Blog

01.06.2021

Komórki miękiszowe

W artykule znajdziesz:

Komórki miękiszowe

Komórki miękiszowe

U gatunków twardzielowych anormalności twardzielowania związane są z lokalnymi uszkodzeniami komórek miękiszowych, które wskutek tego nie biorą już udziału w wytwarzaniu substancji twardzielowych. Ogólnie panuje pogląd, że spośród czynników klimatycznych najistotniejszy wpływ na twardzielowanie wywierają niskie temperatury, przyśpieszające obumieranie komórek miękiszowych w głębiej położonych słojach (program uprawnienia budowlane na komputer).

Z tego samego powodu u gatunków beztwardzielowych mogą wystąpić zmiany zbliżone do powstawania twardzieli; zmiany te określa się mianem twardzieli mrozowej.
Innym czynnikiem wywierającym wpływ na anormalne powstawanie twardzieli mogą być grzyby pasożytnicze. Wskutek rozwoju grzybów w drewnie gatunków beztwardzielowych powstają wcistki i substancje twardzielowe, czyli powstaje tzw. fałszywa twardziel. Rozwój grzybów w drewnie drzew iglastych jest przyczyną wytwarzania zwiększonej ilości żywicy. Wcistki, substancje twardzielowe i żywica wpływają hamująco na rozwój grzybni (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Prócz tego na przebieg twardzielowania wpływają pośrednio: rodzaj i wilgotność gleby, zwarcie drzewostanu i inne czynniki.
Twardziel fałszywa przejawia się jako nienormalne zabarwienie wewnętrznej części pnia drzew beztwardzielowych; drewno fałszywej twardzieli przypomina swymi cechami normalną twardziel. W Polsce najczęściej spotyka się fałszywą twardziel u buka, rzadziej u brzozy, olchy, graba, osiki, klonu i jaworu (uprawnienia budowlane).
Barwa fałszywej twardzieli jest różna. U buka, brzozy i olchy fałszywa twardziel ma zabarwienie szarobrunatne do czerwonobrunatnego, niekiedy z fioletowym odcieniem; na obwodzie występuje często ciemniejsza otoczka.

Strefy graniczne

Ciemniej zabarwione strefy graniczne występują niekiedy wewnątrz fałszywej twardzieli, ułożone koncentrycznie wokoło rdzenia. Na przekroju poprzecznym widać je w postaci nieregularnych łuków; fałszywą twardziel tego typu spotyka się często u buka. U graba, osiki, klonu i jaworu fałszywa twardziel jest zazwyczaj szarozielonawa; intensywność jej zabarwienia może być różna (program egzamin ustny).
Na przekroju poprzecznym zarys fałszywej twardzieli jest niezbyt regularny, zbliżony do kołowego lub gwiaździstego; odnogi fałszywej twardzieli łączą się zwykle z zepsutymi sękami. Na przekrojach podłużnych kształt fałszywej twardzieli jest zbliżony do kształtu twardzieli normalnej (opinie o programie).

Fałszywa twardziel jest objawem patologicznym, powodowanym przez współdziałanie szeregu czynników, jak zakażenie przez grzyby, działanie powietrza przedostającego się do wnętrza żywego drzewa przez pęknięcia i długotrwałe działanie mrozu. Wanin np. stwierdził w drewnie fałszywej twardzieli osiki występowanie grzybni huby ogniowej (Fomes igniarius Fr.), a u klonu - huby zrosłej (Fomes connatus Fr.); w fałszywej twar- dzieli buka mogą występować różne grzyby pasożytnicze, jak np. skórnik purpurowy (Stereum purpureum Pers.), Hypoxylon coccineum Buli., żagiew (Polyporus sp.) i inne. Czynniki te stanowią bodziec wywołujący wytwarzanie wcistek i substancji twardzielowych (segregator aktów prawnych).

U buka pod działaniem mrozu występuje często jedynie szarawe zabarwienie widoczne bezpośrednio po ścince, w środkowej części przekroju poprzecznego; jest to twardziel mrozowa (zamróz) słabo widoczna po wyschnięciu drewna. Według Miincha niska temperatura wywołuje silnie zarysowane zmiany w komórkach o małym ciśnieniu osmotycznym, znajdujących się w środkowej części pnia; tym tłumaczy się umiejscowienie twardzieli mrozowej dokoła rdzenia. Jeżeli drzewo osłabione przez twardziel mrozową zostanie zaatakowane przez grzyby, powstaje twardziel fałszywa. Przez pęknięcia obumierających drzew wyciekają często sfermentowane soki drzewne, a kora odpada płatami.

W tym przypadku fałszywa twardziel przechodzi w dalszym stadium rozwoju w zgniliznę, która szybko deprecjonuje drewno. W przeciwstawieniu do twardzieli mrozowej odporność drewna fałszywej twardzieli na późniejszą infekcję grzybią jest równa odporności drewna normalnego (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami