Blog

14.12.2020

Konieczność izolacji akustycznej

Konieczność izolacji akustycznej

Konieczność izolacji akustycznej

Przy analizowaniu wpływu urządzeń technologicznych należy zwracać uwagę na konieczność izolacji akustycznej szeregu pomieszczeń budynku głównego. Wymienić tu należy przede wszystkim centralną nastawnię, znajdującą się w obrębie budynku, pomieszczenia kierownictwa i administracji oraz maszynownię. Zagadnienia te, dawniej nie uwzględniane, wymagają przeprowadzenia odpowiednich obliczeń i zabiegów konstrukcyjnych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Duży wpływ na konstrukcję budynku głównego wywiera temperatura, która pomimo stosowania izolacji urządzeń, w górnych partiach kotłowni może dochodzić do 50 °C. Przy wykonywaniu obliczeń statycznych wpływ temperatury
należy ustalać w nawiązaniu do projektów technologicznych oraz projektu wentylacji głównego budynku. Odpowiednia wentylacja budynku jest bardzo ważna również jako jeden ze środków zabezpieczających konstrukcję budynku przed wpływami korozji.

Przy wykonywaniu obliczeń statycznych i projektowaniu budynku należy uwzględnić szereg wymogów specjalnych, wynikających z przepisów prawa budowlanego, eksploatacji elektrowni, urządzeń elektrycznych, dozoru kotłów i innych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Przepisy powyższe narzucają szereg rozwiązań budowlanych, np. maksymalny ciężar dachu kotłowni, sposób obudowy transformatorów, minimalne obciążenia itp.

Ponieważ projekt budowlany jest ściśle powiązany z szeregiem projektów branż technologicznych, należy stwierdzić, że wykonywanie obliczeń statycznych i projektowanie budynku głównego elektrowni należy do trudniejszych zagadnień z zakresu specjalnych konstrukcji przemysłowych.
Każdy kocioł można podzielić na następujące części składowe:
a) palenisko, stanowiące przestrzeń, w której odbywa się proces spalania dostarczonego paliwa,
b) kocioł właściwy, w którym ciepło wytworzone w palenisku ogrzewa nośnik ciepła - wodę, zamieniając ją w parę o żądanych parametrach,
c) obmurze, którego zadaniem jest ograniczenie przestrzeni zawierającej palenisko i kocioł właściwy, wytworzenie warunków najwłaściwszego przebiegu procesu przekazywania energii cieplnej paliwa do nośnika, wreszcie ograniczenie do minimum strat ciepła wypromieniowującego do otoczenia,
d) fundament oraz ewentualnie konstrukcja nośna podestów.

Ingerencja inżyniera budowlanego

Obszerne dane o budowie i obliczaniu kotłów zawarte są w pracy, Ingerencja inżyniera budowlanego przy wznoszeniu kotłów sprowadza się
do zaprojektowania i budowy fundamentu pod kocioł. W niektórych przypadkach inżynier budowlany bierze udział w projektowaniu i budowie konstrukcji nośnej obmurza kotła, dachu (w przypadku kotłów wolnostojących) i podestów (uprawnienia budowlane).

Z uwagi na konstrukcję fundamentów możemy dokonać następującego podziału kotłów:
a) Kotły o kształcie walca leżącego (typ P), zasadniczo nie wymagające żadnego fundamentu; obmurze zapewnia tu uzyskanie nacisków na grunt nie przekraczających wartości dopuszczalnych (program egzamin ustny).
b) Kotły posadowione na fundamentach płytowych, stosowane najczęściej w małych kotłowniach centralnego ogrzewania (kotły typu DCO, Strebla itp.) (opinie o programie).

Fundament kotła stanowi tu zwykle odpowiedniej grubości płyta betonowa, oddzielona wykładziną izolacyjną od strony kotła. Wymiary rzutu poziomego płyty są tak dobierane, aby nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej nośności gruntu; grubość płyty h powinna być taka, aby naprężenia w betonie nie przekraczały wartości dopuszczalnych na rozciąganie. Przy niespełnieniu drugiego warunku należy stosować płyty żelbetowe (segregator aktów prawnych).

Kotły posadowione na fudamentach ławowych, do których zalicza się małe kotły centralnego ogrzewania typu La Monte’a, jak np. kotły typu WLM 1,25-3, WML 2,5-3, PLM 1,25-3, PLM 2,5-4 itp., oraz duże kotły elektrowni zawodowych typu OP. Wspólną cechą tych kotłów jest ich posadowienie bez podpiwniczenia przy obsłudze z poziomu posadzki kotłowni (promocja 3 w 1). 

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami