Kierownik budowy i jego zadania


Większość obowiązków kierownika budowy wynika z przepisów prawa budowlanego. Obowiązkiem, który z niego nie wynika, jest dbanie o interes ekonomiczny pracodawcy. Kierownik budowy powinien zatrudniać robotników zgodnie z ich kwalifikacjami, a także pilnować przestrzegania dyscypliny pracy i tworzyć warunki do tego, aby praca była jak najbardziej wydajna. Ponadto osoba ta jest zobowiązana do oszczędnego gospodarowania materiałami oraz sprzętem oraz unikania nieuzasadnionych kosztów, np. związanych z przedłużaniem postoju środków transportu czy maszyn. Kierownik budowy pełni również obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy i przepisów BHP. Musi też dbać o przestrzeganie ogólnych przepisów porządkowych, a w przypadku katastrofy budowlanej musi zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym, zabezpieczyć miejsce katastrofy oraz niezwłocznie powiadomić służby.

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

W związku ze specyfiką produkcji budowlanej, budowa kierowana jest jednoosobowo przez kierownika budowy. Nałożone na niego obowiązki wynikają z przepisów prawa budowlanego oraz zawartej z pracodawcą umowy oraz w/w przepisów. Do podstawowych obowiązków kierownika, zalicza się m.in.:
• sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• protokolarne przejęcie od inwestora terenu budowy, łącznie z będącymi na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi itp.,
• zabezpieczenie terenu budowy,
• prowadzenie całej dokumentacji budowy,
• organizacja budowy oraz kierowanie budową w taki sposób, aby była ona zgodna z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi i przepisami BHP,
• koordynacja realizacji zadań, które zapobiegają wypadkom i zagrożeniom,
• wprowadzanie zmian w planie bioz, wynikających z postępowania prac budowlanych,
• podejmowania działań, zapobiegających dostaniu się na budowę osobom trzecim,
• wstrzymanie prac budowlanych po stwierdzeniu możliwości powstania zagrożenia i powiadomienie o tym fakcie odpowiednich służb,
• sporządzanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !