Kiedy można stracić uprawnienia budowlane?

W przypadku, gdy inżynier popełni czyny skutkujące odpowiedzialnością zawodową, może on otrzymać zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie (program na komputer). Taka kara może być nałożona na okres od roku do nawet pięciu lat. Jest ona nakładana łącznie z obowiązkiem złożenia egzaminu w wyznaczonym terminie. Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie wydawany jest wyłącznie wtedy, gdy stwierdzone zostanie znaczne społeczne niebezpieczeństwo czynu (program na telefon). Zgodnie z obowiązującymi przepisami taki zakaz nakładany jest również wtedy, gdy osoba:
• dopuściła się czynu skutkującego odpowiedzialnością zawodową mimo dwukrotnego upomnienia,
• uchyla się od złożenia egzaminu, który został nakazany (program na egzamin ustny).

Nałożenie kary pozbawienia uprawnień budowlanych

Kiedy można stracić uprawnienia budowlane?

Na osobę, która dopuściła się czynów skutkujących powstaniem odpowiedzialności zawodowej, może zostać nałożony wyrok karny, który skutkuje utratą uprawnień budowlanych (promocja 3 w 1). Orzeczony może być zakaz zajmowania niektórych stanowisk, prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub wykonywania określonego zawodu. Przepisy dają więc możliwość zastosowania środka karnego zakazującego sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Zakaz może dotyczyć zarówno całych uprawnień budowlanych, jak i tylko części uprawnień, np. osoba może nadal kierować budową, ale nie może projektować (segregator).
Nałożenie kary pozbawienia uprawnień budowlanych może być efektem odrębnego postępowania. Wówczas konieczne jest zawiadomienie strony o prowadzonym postępowaniu, aby dać jej możliwość wypowiedzenia się i wzięcia udziału w postępowaniu. Zawsze należy przy tym pamiętać, że utrata uprawnień wynika z art. 96 ust. 6 Prawa budowlanego. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku, gdy kara utraty uprawnień została orzeczona w wyroku sądu karnego. Wówczas nie ma potrzeby wydawania odrębnej decyzji dotyczącej pozbawienia uprawnień, ponieważ wyrok sądu karnego sam stanowi o tej utracie i jest wiążący dla wszystkich organów (opinie). Osobę, na którą została nałożona taka kara, należy wykreślić z rejestru osób, mających uprawnienia budowlane.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !