Blog

30.01.2023

Konfliktowość wielu procesów

Konfliktowość wielu procesów

Strategia ta ma charakter wielofazowy, zakładając sekwencyjność działań dla uzyskania kolejnych efektów:

 1. zahamowania postępującej degradacji podstawowych elementów środowiska oraz niekorzystnych procesów środowiskowych (program uprawnienia budowlane na komputer),
 2. osiągnięcia względnej równowagi środowiskowej w podstawowych układach przyrodniczych,
 3. aktywnego wykorzystania walorów środowiska w kształtowaniu rozwoju zrównoważonego i harmonizowaniu zagospodarowania z uwzględnieniem cech środowiska (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Program zagospodarowania Wisły i jej ekoregionu powinien obejmować system obszarów problemowych mających złożone struktury wewnętrzne oraz pozostających ze sobą we wzajemnych relacjach i powiązaniach na różnych poziomach ich wewnętrznej struktury. Podstawowym warunkiem jego skuteczności będzie odniesienie ustaleń do systemu terytorialnego funkcjonowania państwa i społeczeństwa na wszystkich poziomach organizacji przestrzennej (uprawnienia budowlane).

W tej warstwie program winien uwzględniać funkcjonowanie systemu terytorialnego oraz konieczność ścisłego wiązania podstawowych poziomów: krajowego, regionalnego i lokalnego. Ze względu na sprzeczności interesów i konfliktowość wielu procesów, istotne znaczenie będzie mieć poziom regionalny. Jego zadaniem będzie godzenie interesu krajowego z interesem lokalnym (program egzamin ustny).

Struktura programu

Podstawową strukturę programu tworzą:

 • Kompleksowe i interdyscyplinarne rozpoznanie stanu i struktury środowiska przyrodniczego Wisły i jej ekoregionu:
 • Struktura przestrzenno-funkcjonalna środowiska przyrodniczego.
 • Wielkość i rodzaj potencjału przyrodniczego.
 • Stan zagrożenia środowiska i jego długookresowe prognozy.
 • Kryteria ekologiczne gospodarowania (opinie o programie).
 • Ocena społeczno-gospodarczej roli i funkcji Wisły i jej ekoregionu na tle prognozy najbardziej prawdopodobnego długookresowego rozwoju kraju w integrującej się gospodarczo Europie:
 • Rola Wisły w bilansie wodnym i zabezpieczeniu przewciwpowodziowym kraju (przy różnych wariantach rozwiązań hydrotechnicznych).
 • Funkcje Wisły i jej dorzecza w ogólnokrajowym i europejskim systemie ekologicznym i kulturowym.
 • Funkcje Wisły pochodne w stosunku do jej funkcji w gospodarce wodnej kraju (transportowa, rekreacyjna, energetyczna).
 • Identyfikacja potencjalnych sytuacji ekologicznie konfliktowych:
 • Charakterystyka typowych sytuacji ekologicznie konfliktowych (typologia konfliktów).
 • Kierunki kształtowania rozwiązań i sytuacji ekologicznie niekonfliktowych.
 • Kierunki rozwiązań minimalizujących konflikty (segregator aktów prawnych).
 • Opracowanie strategii zagospodarowania Wisły (w różnym stopniu uwarunkowanych ekologicznie) wobec sprzeczności, a nawet konfliktogenności jej funkcji społeczno-gospodarczych (i związanych z nimi rozwiązań technicznych zagospodarowania) z jej walorami przyrodniczymi oraz ograniczonymi możliwościami kapitałowymi gospodarki na przełomie XX i XXI stulecia:
 • Wariant strategii hydrotechnicznego zagospodarowania Wisły - europejska droga wodna, źródło energii oraz inne funkcje jako pochodne (gospodarka wodna, rekreacja).
 • Wariant strategii proekologicznego zagospodarowania Wisły i jej ekoregionu.
 • Wybór strategii na tle prognozy najbardziej prawdopodobnego rozwoju kraju w XXI stuleciu, określenie głównych linii strategicznych zagospodarowania Wisły i jej ekoregionu skorelowanych z najbardziej prawdopodobnymi scenariuszami rozwoju kraju.
 • Opracowanie projektu polityki państwa dotyczącej zagospodarowania Wisły według wybranej strategii.
 • Identyfikacja problemów wymagających dalszych badań i studiów.
 • Określenie programu badań i studiów związanych z realizacją strategii:
 • Koncepcja ciągłego monitorowania, diagnozowania i aktualizacji strategii zagospodarowania Wisły i jej ekoregionu.
 • Projekt programu badań i studiów (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami