Konserwator

Konserwator

Konserwator jest zobowiązany do prowadzenia konserwacji dźwigu w taki sposób, aby nie dopuszczać do żadnych przestojów dźwigów i zapewnić im stałą i bezpieczną pracę (program uprawnienia budowlane na komputer).
Do obowiązków konserwatora należy:

a) smarowanie wszystkich elementów urządzenia dźwigowego, smarowanie prowadnic raz na dwa miesiące, zmienianie smaru w smarownicach jeden raz na miesiąc, uzupełnianie oleju w karterze w miarę potrzeby,
b) uzupełnianie drobnych części podlegających szybszemu niszczeniu się, jak: sprężynki, podkładki, nakrętki, zawleczki, styki węglowe, żarówki sygnalizacyjne i bezpieczniki (program uprawnienia budowlane na ANDROID),
c) przeprowadzanie dokładnych oględzin całego urządzenia dźwigowego raz na dwa tygodnie (uprawnienia budowlane),
d) sprawdzanie, w czasie największego nasilenia ruchu, temperatury silnika i łożysk,
e) oczyszczanie urządzeń napędowych i sterujących oraz utrzymywanie porządku i czystości w maszynowni,
f) unieruchomianie dźwigu w przypadku zaistnienia awarii.

Wszelkie remonty urządzeń dźwigowych, wychodzące poza zakres
konserwacji, powinny być zlecane przez administrację budynku zgodnie z przepisami o „Postępowaniu przy zgłaszaniu obiektu do remontu”.
Koszty remontów bieżących ustalone być powinny na podstawie urzędowych kosztorysów, zatwierdzonych przez odpowiednie władze nadrzędne (program egzamin ustny).
Remonty bieżące mogą być powierzane jedynie koncesjonowanym przedsiębiorstwom spółdzielczym lub państwowym.

Po ukończeniu robót remontowych należy zawiadomić terenowe Biuro Dozoru Technicznego w celu komisyjnego sprawdzenia wykonanych robót oraz oddania dźwigu do użytku.
Instalacje teleelektryczne można konserwować i remontować bez odłączania całej instalacji od źródła prądu.
Okoliczność ta wymaga starannego i dokładnego wykonywania robót konserwatorskich i remontowych, gdyż zwarcia, jakie mogą powstać przy okresowych przeglądach lub remontach, mogą w razie dłuższego ich trwania spowodować zniszczenie niektórych elementów instalacyjnych (opinie o programie).

Instalacje sygnalizacji dzwonkowej

Instalacje sygnalizacji dzwonkowej osobne dla każdego mieszkania, powinny być konserwowane i remontowane przez lokatorów. Administracja budynku opiekować się powinna instalacjami zbiorczymi, to jest takimi, w których jeden wspólny transformator dzwonkowy obsługuje kilka mieszkań lub, w których zainstalowany jest np. wspólny zamek elektryczny przy głównych drzwiach wejściowych. Opieka nad urządzeniem dzwonkowym zainstalowanym przy bramie wejściowej należy również do administracji budynku.

Konserwacja zbiorowych urządzeń dzwonkowych polega na:
g) sprawdzaniu temperatury transformatora dzwonkowego,
h) sprawdzaniu i regulowaniu dzwonków elektrycznych,
i) sprawdzaniu i regulowaniu przycisków dzwonkowych,
dj sprawdzaniu i regulowaniu zamka elektrycznego drzwiowego.

Przegląd tych urządzeń powinien być przeprowadzany raz na rok oraz każdorazowo po reklamacji zgłoszonej przez lokatora do administracji domu (segregator aktów prawnych).
W ramach remontu bieżącego należy wykonywać następujące roboty:
1) wymianę przepalonego transformatora dzwonkowego na nowy,
2) wymianę zniszczonego przycisku dzwonkowego na nowy,
3) wymianę uszkodzonego dzwonka na nowy.

Po każdym wykonanym remoncie należy za pomocą probówki wyposażonej w żarówkę sześciowoltową sprawdzić, czy na obwodach dzwonkowych nie powstało zwarcie się przewodów (promocja 3 w 1).
Sprawdzanie takie przeprowadza się w ten sposób, że w miejsce wykręconego jednego bezpiecznika (po stronie niskiego napięcia) włącza się probówkę tak, aby jeden jej przewód dotykał śruby wkładki bezpiecznikowej, a długi - gwintu gniazda bezpiecznikowego. Przy dobrym stanie instalacji (przy wkręconych wszystkich pozostałych bezpiecznikach) żarówka nie powinna się palić.

Palenie się żarówek oznacza istnienie zwarcia w instalacji. Zwarcie takie usuwa się metodą podaną przy usuwaniu zwarcia w instalacji oświetleniowej.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami