Konstrukcje murowe z cegły

Konstrukcje murowe z cegły

Przed korozją chemiczną należy przede wszystkim zabezpieczać konstrukcje betonowe i żelbetowe, konstrukcje murowe z cegły, klinkieru itp. na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej lub cementowej oraz konstrukcje stalowe (zwłaszcza w środowisku agresywnym) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dokładne dane dotyczące procesu technologicznego powinny zawierać:

Opis procesu produkcyjnego z podaniem pomieszczeń i miejsc, w których mogą występować środowiska agresywne.

Lokalizację maszyn, urządzeń, zbiorników itp. w każdej hali produkcyjnej z podaniem, które z nich będą ustawione bezpośrednio na posadzce i które powinny być posadowione na odrębnych fundamentach;

Przewidywane w przyszłości zmiany w procesach produkcyjnych, zmiany przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń itp. (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wymiary i rozmieszczenie poszczególnych przejść, ciągów komunikacyjnych, stanowisk roboczych, rozmieszczenie i wymiary powierzchni przeznaczonych na składowanie surowców, półfabrykatów i gotowych wyrobów oraz miejsc zanieczyszczonych odpadami produkcyjnymi, z zaznaczeniem, które z wyżej wymienionych stanowią zagrożenie korozyjne dla materiałów budowlanych.

Opis tras i orientacyjne wymiary kanałów, rurociągów, głównych przewodów technologicznych, ze wskazaniem, które z wyżej wymienionych będą prowadzić substancje agresywne.

Określenie właściwości fizykochemicznych mediów korozyjnych, a przede wszystkim rodzaju czynników agresywnych, ich składu chemicznego, pH, stężenia, temperatury, przewidywanej częstotliwości i intensywności występowania oraz tych wszystkich danych, które są konieczne do ustalenia stopnia zagrożenia korozyjnego dla konstrukcji; chodzi tu też o zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach gazami agresywnymi i pyłami (uprawnienia budowlane).

Wskazania dotyczące liczby czynników agresywnych i to zarówno gazowych, jak i ciekłych w danym miejscu lub pomieszczeniu (jeden czy kilka); w tym ostatnim przypadku należy podać, czy występują one równocześnie lub w jakiej kolejności, w jakich ilościach, jaki ich jest przestrzenny zakres oddziaływania itp.

Proces technologiczny

Omówienie sposobu oddziaływania substancji agresywnych, jak np. rozlewanie, rozpryskiwanie, parowanie, składowanie itp., na poszczególne elementy konstrukcji i budynku, a głównie na posadzki, ściany, słupy, stropy, stropodachy itp.; należy przy tym podać możliwości chemicznego zanieczyszczenia wyżej wymienionych elementów budowlanych odpadami produkcyjnymi podczas użytkowania, z określeniem rodzaju i ilości przewidywanych zanieczyszczeń, wycieków z przypadkowo nieszczelnych złączy, zaworów i wszelkich urządzeń instalacyjnych; należy też omówić sposoby i środki stosowane do mycia i oczyszczania zabrudzonych powierzchni (program egzamin ustny).

Podanie nie tylko charakterystycznych substancji, które będą magazynowane we wszelkiego rodzaju zbiornikach, otwartych wannach, osadnikach itp., ale również sposobu ich napełniania i odprowadzania cieczy agresywnych, sposobów usuwania osadów, rodzaju i przebiegu procesów neutralizacyjnych itp. (opinie o programie).

Podanie nominalnej wilgotności panującej w pomieszczeniach, hali, kominie itp. przewidzianej w procesach technologicznych; powinny być też podane sposoby sztucznego wytwarzania i utrzymywania wilgotności w atmosferze pomieszczenia za pośrednictwem klimatyzacji (wilgotnego powietrza) lub za pomocą rozpylania czystej wody itp.

Omówienie możliwości wydobywania się par i gazów z kadzi, wanien, zbiorników, osadników i wszelkiej aparatury (segregator aktów prawnych).

Podanie temperatury nominalnej panującej w pomieszczeniu (hali, zbiorniku itp.) lub zakresu zmian, jakim może podlegać temperatura przy określonych procesach produkcyjnych; jeśli w tej samej hali (pomieszczeniu) mogą występować różne wartości temperatury na poziomie posadzki i stropu, to dane te powinny się znaleźć w założeniach do projektu; wymagane jest podanie np. rozkładu wartości temperatury w kominach, czopuchach itp.

Wszystkie wyżej wymienione dane są niezbędne dla właściwego doboru materiałów konstrukcyjnych, rozwiązań konstrukcji i sposobów zabezpieczenia konstrukcji przed korozją (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !