Blog

08.06.2019

Komisja Kwalifikacyjna – ważne informacje

W artykule znajdziesz:

Komisja Kwalifikacyjna – ważne informacje

Sposób prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych oraz tytułu rzeczoznawcy budowlanego jest określony w regulaminach, które uchwala Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (https://uprawnienia-budowlane.pl). Za przygotowanie przygotowanie projektów tych regulaminów odpowiada natomiast Krajowa Komisja Kwalifikacyjna.

Komisja Kwalifikacyjna – ważne informacje

Członkowie tej komisji nie mogą brać udziału ani prowadzić zajęć w organizacjach zajmujących się organizacją kursów przygotowujących do uprawnień budowlanych (program na komputer). W przypadku nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego komisja wydaje decyzję. Decyzja ta, po uprawomocnieniu, jest wpisywana do rejestru rzeczoznawców budowlanych, który prowadzi Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Sposób obiegu dokumentów jest określony w regulaminie Komisji Kwalifikacyjnej (program na telefon).

Komisja Kwalifikacyjna jest zobowiązana do dbałości o jednolistość orzecznictwa w każdej z okręgowych komisji kwalifikacyjnych i może wydawać w tym zakresie odpowiednie uchwały. Komisja Kwalifikacyjna bądź powoływane spośród jej członków zespołu wykonują czynności kontrolne w zakresie działalności prowadzonej przez okręgowe komisje kwalifikacyjne (opinie o programie). W przypadku, gdy przewodniczący w sposób trwały nie może wykonywać swoich funkcji, jego czynności mogą być wykonywane przez jednego z zastępców wskazanego przez Komisję Kwalifikacyjną do czasu, aż wybrany zostanie nowy przewodniczący podczas Krajowego Zjazdu (segregator aktów prawnych).

Wszystkie koszty

Wszystkie koszty związane z postępowaniem kwalifikacyjnym ponosi wnioskodawca, a wysokość wnoszonych opłat i zasady ich noszenia określa na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej Krajowa Rada Izby. Komisja Kwalifikacyjna jest obsługiwana przez Biuro Izby Krajowej (promocja 3 w 1).

Wszelkie wydatki związane z prowadzoną przez komisję działalnością są finansowane z budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W sprawach, które nie są uregulowane regulaminem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zastosowanie mają postanowienia znajdujące się w statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Kodeksie postępowania administracyjnego i w ustawie o samorządach zawodowych (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami