Kontrola operacyjna jakości

Kontrola operacyjna jakości
Kontrola operacyjna jakości

Kontrola operacyjna jakości wykonania robót budowlano-montażowych obejmuje wykonawców robót i majstrów. Przeprowadza się ją zgodnie ze schematami operacyjnymi kontroli jakości wykonania robót, załączonymi do kart technologicznych, będących częścią składową projektów wykonania robót (program uprawnienia budowlane na komputer).

Schematy operacyjne powinny zawierać:

 • szkic konstrukcji z określeniem dopuszczalnych odstępstw od projektu,
 • wykaz operacji, których wykonanie powinien sprawdzić majster lub kierownik budowy,
 • dane o zakresie kontroli, ze wskazaniem na rysunkach roboczych, co należy kontrolować,
 • wskazówki o metodzie i sposobie wykonywania kontroli (program uprawnienia budowlane na ANDROID),
 • okresy prowadzenia kontroli,
 • wykaz robót ukrytych, przekazywanych nadzorowi technicznemu odbiorcy,
 • wykaz operacji kontrolowanych z udziałem laboratoriów budowlanych, służby geodezyjnej oraz specjalistów kontrolujących oddzielne rodzaje robót (uprawnienia budowlane).

Założeniem tej metody jest, aby wszystkie ujawnione w toku kontroli operacyjnej błędy usuwano przed rozpoczęciem następnych robót. Metodę tę opracowano w Techniczno-Badawczym Instytucie Budowlanym (TSUS) w Bratysławie w 1971 r., dotyczy ona kontroli jakości budynków mieszkalnych wznoszonych metodami uprzemysłowionymi w czasie ich długotrwałej eksploatacji (program egzamin ustny).

Każdy z elementów w swojej tablicy dotyczącej oceny ma zestaw najczęściej występujących usterek. Dla stropów np. podano:

 • spękania na wewnętrznym obwodzie pierwszej płyty stropowej od krawędzi budynku,
 • spękania w stykach płyt stropowych,
 • spękania w płytach stropowych,
 • dokładność montażu elementów stropowych (opinie o programie).

Rysy i pęknięcia

Dla każdego z poszczególnych elementów, a co za tym idzie dla pełnego zestawu usterek, przyjęto pewne kryteria punktowe i oznaczenia znaków umownych, np. dla stropów - spękania na wewnętrznym obwodzie pierwszej płyty stropowej od krawędzi budynku,

 • rysy (spękania) o szerokości od 0,3 mm ocena - 5 punktów, znak umowny - a,
 • rysy o szerokości do 1 mm (zachodzi lokalne odłupywanie wyprawy - uszkodzenie muszlowe 1 cm) ocena - 2 punkty, znak umowny - d,
 • rysy o szerokościach większych od 1 mm (występuje również uszkodzenie wyprawy) ocena - 1 punkt.

Dalsze znaki umowne są kolejnymi literami alfabetu w zależności od rzeczywistej grubości rys. Dla rys powyżej 4 mm przewidziano np. znak umowny i. Podobnie rozpatruje się pozostałe elementy. Oceny obiektu dokonuje się obliczając średnią arytmetyczną każdego z rodzajów elementów i sumując wyniki dla wszystkich 12 elementów. Jednocześnie można przeprowadzić szacunkową ocenę procentowego udziału wad w projektowaniu i wykonawstwie (segregator aktów prawnych).

Dalsze zasady tej metody są następujące:

 • średnią ocenę elementu oblicza się na podstawie programu badań danego elementu,
 • wprowadzone współczynniki ważności poszczególnych elementów dobrano empirycznie, kierując się ważnością elementu w czasie eksploatacji budynku,
 • stosuje się wartości dodatnie i tijemne, bez wpływu na wartość bezwzględną punktów dodatnich i ujemnych,
 • iloczyn średnich ocen punktowych przez współczynniki ważności daje ocenę w ujęciu całkowitym budynku, przy czym maksymalna liczba punktów dodatnich wynosi 100,
 • wynik ocen ujemnych stanowi o rozmiarze wad występujących w obiekcie, a ich lokalizacja sygnalizuje bezwzględną liczbę punktów ujemnych przypisaną do danego elemntu,
 • liczba badań nie jest ograniczona i nie ma wpływu na. zasadnicze zwiększenie wyniku. Większa liczba zaproponowanych badań daje bardziej obiektywną średnią ocenę elmentu.

Metodę tę opracowano w NRD. Podstawami oceny jakości jest projekt i normy państwowe (promocja 3 w 1).

Przewiduje się tu trójstopniową ocenę jakości:

 • stopień 1: bardzo dobre wykonanie robót - ocena l.OH-1,4 punkta;
 • stopień 2: dobre wykonanie robót. Dopuszczalne są drobne błędy, które nie wymagają poprawek i nie wpływają negatywnie na jakość produktu finalnego. Ocena 1,5-4-2,4 punkta;
 • stopień 3: roboty wykonane są z błędami, które nie wpływają negatywnie na jakość produktu finalnego oraz bezpieczeństwo techniczne. Ocena 2,5-4-3,0 punktów.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !