Blog

26.06.2018

Kiedy następuje rozpoczęcie budowy?

W artykule znajdziesz:

Kiedy następuje rozpoczęcie budowy?


Wszelkie roboty budowlane mogą być prowadzone dopiero po uzyskaniu i uprawomocnieniu decyzji o pozwoleniu budowlanym. Przepis ten nie dotyczy robót wykonywanych na podstawie zgłoszenia lub takich, które nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Decyzja o pozwoleniu budowlanym może wygasnąć, jeśli w ciągu 3 lat od dnia, w którym stała się ona ostateczna, nie rozpoczęto budowy. Decyzja wygasa również w sytuacji, gdy budowa została przerwana na okres dłuższy niż 3 lata. Wówczas konieczne jest wystąpienie o nową decyzję o pozwolenie na budowę lub wznowienie robót.
W przypadku zgłoszenia budowy prace przygotowawcze można rozpocząć dopiero wtedy, gdy w ciągu 21 dni od momentu doręczenia zgłoszenia nie zostanie wniesiony sprzeciw przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Sprzeciw musi mieć formę decyzji, jeśli jej nie ma oznacza to „milczącą zgodę”. W takim wypadku budowę należy rozpocząć przed upływem 3 lat od momentu uzyskania zgody. Przepisy dokładnie określają moment rozpoczęcia budowy – rozpoczyna się ona wraz z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy, do których zalicza się:
• geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie,
• niwelacja terenu,
• zagospodarowanie terenu i budowa obiektów tymczasowych,
• wykonanie na potrzeby budowy przyłączy do infrastruktury technicznej.
Obowiązkiem inwestora jest zawiadomienie organu, który sprawuje nadzór budowlany, oraz projektanta, który sprawuje nadzór nad zgodnością prowadzonej budowy z projektem, o planowanym terminie rozpoczęcia prac jeszcze przed ich rozpoczęciem. Do zawiadomienia musi być dołączone oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków, oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków oraz informacja z danymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Rozpoczęcie dostaw wody, energii, gazu lub ciepła na potrzeby budowy następuje dopiero po okazaniu wymaganego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Wszystkie przepisy związane z rozpoczęciem budowy znajdują się w ustawie Prawo budowlane.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami