Blog

11.08.2020

Klasyfikacja sitowa

Klasyfikacja sitowa

Klasyfikacja sitowa

Rozdział na frakcje przekruszonego materiału odbywa się przez przesiewanie na przesiewaczach. Przy produkcji kruszywa łamanego przesiewanie może występować jako operacja podstawowa przy rozdziale na frakcje oraz jako operacja pomocnicza przy oddzielaniu dostatecznie rozdrobnionego materiału po kolejnych operacjach kruszenia (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zgodnie z PN-66/B-06714 poszczególnym granicom klas ziarnowych kruszywa budowlanego dla ziarn ^ 2 mm odpowiadają sita o otworach kwadratowych, natomiast dla ziarn > 2 mm odpowiadają sita o otworach okrągłych.
Przy stosowaniu sit plecionych, dla oddzielenia klas ziarnowych > 2 mm, należy stosować przelicznik: bok otworu kwadratowego a = 0,8 średnicy otworu okrągłego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Układ sit w przcsicwaczach. Klasy ziarnowe, czyli poszczególne frakcje jako produkty przesiewania mogą być odprowadzone z sita na zewnątrz przesie- wacza, spadać przez otwory sita na sito następne lub przesuwać się po sicie na sito następne. W zależności od kolejności odprowadzania klas ziarnowych rozróżnia się układy sit: posobny i nadsobny. Istnieją także układy sit mieszane. Najczęściej stosowany przy produkcji kruszyw mineralnych jest układ nadsobny.

Skuteczność przesiewania (uprawnienia budowlane). W wyniku przesiewania idealnego na sicie o otworach wielkości 0 uzyskano by dwie klasy ziarnowe, tj. zbiór ziarn klasy dolnej, których największy wymiar byłby mniejszy od 0 i zbiór ziarn klasy górnej o wymiarach większych od 0. W rzeczywistości w klasie górnej znajduje się pewna liczba ziarn o wymiarach mniejszych od 0, zwana podziarnem. Skuteczność (dokładność) przesiewania jest to stosunek masy ziarn klasy dolnej, które przeszły przez sito, do masy ziarn tej klasy w nadawie (materiale przesiewanym). Skuteczność przesiewania można wyrażać wskaźnikiem skuteczności w procentach.
Skuteczna wydajność przesiewacza jest to zdolność przesiewania w ciągu jednej godziny przy określonej skuteczności przesiewania. Każdy przesiewacz przy przesiewaniu tego samego materiału w tych samych warunkach ma różną wydajność przy różnej skuteczności, czyli dokładności przesiewania (program egzamin ustny).

Określenie wydajności przesiewaczy

Skuteczna wydajność przesiewacza zależy od kinematycznych właściwości przesiewacza, wielkości powierzchni sit, wielkości oczek sit, prześwitu sita, ciężaru nasypowego kruszywa, ilości ziarn większych i mniejszych od wymiarów otworów sit oraz lepkości materiału (zawilgocenia).

Celem procesów uszlachetniających kruszywa jest doprowadzenie do najkorzystniejszych właściwości tych kruszyw, szczególnie w zakresie cech geometrycznych ziarn i usunięcia zanieczyszczeń. W wyniku uszlachetniania podnosi się klasę kruszywa (opinie o programie). Do procesów uszlachetniających kruszywo mineralne do betonu zalicza się granulowanie, przemywanie, płukanie oraz wzbogacanie na sitach.
Operację tę przeprowadza się równolegle z procesem rozdrabniania kruszywa łamanego. Ma ona na celu doprowadzenie do maksymalnej ilości ziarn o kształcie krępym (kubicznym). Granulowanie przeprowadza się w granulatorach, tj. kruszarkach o specjalnie wykształconych komorach kruszenia charakteryzujących się wydłużoną szczeliną przestrzeni roboczej, w której elementy drobiące (płyty, stożki) są do siebie prawie równoległe (segregator aktów prawnych).

W granulatorach teoretycznie każde ziarno jest jedno- lub dwukrotnie uderzone w najwęższej części komory kruszenia, przez co, poza efektem otrzymywania równomiernego produktu, uzyskuje się większość ziarn o kształcie krępym.

Ze względów ekonomicznych należy unikać granulowania kruszywa już rozdrobnionego do żądanej wielkości ziarn, gdyż powoduje to zwiększenie ilości miału kamiennego nie stanowiącego produktu użytecznego. Stosowanie granulatorów jest celowe jedynie przy uzyskiwaniu kruszywa wysokiej klasy do betonów wysokich marek oraz kruszyw specjalnych do wyrobów lastrykowych (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami