Kontrola operacyjna jakości

Kontrola operacyjna jakości
Kontrola operacyjna jakości

Kontrola operacyjna jakości wykonania robót budowlano-montażowych obejmuje wykonawców robót i majstrów. Przeprowadza się ją zgodnie ze schematami operacyjnymi kontroli jakości wykonania robót, załączonymi do kart technologicznych, będących częścią składową projektów wykonania robót (program uprawnienia budowlane na komputer).

Schematy operacyjne powinny zawierać:

 • szkic konstrukcji z określeniem dopuszczalnych odstępstw od projektu,
 • wykaz operacji, których wykonanie powinien sprawdzić majster lub kierownik budowy,
 • dane o zakresie kontroli, ze wskazaniem na rysunkach roboczych, co należy kontrolować,
 • wskazówki o metodzie i sposobie wykonywania kontroli (program uprawnienia budowlane na ANDROID),
 • okresy prowadzenia kontroli,
 • wykaz robót ukrytych, przekazywanych nadzorowi technicznemu odbiorcy,
 • wykaz operacji kontrolowanych z udziałem laboratoriów budowlanych, służby geodezyjnej oraz specjalistów kontrolujących oddzielne rodzaje robót (uprawnienia budowlane).

Założeniem tej metody jest, aby wszystkie ujawnione w toku kontroli operacyjnej błędy usuwano przed rozpoczęciem następnych robót. Metodę tę opracowano w Techniczno-Badawczym Instytucie Budowlanym (TSUS) w Bratysławie w 1971 r., dotyczy ona kontroli jakości budynków mieszkalnych wznoszonych metodami uprzemysłowionymi w czasie ich długotrwałej eksploatacji (program egzamin ustny).

Każdy z elementów w swojej tablicy dotyczącej oceny ma zestaw najczęściej występujących usterek. Dla stropów np. podano:

 • spękania na wewnętrznym obwodzie pierwszej płyty stropowej od krawędzi budynku,
 • spękania w stykach płyt stropowych,
 • spękania w płytach stropowych,
 • dokładność montażu elementów stropowych (opinie o programie).

Rysy i pęknięcia

Dla każdego z poszczególnych elementów, a co za tym idzie dla pełnego zestawu usterek, przyjęto pewne kryteria punktowe i oznaczenia znaków umownych, np. dla stropów - spękania na wewnętrznym obwodzie pierwszej płyty stropowej od krawędzi budynku,

 • rysy (spękania) o szerokości od 0,3 mm ocena - 5 punktów, znak umowny - a,
 • rysy o szerokości do 1 mm (zachodzi lokalne odłupywanie wyprawy - uszkodzenie muszlowe 1 cm) ocena - 2 punkty, znak umowny - d,
 • rysy o szerokościach większych od 1 mm (występuje również uszkodzenie wyprawy) ocena - 1 punkt.

Dalsze znaki umowne są kolejnymi literami alfabetu w zależności od rzeczywistej grubości rys. Dla rys powyżej 4 mm przewidziano np. znak umowny i. Podobnie rozpatruje się pozostałe elementy. Oceny obiektu dokonuje się obliczając średnią arytmetyczną każdego z rodzajów elementów i sumując wyniki dla wszystkich 12 elementów. Jednocześnie można przeprowadzić szacunkową ocenę procentowego udziału wad w projektowaniu i wykonawstwie (segregator aktów prawnych).

Dalsze zasady tej metody są następujące:

 • średnią ocenę elementu oblicza się na podstawie programu badań danego elementu,
 • wprowadzone współczynniki ważności poszczególnych elementów dobrano empirycznie, kierując się ważnością elementu w czasie eksploatacji budynku,
 • stosuje się wartości dodatnie i tijemne, bez wpływu na wartość bezwzględną punktów dodatnich i ujemnych,
 • iloczyn średnich ocen punktowych przez współczynniki ważności daje ocenę w ujęciu całkowitym budynku, przy czym maksymalna liczba punktów dodatnich wynosi 100,
 • wynik ocen ujemnych stanowi o rozmiarze wad występujących w obiekcie, a ich lokalizacja sygnalizuje bezwzględną liczbę punktów ujemnych przypisaną do danego elemntu,
 • liczba badań nie jest ograniczona i nie ma wpływu na. zasadnicze zwiększenie wyniku. Większa liczba zaproponowanych badań daje bardziej obiektywną średnią ocenę elmentu.

Metodę tę opracowano w NRD. Podstawami oceny jakości jest projekt i normy państwowe (promocja 3 w 1).

Przewiduje się tu trójstopniową ocenę jakości:

 • stopień 1: bardzo dobre wykonanie robót - ocena l.OH-1,4 punkta;
 • stopień 2: dobre wykonanie robót. Dopuszczalne są drobne błędy, które nie wymagają poprawek i nie wpływają negatywnie na jakość produktu finalnego. Ocena 1,5-4-2,4 punkta;
 • stopień 3: roboty wykonane są z błędami, które nie wpływają negatywnie na jakość produktu finalnego oraz bezpieczeństwo techniczne. Ocena 2,5-4-3,0 punktów.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !