Koks metalurgiczny

Koks metalurgiczny

W ostatnich latach przeprowadzano w Polsce badania, zmierzające do produkcji koksu metalurgicznego z węgli niekoksujących lub słabo spiekających się. Spośród kilku metod produkcji tzw. koksu formowanego obecnie realizowana jest w Polsce metoda opracowana przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu (program uprawnienia budowlane na komputer). Produkcja koksu tą metodą polega na:
a) odgazowaniu węgla do temperatury 750-800cC z odbiorem niskotemperaturowych produktów smołowych,
b) rozdrabnianiu otrzymanego pólkoksu do 0-3 mm,
c) brykictowaniu rozdrobnionego pólkoksu w prasach przy ciśnieniu kilkuset atmosfer; do brykietowania używa się jako lepiszcza własnej frakcji prasmołowej wrzącej powyżej 27(K-300°C,
d) poddawaniu brykietów obróbce tlenowo-termicznej przez kilka godzin w temperaturze 200-300°C.

W Polsce produkcja koksu formowanego realizowana jest z powodzeniem w skali przemysłowej już od kilku lat.
Otrzymywany w procesie koksowania koks powinien mieć m. in.:
a) małą wilgotność, np. dla koksu wielkopiecowego nie więcej niż 4%,
b) niską zawartość popiołu (nie więcej niż 10%),
c) niską zawartość siarki (0,7-f-l%) i fosforu (0,04%) (program uprawnienia budowlane na ANDROID),
d) odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, określaną wskaźnikami wytrzymałości (M-40) i ścieralności (M-10), np. dla koksu wielkopiecowego pożądane są wskaźniki M-40 powyżej 70% i M-10 w granicach 8-H0%.

W zależności od powyższych własności rozróżniamy koks odlewniczy, wielkopiecowy, przemysłowy i opałowy. Uzyskiwanie koksu o wysokich wskaźnikach jakościowych zależy zarówno od właściwego doboru odpowiednich gatunków węgla i odpowiedniego przygotowania mieszanek do koksowania, jak też od sprawnego przeprowadzenia samego procesu technologicznego koksowania.
Biorąc pod uwagę proces technologiczny w koksowni można wyodrębnić następujące wydziały (uprawnienia budowlane).

Węglownia

Zadaniem węglowni jest przygotowanie mieszanki wsadowej o określonej charakterystyce technologicznej, a w szczególności zestawienie najbardziej jednorodnej mieszaniny węgli o rozmaitych własnościach fizycznych i chemicznych, w ściśle ustalonej proporcji i o rozdrobnieniu do wymaganego stopnia, zazwyczaj od 0 do 3 mm (ok. 92% ziarn) (program egzamin ustny). Elementami składowymi typowej węglowni w naszych warunkach są:
- obiekty i urządzenia odbioru węgla, a w szczególności wywrotnice, zbiorniki wgłębne,
- składowisko węgla otwarte lub zamknięte,
- zespół obiektów i urządzeń wstępnego i końcowego kruszenia węgla, do którego należą łamacze i młyny,
- zespół obiektów i urządzeń dozowania węgla, którego zadaniem jest sporządzenie mieszanki o ściśle określonym udziale ciężarowym poszczególnych składników; zespół ten ma również za zadanie magazynowanie i wyrównanie wahań w dostawach węgla do koksowni; głównymi obiektami są tu zbiorniki magazynowo-dozujące (opinie o programie),
- zespół urządzeń do mieszania wsadu, którego zadaniem jest ostateczne ujednorodnienie mieszanki węglowej za pomocą dezyntegratorów lub mieszalników łopatkowych albo ślimakowych,
- wieża węglowa, stanowiąca pojemnik gotowej mieszanki wsadowej, z którego mieszanka zostaje doprowadzona do baterii koksowniczej za pomocą maszyny wsadowej lub wozu zasypowego; głównym elementem wieży węglowej są zbiorniki węgla o pojemności 2500-3500 T.

W piecowni przeprowadzony zostaje proces wysokotemperaturowego odgazowania węgla (segregator aktów prawnych). W skład piecowni wchodzą następujące obiekty i maszyny:
a) bateria koksownicza, składająca się z podbudowy i bloku ceramicznego pieców koksowniczych wraz z osprzętem,
b) pomosty boczne, czołowe i pomost środkowy,
c) maszyna wsadowa (wsadnica), służąca do uformowania wsadu, wprowadzenia go do komory koksowej i wypchnięcia bryły koksu z komory koksowej po zakończonym procesie odgazowania,
d) kanały dymowe i komin.

Obiekty mokrego gaszenia koksu. Głównymi urządzeniami są tu w zasadzie: wóz gaśniczy, wieża gaśnicza i osadniki koksiku. System suchego gaszenia koksu dotychczas w naszym koksownictwie nie był stosowany (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami