Żywotność elementów metalowych

Żywotność elementów metalowych

Żywotność elementów metalowych budowli i urządzeń jest w przybliżeniu znana i może być z góry zaplanowana (program uprawnienia budowlane na komputer). Wskazano, ze dla wielu obiektów przyjmuje się żywotność nieograniczoną, np. dla mostów i kratowych masztów linii wysokiego napięcia. Dla urządzeń, których technologia ulega szybkiemu starzeniu, zakłada się ograniczoną żywotność. Należy to uwzględniać przy planowaniu robót przeciwkorozyjnych. Musi być więc zachowana zgodność pomiędzy żywotnością chronionego obiektu a trwałością i kosztem planowanych robót przeciwkorozyjnych. Odpowiadając na niżej podane pytania uzasadnijcie, dlaczego musi zachodzić współzależność pomiędzy żywotnością obiektu a trwałością robót przeciwkorozyjnych.

Taki stan rzeczy musi być uwzględniony przy planowaniu ochrony przed korozją. W celu lepszego planowania i kontroli stanu ochrony przed korozją sporządza się w dużych zakładach przemysłowych plany, na których budowle i urządzenia podzielone są, odpowiednio do stopnia D zagrożenia, na strefy zagrożenia korozyjnego. Dla różnych stref ustala się odpowiednie rodzaje ochrony i cykle jej odnawiania (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Część planu sytuacyjnego dużego zakładu chemicznego, z którego wynika, ze:

  • w niektórych rejonach zakładu agresywność powietrza przekracza dopuszczalne normy z powodu występowania stężonych gazów odlotowych i popiołów lotnych (strefa II) (uprawnienia budowlane),
  • na pewnych obszarach (strefa III) występuje równocześnie kilka substancji agresywnych, których łączne działanie potęguje ich agresywność (gazy odlotowe, popiół lotny i stała mżawka skondensowanej pary wodnej z pobliskiej chłodni),
  • w niektórych zakładach budynki i urządzenia są szczególnie silnie zagrożone z powodu działania substancji agresywnych stosowanych w produkcji (strefa IV) (program egzamin ustny).

Funkcja zabezpieczanych obiektów

W następnym zadaniu wykorzystajcie dane z planu. Przy uzupełnianiu danych powinniście wykorzystać przyswojone dotychczas wiadomości. Rozwiązanie tego zadania łączy się z kontrolą waszych wiadomości.

 W sposób jak to uczyniono w wypełnionych rubrykach, wszystkie dane ważne z punktu widzenia korozji i ochrony przed korozją, wynikające ze specyfiki stref zagrożenia. W przypadku gdybyście mieli trudności przy opracowaniu treści danych wpisywanych do pierwszych trzech kolumn, musicie jeszcze raz przeczytać rozdziały. Przy wypełnianiu kolumny ,,właściwe rodzaje pokryć" posłużcie się danymi podanymi (opinie o programie).

Dość dużą rolę przy planowaniu nakładów technicznych i finansowych na zabezpieczenie obiektu przed korozją odgrywa jego funkcja. Dla obiektów, których-funkcje są bardzo ważne, np. dla większości urządzeń produkcyjnych i budowli na ważnych szlakach komunikacyjnych, nakłady na ochronę przed korozją są zazwyczaj znacznie większe od nakładów na urządzenia o mniejszym znaczeniu. Im większe są straty spowodowane przez ograniczenie funkcji lub przestój urządzenia z powodu jego korozji lub wykonywania robót remontowych, tym lepsza musi być jakość pokryć ochronnych. Trzeba o tym pamiętać przy rozwiązywaniu zadania Z 84 (segregator aktów prawnych).

Odpowiadając na pytania w punktach a i b, uzasadnijcie współzależność pomiędzy ochroną przed korozją a funkcją chronionych obiektów. Powinna być ona odpowiednio zaplanowana. Muszą być przy tym brane pod uwagę: żywotność, warunki miejscowe i funkcja zabezpieczanych obiektów. Koszty ochrony muszą być utrzymane w odpowiednim, uzasadnionym ekonomicznie stosunku do wartości chronionych obiektów. W dużych zakładach przemysłowych metalowe części budowli w różnych jej miejscach często bywają narażone na działanie bardzo różniących się czynników agresywnych (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami