie 35 do 70 kG/cm2, które stosowane są jako materiał konstrukcyjno-izolacyjny.
Beton silikatowy (por. p. 3.6) znalazł zastosowanie przede wszystkim do produkcji wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych ściennych i stropowych dla budownictwa mieszkaniowego (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami