Korodujące działanie prądów błądzących

Korodujące działanie prądów błądzących

Jeśli z jakichkolwiek powodów do betonu dodaje się chlorek wapniowy lub- inne sole, np. w celu zabezpieczenia betonu przed mrozem w czasie jego wykonywania, to niebezpieczeństwo uszkodzeń pod wpływem prądów elektrycznych błądzących znacznie wzrasta. Już przy 1-procentowym dodatku chlorku sodowego lub chlorku potasowego działanie niszczące prądów zwiększa się stokrotnie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Budynki i budowle sąsiadujące z torami tramwajowymi lub kolejowymi (kolei elektrycznej) są również narażone na działanie prądów błądzących.

Na korodujące działanie prądów błądzących są narażone nie tylko konstrukcje żelbetowe, ale również konstrukcje stalowe ułożone w ziemi, jak rurociągi wodociągowe, gazowe itp. W konstrukcjach tych prądy błądzące są przyczyną szybkiego ich niszczenia. Na podstawie doświadczeń można sądzić, że prądy błądzące stają się niebezpieczne, gdy gęstość prądu przekracza 0,75 mA/dm2 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Czynniki mechaniczne mają istotny wpływ na właściwy wybór zarówno rozwiązań konstrukcji, jak i jej zabezpieczenia. Dlatego też przy projektowaniu konstrukcji należy uwzględnić następujące dane:

 1. charakterystykę pracy maszyn, silników i wszelkich urządzeń produkcyjnych, powodujących uderzenia, wstrząsy, drgania itp., które mogą przenosić się na konstrukcję dźwigającą, niekorzystnie oddziaływają na wykładziny i wszelkie inne zabezpieczenia antykorozyjne (uprawnienia budowlane),
 2. charakterystykę transportu wewnętrznego,
 3. charakterystykę sposobów wyładunku i załadunku materiałów w pomieszczeniach produkcyjnych, jak też rodzaj, kształt, wielkość i ciężar transportowanych przedmiotów,
 4. omówienie sposobów składowania surowców, półfabrykatów, produktów przemysłowych itp., sposób ich opakowania, naciski na jednostkę powierzchni posadzki itp.,
 5. charakterystykę ruchu pieszego,
 6. opis szczegółów montażu i przewidywanych remontów bieżących i kapitalnych aparatury i urządzeń przemysłowych (program egzamin ustny),
 7. wyszczególnienie możliwości występowania innych czynników powodujących mechaniczne uszkodzenia elementów konstrukcyjnych, jak np. przesuwanie ciężkich przedmiotów o ostrych krawędziach, obróbka materiałów bezpośrednio na posadzce itp.

Czynniki geofizyczne

Czynniki geofizyczne, klimatyczne, atmosferyczne i chemiczne zanieczyszczenia atmosfery mają wpływ niszczący, głównie na zewnętrzne odkryte elementy budowli. Gazy agresywne o większym stężeniu, pomimo odprowadzenia ich za pomocą kominów do wyższych warstw atmosfery, mogą przy niekorzystnych wiatrach przedostawać się do wnętrza pomieszczeń i powodować korozję konstrukcji znajdujących się wewnątrz budynków (opinie o programie).

Dane, które powinny być zebrane w celu należytego rozeznania rodzaju i zasięgu tych czynników, są przede wszystkim następujące:

 • rodzaj klimatu (śródlądowy, morski, górski),
 • konfiguracja terenu i kierunki najczęściej wiejących wiatrów,
 • znajdujące się w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowe lub czynne zakłady przemysłowe, ze szczególnym scharakteryzowaniem możliwości zakażenia przez nie atmosfery w rejonie projektowanego zakładu,
 • średnia i maksymalna wilgotność powietrza,
 • przewidywane skażenie atmosfery w wyniku uruchomienia projektowanego zakładu przemysłowego lub innych zakładów, które są przewidywane do budowy w przyszłości.

Od warunków geograficznych, klimatycznych i atmosferycznych w dużym stopniu zależy nie tylko dobór odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych obiektu, ale również ich usytuowanie na działce. Na przykład kotłownie, kominy i wszelkie działy produkcyjne wydzielające gazy agresywne należy starać się w ten sposób usytuować, aby gazy te nic były zwiewane przez najczęściej występujące wiatry na pozostałe budynki i urządzenia zakładu przemysłowego (segregator aktów prawnych).

Przed przystąpieniem do opracowania projektu budowli powinny być zebrane materiały dotyczące:

 1. charakterystyki gruntu, na którym ma być posadowiona budowla w zakresie możliwości jego szkodliwego działania na materiały fundamentów i części produkcyjne obiektu,
 2. poziomu występujących wód gruntowych, zmian poziomu tych wód, współczynnika przepuszczalności gruntu, jeśli wody są w ruchu,

przewidywanego zakażenia gruntów i wód gruntowych ściekami agresywnymi wsiąkającymi do gruntu w czasie eksploatacji zakładu przemysłowego (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !