Blog

Materiały do ścian osłonowych zdjęcie nr 10
29.07.2019

Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie

W artykule znajdziesz:

Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie

Kierownik budowy to osoba, która może wykonywać samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Oznacza to konieczność posiadania uprawnień budowlanych w specjalności, zakresie i rodzaju odpowiednim do wykonywanej pracy (program na komputer).

Materiały do ścian osłonowych zdjęcie nr 11
Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie

Jako uczestnik procesu budowlanego kierownik budowy ma szereg obowiązków oraz praw związanych ze swoim stanowiskiem pracy. W ustawie Prawo budowlane są one szczegółowo opisane. Kierownik budowy powoływany jest przez inwestora (program na telefon). W oparciu o informacje otrzymane od projektanta, ma on obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Musi uwzględnić w nim specyfikę danego obiektu budowlanego, a także wszystkie warunki prowadzenia prac budowlanych (program egzamin ustny).

Bardzo ważnym obowiązkiem kierownika budowy jest prowadzenie dokumentacji. Dokonuje on protokolarnego przejęcia placu budowy od inwestora, po czym zabezpiecza teren budowy łącznie ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami przed niepowołanym dostępem. Zapewnia również geodezyjne wytyczenie obiektu i tak organizuje budowę, aby była ona zgodna z projektem budowlanym, przepisami oraz pozwoleniem na budowę (opinie o programie). Do jego zadań należy koordynowanie zadań, których celem jest zapobieganie wszelkim zagrożeniom bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia. Dba też o to, aby w czasie wykonywania robót budowlanych przestrzegano zasad BHP.

Zgłoszenia obiektu budowlanego

Jeśli kierownik budowy stwierdzi, że istnieje możliwość powstania zagrożenia, musi wstrzymać roboty budowlane i natychmiast zawiadomić odpowiedni organ (segregator aktów prawnych). Jego obowiązkiem jest też zawiadomienie inwestora o tym, że w dzienniku budowy pojawił się wpis związanych ze wstrzymaniem robót budowlanych na skutek tego, że wykonywane były niezgodnie z projektem. Musi on również realizować zalecenia wpisane do dziennika budowy i zgłaszać inwestorowi wszelki sprawdzenia i odbiory prac budowlanych. Kierownik przygotowuje również dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego i dokonuje zgłoszenia obiektu budowlanego do odbioru. Ma też możliwość ustosunkowania się do zaleceń zawartych w dzienniku budowy (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Materiały do ścian osłonowych zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Materiały do ścian osłonowych zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Materiały do ścian osłonowych zdjęcie nr 16 Materiały do ścian osłonowych zdjęcie nr 17 Materiały do ścian osłonowych zdjęcie nr 18
Materiały do ścian osłonowych zdjęcie nr 19
Materiały do ścian osłonowych zdjęcie nr 20 Materiały do ścian osłonowych zdjęcie nr 21 Materiały do ścian osłonowych zdjęcie nr 22
Materiały do ścian osłonowych zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Materiały do ścian osłonowych zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Materiały do ścian osłonowych zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Materiały do ścian osłonowych zdjęcie nr 32 Materiały do ścian osłonowych zdjęcie nr 33 Materiały do ścian osłonowych zdjęcie nr 34
Materiały do ścian osłonowych zdjęcie nr 35
Materiały do ścian osłonowych zdjęcie nr 36 Materiały do ścian osłonowych zdjęcie nr 37 Materiały do ścian osłonowych zdjęcie nr 38
Materiały do ścian osłonowych zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Materiały do ścian osłonowych zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Materiały do ścian osłonowych zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami