Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie

Kierownik budowy to osoba, która może wykonywać samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Oznacza to konieczność posiadania uprawnień budowlanych w specjalności, zakresie i rodzaju odpowiednim do wykonywanej pracy (program na komputer).

Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie

Jako uczestnik procesu budowlanego kierownik budowy ma szereg obowiązków oraz praw związanych ze swoim stanowiskiem pracy. W ustawie Prawo budowlane są one szczegółowo opisane. Kierownik budowy powoływany jest przez inwestora (program na telefon). W oparciu o informacje otrzymane od projektanta, ma on obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Musi uwzględnić w nim specyfikę danego obiektu budowlanego, a także wszystkie warunki prowadzenia prac budowlanych (program egzamin ustny).

Bardzo ważnym obowiązkiem kierownika budowy jest prowadzenie dokumentacji. Dokonuje on protokolarnego przejęcia placu budowy od inwestora, po czym zabezpiecza teren budowy łącznie ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami przed niepowołanym dostępem. Zapewnia również geodezyjne wytyczenie obiektu i tak organizuje budowę, aby była ona zgodna z projektem budowlanym, przepisami oraz pozwoleniem na budowę (opinie o programie). Do jego zadań należy koordynowanie zadań, których celem jest zapobieganie wszelkim zagrożeniom bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia. Dba też o to, aby w czasie wykonywania robót budowlanych przestrzegano zasad BHP.

Zgłoszenia obiektu budowlanego

Jeśli kierownik budowy stwierdzi, że istnieje możliwość powstania zagrożenia, musi wstrzymać roboty budowlane i natychmiast zawiadomić odpowiedni organ (segregator aktów prawnych). Jego obowiązkiem jest też zawiadomienie inwestora o tym, że w dzienniku budowy pojawił się wpis związanych ze wstrzymaniem robót budowlanych na skutek tego, że wykonywane były niezgodnie z projektem. Musi on również realizować zalecenia wpisane do dziennika budowy i zgłaszać inwestorowi wszelki sprawdzenia i odbiory prac budowlanych. Kierownik przygotowuje również dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego i dokonuje zgłoszenia obiektu budowlanego do odbioru. Ma też możliwość ustosunkowania się do zaleceń zawartych w dzienniku budowy (promocja 3  w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami