Kierowanie robotami budowlanymi a nowe przepisy

W prawie budowlanym planowane jest wprowadzenie zmian, które dotyczą także kierowania robotami budowlanymi (program na komputer). W projektach zachowano obowiązujący stan prawny dotyczący kierowania robotami budowlanymi, co oznacza, że prace te może wykonywać zarówno architekt, jak i inżynier budownictwa. W projekcie wskazano wprost, że w zakresie posiadanych uprawień inżynier budownictwa może wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie na zasadach, które określone są w ustawie Prawo budowlane i ustawie o zawodzie. Oznacza to, że inżynier budownictwa może kierować budową lub robotami budowlanymi (program na telefon). Nie ma więc żadnych wątpliwości, że inżynierowie budownictwa nadal będą mogli sprawować samodzielne funkcje techniczne w zakresie kierowania robotami budowlanymi lub budową (program na egzamin ustny).

Samodzielne funkcje techniczne

Kierowanie robotami budowlanymi a nowe przepisy

W projekcie przygotowano również szczegółowe zakresy uprawnień w zależności od wybranej specjalności (promocja 3 w 1). Zgodnie z tymi zapisami inżynier budownictwa może otrzymać uprawnienia zarówno do projektowania, jak i do kierowania robotami budowlanymi w wybranym zakresie. Jeśli chodzi o architektów, to będą oni pełnić samodzielne funkcje techniczne, które polegają na kierowaniu robotami budowlanymi lub budową, wyłącznie w tym zakresie, w jakim takie roboty nie są zastrzeżone dla osób, które mają uprawnienia w danym zakresie czy specjalności i pełniących samodzielne funkcje techniczne (segregator).
W projekcie, który jest w przygotowaniu, przewidziano, że kierownik budowy, którym może być zarówno architekt, jak kierownik budownictwa, będzie zobowiązany do zapewnianie wykonania funkcji wymagających odpowiednich uprawnień, przez osoby, które takowe uprawnienia posiadają (opinie). Oznacza to, że poszczególne roboty budowlane zawsze będą musiały być wykonywane przez osoby, które mają uprawnienia w wymaganej specjalności. Chociaż obecnie zawód architekta i inżyniera budowlanego są regulowane odrębnymi ustawami, to w ramach procesu inwestycjno-budowlanego osoby te będą musiały prowadzić ścisłą współpracę.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !