Kłopotliwe środki

Kłopotliwe środki

Szkodliwym następstwom kurczenia się i paczenia drewna można zapobiegać przez:

1) sezonowanie półfabrykatów, międzyoperacyjne sezonowanie elementów i sezonowanie gotowych wyrobów;

2) klimatyzowanie pomieszczeń.

Obydwa środki są kłopotliwe i kosztowne (program uprawnienia budowlane na komputer).
Przystępując do analizy zagadnienia ciężaru właściwego i porowatości należy w wyraźny sposób odróżnić z jednej strony drewno jako porowate ciało o budowie komórkowej, o ścianach komórkowych zbudowanych z substancji drzewnej i o porach wypełnionych zmienną ilością powietrza i wody, z drugiej strony substancję drzewną, z której zbudowane są wchodzące w skład drewna błony komórkowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ciężar drewna uzależniony jest od:

1) ilości substancji drzewnej zawartej w jednostce objętości drewna,

2) ilości wody zawartej w jednostce objętości drewna,

3) liczby porów wypełnionych powietrzem, im większa liczba porów jest wypełniona powietrzem, tym niższy jest ciężar drewna; występujące w porach powietrze utrudnia wnikanie wody wolnej w głąb drewna, gdyż musi ona najpierw wyprzeć powietrze z zajmowanych przestrzeni. W ten sposób o ciężarze drewna decyduje układ drewno - woda - powietrze, analogicznie jak o wilgotności drewna decyduje układ drewno - woda (uprawnienia budowlane).

Ciężar właściwy drewna jest to stosunek ciężaru badanej próbki do jej objętości, która stanowi sumę objętości substancji drzewnej i objętości wszystkich zawartych w próbce przestworów. W tych warunkach ciężar właściwy drewna jest funkcją porowatości, wilgotności i ciężaru właściwego substancji drzewnej. Ciężar właściwy drewna wyraża się w badaniach laboratoryjnych i w pracach teoretycznych w G/cm3; do celów praktycznych wyraża się go w kG/cm3 (program egzamin ustny).

Ciężar właściwy drewna

Ciężar właściwy drewna jest to ciężar jednostki objętości drewna w tej postaci, w jakiej ono występuje w przyrodzie. Obok ciężaru właściwego drewna wyróżnia się jako odrębne pojęcie ciężar właściwy substancji drzewnej, z której zbudowane są błony komórkowe, z wyeliminowaniem wody i porowatości. Wynosi on okrągło 1,50 G/cm3 i wykazuje nieznaczne wahania w poszczególnych gatunkach drewna; do celów praktycznych przyjmuje się go za wartość u wszystkich gatunków równą (opinie o programie).

Wynika stąd wniosek, że różnice w ciężarze właściwym poszczególnych gatunków drewna spowodowane są różnicami w jego wewnętrznej budowie, a więc porowatością drewna. W drewnie wilgotnym odgrywa również rolę zawartość wody.
Poza tym wyróżnia się względny ciężar właściwy drew- n a; jest to stosunek ciężaru próbki drewna w stanie całkowicie suchym do objętości próbki w stanie nasycenia wodą, a więc przy największej możliwej objętości drewna (objętość drewna w punkcie nasycenia włókien 15 G em, z drugiej strony gatunki o największym ciężarze właściwym, jak np. drewno gwajakowe - Guaiacum officinale L. o ciężarze właściwym około 1,3 G/cm; (segregator aktów prawnych).

W konstrukcjach drewnianych, a zwłaszcza w konstrukcjach lotniczych, wysoki ciężar właściwy drewna stanowi cechę ujemną. Cenione jest drewno o niskim ciężarze właściwym, a dużej wytrzymałości, co znajduje wyraz w wysokich wartościach współczynnika jakości wytrzymałościowej Mimo to warunki techniczne wymagają niejednokrotnie stosowania drewna o wysokim ciężarze właściwym. Nie chodzi tu jednak ciężar właściwy jako o pożądaną cechę techniczną drewna, lecz o to, że w parze z wysokim ciężarem właściwym idą wysokie własności mechaniczne, czyli duża wytrzymałość drewna; ciężar właściwy odgrywa tu rolę pośredniego wskaźnika orientacyjnego (promocja 3 w 1).

W dziedzinie mechanicznej obróbki drewna wysoki ciężar właściwy uważany jest za pożądaną cechę techniczną tylko w niektórych zastosowaniach, np. na podkłady kolejowe, części narzędzi i maszyn rolniczych, bijaki, oprawy do niektórych narzędzi itp.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami