Blog

15.12.2021

Kolejność wykonywania robót

W artykule znajdziesz:

Kolejność wykonywania robót

Kolejność wykonywania robót

Najlepszym materiałem do praktycznego zestawiania kolejności wykonywania robót (w szczególności przy stanie wykończeniowym budynku) byłyby harmonogramy robót podobnych, całkowicie zrealizowanych, z uwagami o powodach takich czy innych zmian, jakie miały miejsce w czasie ich wykonania.
Systematycznie prowadzone badania na podstawie wykonanych obiektów mogą dać wskazówki:
- w jakich warunkach i kiedy najwcześniej można rozpoczynać następną robotę w zależności od zaawansowania roboty poprzedniej,
- jakie zmiany należałoby wprowadzić w kolejności robót, aby skrócić ich czas wykonania,
- jakie roboty mogą być prowadzone równocześnie, aby sobie wzajemnie nie przeszkadzały, a przyczyniły się do przyspieszenia ogólnego czasu trwania robót (program uprawnienia budowlane na komputer).

Prawidłowa kolejność robót, która by uwzględniała w największej mierze równoczesność robót, a przez to szybkość ich wykonania, nie jest zadaniem łatwym. Wśród wykonawców istnieją niejednolite poglądy na kolejność robót. Częściowo tłumaczy się to stosowaniem przez różnych fachowców różnych metod pracy, częściowo jednak niedostatecznie jeszcze wyjaśnioną strukturą procesów budowlanych, a w szczególności procesów robót wykończeniowych, nasuwających najwięcej wątpliwości i największą liczbę możliwych kombinacji rozwiązań (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Ustalając kolejność poszczególnych robót i termin rozpoczęcia następnej roboty, przed zakończeniem poprzedniej, liczyć się należy z praktyczną stroną tych ustaleń.

Przy dążeniu do skrócenia czasu trwania robót czyni się najczęściej błędy polegające na wyodrębnieniu badanej w tym momencie części budowy (elementu budowy), czy też kategorii roboty, tymczasem w praktyce żadna część roboty nie jest wyodrębniona, lecz każda na początku i na końcu łączy się z innymi. Również w trakcie wykonywania danej roboty styka się ona z innymi, które przez to wywierają na nią wpływ i to wpływ najczęściej hamujący (uprawnienia budowlane).

Rozwojowy układ robót

Przy określaniu kolejności wykonania robót przestrzegać należy zasad omówionych poniżej (program egzamin ustny).
Pierwszym warunkiem przy określaniu kolejności robót jest przestrzeganie technologicznego porządku robót, tj. kolejności robót wynikających z samej istoty procesów technologicznych (opinie o programie).

Stąd pochodzi, że podstawowym warunkiem ustalenia właściwej kolejności robót jest oparcie się na szczegółowej znajomości technologii materiałów i składowych części procesów budowlanych takich, jak czas wiązania i twardnienia betonu o różnym składzie mieszanki, czas wysychania murów w różnych okresach roku, wysychanie tynków, wytrzymałość betonów o różnych składach i po upływie różnych okresów czasu, dopuszczalne terminy rozdeskowania różnych elementów konstrukcji żelbetowych w zależności od rodzaju i rozpiętości tych elementów itd. Potrzebna jest również umiejętność obliczenia, kiedy rozdeskowany strop żelbetowy może być obciążony świeżym betonem stropu leżącego bezpośrednio nad nim itd.
Wiadomości te muszą stanowić podstawę wyboru kolejności robót tak, by nie znalazła się ona w rozbieżności z zasadami wiedzy budowlanej i inżynierskiej.

Kolejność robót na harmonogramie należy wypisywać genetycznie, tj. zgodnie z postępowym przebiegiem robót (łącząc pionowymi kreskami przechodzenie identycznych grup roboczych wykonujących te same lub podobne czynności na różne odcinki budowy) (segregator aktów prawnych).
Genetyczny, tj. rozwojowy układ robót, ma tę przewagę nad układem, w którym roboty znajdują się w różnym stosunku czasu do siebie (np. wstecznym), że powoduje on znaczną przejrzystość ogólnego harmonogramu budowy. Układ ten wyróżnia się tym, że przebieg kresek jest przekątny licząc od górnego lewego rogu graficznej części harmonogramu do dolnego prawego rogu (promocja 3 w 1).

Następnym podstawowym warunkiem, którego należy przestrzegać przy ustalaniu kolejności robót, jest równoczesność wykonywania jak największej ilości robót. Jest to najlepszy sposób skrócenia ogólnego czasu trwania robót. Należy przy tym ściśle przestrzegać zasady wzajemnego nieprzeszkadzania sobie w wykonywaniu robót oraz zasady bezpieczeństwa zatrudnionych przy nich pracowników, np. przy równoczesnej budowie stropu i położonego pod nim podłoża betonowego.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami