Blog

13.12.2021

Konstrukcje nośne

Konstrukcje nośne

Konstrukcje nośne

Konstrukcje nośne powinny być obliczane przy założeniu niepowstawania rys lub pojawiania się rys nie przekraczających określonej szerokości w zależności od stopnia agresywności środowisk (program uprawnienia budowlane na komputer).
Dla podziemnych konstrukcji w warunkach agresywnego środowiska wodnego zaleca się stosować beton o wskaźniku wodno-cementowym W/C = = 0,554-0,45, jak również specjalne rodzaje cementów.
W celu poprawienia struktury tworzywa cementowego w betonach i zaprawach przez obniżenie współczynnika filtracji, współczynnika wodno-cementowego W/C, podwyższenie zaś mrozoodporności, szczelności i wytrzymałości można stosować specjalne domieszki do cementowych zapraw i betonów.

Przy wykonywaniu żelbetowych konstrukcji, przeznaczonych do eksploatacji w agresywnych środowiskach gazowych i stałych, zaleca się stosowanie cementów: portlandzkiego zwykłego, siarczanoodpornego h, z umiarkowanym wydzielaniem ciepła, jak również cementu żużlowego z dodatkiem żużla poniżej 50%. Należy uwzględnić zmniejszoną mrozoodporność betonu na cemencie żużlowym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Cement glinowy może być stosowany tylko przy specjalnym uzasadnieniu.
Nie można stosować cementów siarczanoodpornych pęczniejących i cementów szybkowiążących do wykonywania konstrukcji żelbetowych i wypełniania styków zbrojonych.

Nie należy stosować cementów różnych rodzajów w jednej i tej samej konstrukcji. Do iniektowania kanałów i wypełniania wstępnie sprężonego zbrojenia należy stosować zaprawy tylko na cemencie portlandzkim.
Norma PN-61/B-06253. „Konstrukcje betonowe (uprawnienia budowlane).

Wody i grunty

Warunki wykonania i ochrony w środowisku agresywnych wód i gruntów” nie zawiera klasyfikacji betonów pod względem szczelności, zakładając dla bliżej nieokreślonego betonu stosunkowo niską odporność na spotykane rodzaje agresji chemicznej. Według normy, do zabezpieczenia betonów zaleca się stosowanie tych rodzajów cementów, które nie są produkowane w kraju. Izolację fundamentów wykonuje się więc asfaltami i innymi środkami izolacyjnymi, powodując przez to podwyższenie kosztów robót fundamentowych oraz wiele innych utrudnień wpływających na podwyższenie pracochłonności (program egzamin ustny).

W niektórych przypadkach, jak np. przy fundamentowaniu palami Franki i innymi palami formowanymi w gruncie, nie stosuje się zabezpieczenia powłokowego i według zaleceń normy nie można tego rodzaju fundamentowania stosować w środowiskach o stosunkowo niskim stopniu agresywności.
Obowiązująca norma PN-61/B-06253 nie klasyfikuje ściślej przepuszczalności gruntu i posadowienia w otwartych zbiornikach wodnych. Bardziej szczegółowa jest norma RWPG-70-2371 opracowana przez Instytut Normalizacji Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w Moskwie przy współpracy państw członkowskich RWPG (opinie o programie).

Jak wynika z tablicy 21-5 dla silnie i średnio przepuszczalnych gruntów (kf > 0,1 m/doba) zawartość S04 500 mg/1 odpowiada nieagresywnemu środowisku, jeżeli zastosujemy szczelny beton o W/C = 0,45. Dla tych samych warunków zawartość S04 w granicach 501 do 800 mg/1 odpowiada stopniowi oddziaływania słabo agresywnego środowiska. Analogicznie, współczynnikowi filtracji gruntu kf < 0,1 m/doba odpowiada zawartość siarczanów 600 i 601 do 800 mg/1. Wartości te przy zawartości w wodzie jonów Cl powyżej 1000 mg/1 dochodzą analogicznie do 1400-1700 mg/1.

Przy większej zawartości siarczanów norma RWPG zaleca stosowanie cementów o zwiększonej odporności i charakteryzujących się zmniejszonym wydzielaniem ciepła hydratacji lub stosowanie cementów siarczanoodpornych (segregator aktów prawnych).

Jak powiedziano wyżej, w Polsce nie produkuje się żadnego z dwóch wymienionych rodzajów cementów, natomiast istnieje możliwość dobrania (w przybliżeniu) cementu pod względem wymaganego składu chemicznego spośród cementów produkowanych w kraju. Warunkiem uzyskania cementów odpornych na siarczany jest zastosowanie do produkcji cementu odpowiednio dobranego klinkieru (promocja 3 w 1)..
Według GOST-62, klinkier stosowany do produkcji cementu portlandzkiego siarczanoodpornego i cementu portlandzkiego o zmniejszonym wydzielaniu ciepła powinien mieć skład.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami