Koncepcja i analiza uprawnienia budowlane

Koncepcja i analiza uprawnienia budowlane

Koncepcja i analiza wymagają uprzedniego zgromadzenia materiałów inwentaryzacyjnych i opinii, a opracowuje się je w celu stwierdzenia możliwości i opłacalności modernizacji (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dotyczy to również tych obiektów lub ich zespołów, w których programowana jest zmiana funkcji. Równocześnie w koncepcji czy analizie musi nastąpić ocena technicznych i organizacyjnych możliwości wykonania danego remontu, modernizacji czy przebudowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Podejmowanie decyzji o przebudowie lub modernizacji bloku zabudowy dopiero po wykonaniu założeń techniczno-ekonomicznych jest spóźnione i zbyt kosztowne, dlatego takie przesądzenia muszą zapadać w fazie koncepcji modernizacji rewaloryzacji), która w szczególności zawiera:
- jednoznaczne decyzje co do adaptacji, modernizacji lub przebudowy poszczególnych elementów układu przestrzennego bloku zabudowy; decyzje te powstają oczywiście na podstawie szczegółowych inwentaryzacji i opinii,, ekspertyz i analiz techniczno-architektonicznych przy udziale wytycznych konserwatorskich;
- treść operacyjną, przesądzającą o możliwości i kolejności wyburzeń, przekwaterowań, uzyskania izb zastępczych, partycypacji użytkowników, kolejności realizacji;
- treść realizacyjną, obejmującą decyzje dotyczące podstawowych technologii wykonawstwa, warunki uzbrojenia terenu, zasady organizacji budowy i dostępności terenu w trakcie trwania realizacji itp.

Po takich decyzjach na etapie koncepcji, sprawdzonych rachunkiem efektywności ekonomicznej, może nastąpić wykonanie kompletów założeń techniczno-ekonomicznych dla obiektów i urządzeń (uprawnienia budowlane).
Założenia techniczno-ekonomiczne powinny obejmować plan realizacyjny zagospodarowania terenu, w tym drogi, zieleń, ciągi uzbrojenia podziemnego oraz problematykę wytycznych realizacji przedsięwzięcia jako całości, organizację placu budowy i koszty. Nie ma potrzeby wykonywania założeń dla poszczególnych obiektów w bloku, z wyjątkiem obiektów inwestycyjnych lub o wysokim stopniu skomplikowania.

Projekty techniczne sporządzane dla remontów i modernizacji muszą odzwierciedlać stan istniejący i projektowane zmiany. Przy remoncie prostym lub konserwacji wystarcza sporządzenie opisu robót i kosztorysu, natomiast przy pozostałych zakresach wymagane jest sporządzenie dokumentacji technicznej, składającej się z projektu, opisu i kosztorysu (program egzamin ustny).

Zawartość dokumentacji technicznej musi być w dużym stopniu uzależniona od poziomu wykonawstwa. Należy unikać podawania rysunków podstawowych szczegółów rozwiązań dla robót konstrukcyjnych, budowlanych czy wykończeniowych, których znajomość powinna być bezsporna.
Sporządzanie rysunków szczegółowych (detale) jest niecelowe również z tego powodu, że w trakcie realizacji robót mogą zaistnieć okoliczności zmuszające do podjęcia decyzji projektowej odmiennej od pierwotnej, co w konsekwencji przekreśla przyjęte precyzyjnie, lecz dość teoretyczne rozwiązanie (opinie o programie). Powiązanie projektowania z nadzorem autorskim jest konieczne. Uwalnia to projektanta od tworzenia tomów dokumentacji projektowej, która ograniczona do rozwiązań zasadniczych może być uzupełniana w ramach nadzoru, bezpośrednio na budowie.

Wszystkim fazom projektowania remontowego powinno towarzyszyć sporządzanie i uzupełnianie materiałów inwentaryzacyjnych o różnym stopniu dokładności. Niezbędne jest również sporządzanie uzupełniających opinii i badań, a także w zależności od potrzeb projektów stanów pośrednich (przejściowych) lub etapów modernizacji, co zwykle występuje przy bardzo skomplikowanych realizacjach, jak np. modernizacji i rozbudowie teatru, lub w przypadku, gdy obiekt mimo modernizacji nadal w swej części jest eksploatowany (np. hotel) (segregator aktów prawnych).

Szczególne znaczenie dla robót modernizacyjnych mają projekty organizacji budowy, opracowywane bądź przez wykonawcę bądź projektantów modernizacji.

W zakres takiego opracowania wchodzą projekty:
- zagospodarowania placu budowy,
- organizacji budowy,
- organizacji robót wraz z harmonogramami.

Skale, w jakich sporządzane są rysunki, zależą od rodzaju i fazy dokumentacji oraz zakresu zmian w obiekcie spowodowanych remontem, modernizacją czy przebudową. Każdorazowo powinny być one ustalane zgodnie z potrzebą i logiką projektowania. Zwykle stosuje się następujące skale:
- dla planów sytuacyjnych, planów zagospodarowania terenu i planów realizacyjnych, sporządzanych na aktualnych mapach geodezyjnych lub wyrysach z map (przy sytuacjach) - 1 :500, w wyjątkowych wypadkach - 1 :250 (200); najmniejsza stosowana skala wynosić może 1 : 1000;
- dla opracowań koncepcyjnych kompleksowych, koncepcji i analiz zespołów obiektów - 1 : 200;
- dla koncepcji obiektów i urządzeń - 1 : 100;
- dla założeń techniczno-ekonomicznych - 1 : 200, 1 : 100, a w wyjątkowych wypadkach - 1 : 50;
- dla projektów technicznych - 1 : 100, 1 :50 oraz skale szczegółowe dla detali;
- dla projektów wnętrz - 1 : 50, 1 : 20, 1:10 i skale szczegółowe dla detali. Skale projektów branżowych powinny być takie jak projektów architektoniczno-budowlanych, chyba że inne okoliczności dyktują ich odmienność (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !