Kierunki odpowiednie dla poszczególnych specjalności


Jakie kierunki są odpowiednie dla poszczególnych uprawnień budowlanych

 

Wybierając studia z zakresu inżynierii lądowej, warto zwrócić uwagę na to, jakie uprawnienia budowlane można uzyskać studiując odpowiedni kierunek.

W zależności od konkretnej specjalizacji, kierunki studiów można podzielić na odpowiednie oraz pokrewne. W przypadku kierunków odpowiednich, aby uzyskać uprawnienia budowlane, zazwyczaj praktyka zawodowa może być krótsza niż w przypadku kierunków pokrewnych.

 

W przypadku uprawnień w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, odpowiednim kierunkiem jest architektura lub architektura i urbanistyka. W przypadku większości uprawnień budowlanych, kierunkiem odpowiednim jest budownictwo. Kierunek ten jest jedynym odpowiednim kierunkiem dla specjalizacji konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej oraz inżynieryjnej mostowej.

W specjalizacji inżynieryjnej kolejowej w zakresie obiektów budowlanych, odpowiednie kierunki to budownictwo oraz transport. Transport jest również kierunkiem odpowiednim dla specjalizacji kolejowej w zakresie sterowania ruchem. Drugim kierunkiem dla tej specjalizacji jest elektrotechnika.

 

Inne specjalizacje - jak hydrotechniczna czy wyburzeniowa jako kierunki odpowiednie mają budownictwo oraz np. górnictwo, melioracje czy też budownictwo hydrotechniczne.

 

Inna sytuacja jest ze specjalizacjami związanymi z instalacjami. Odpowiednie kierunki dla specjalizacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych to telekomunikacja, elektronika, elektrotechnika oraz miernictwo elektryczne. W przypadku specjalizacji instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, odpowiednie kierunki studiów to inżynieria środowiska, energetyka, inżynieria naftowa lub gazowa oraz wiertnictwo nafty i gazu.

 

Ostatnią specjalizacją jest specjalizacja
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. W tym przypadku odpowiednimi kierunkami są elektronika, inżynieria elektryczna oraz elektroenergetyka.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami