Korozja pod wodą

Korozja pod wodą

Korozji rurociągów, zbiorników i urządzeń przeciwdziała odpowiednie uzdatnienie wody, np. przez zmniejszenie w niej zawartości soli i tlenu oraz regulowanie równowagi pomiędzy wapniem i dwutlenkiem węgla. Korozja pod wodą jest specjalnym zagadnieniem, którego różnorodność będziecie mogli poznać przez rozwiązanie następnych zadań (program uprawnienia budowlane na komputer).

Woda tworzy środowisko dla życia mikroorganizmów, szczególnie gdy ruch wody jest nieznaczny. Przy ich rozwoju powstają substancje niszczące metale, np. bakterie siarkowe (utleniające siarkę) przyczyniają się do powstania kwasu siarkowego, natomiast bakterie żelaziste zużywają metal znajdujący się w wodzie w postaci jonowej jako pożywienie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zadania na temat wpływu mikroorganizmów na przebieg korozji Przeczytajcie w podręczniku biologii o mikroorganizmach (bakteriach) i rozwiążcie poniższe zadania.

Wody źródlane, powierzchniowe, morskie i ścieki oraz grunt humusowy zawierają bakterie. Uszeregujcie te wody według ilości zawartych w nich bakterii (uprawnienia budowlane).

Zadania na temat szkód spowodowanych przez korozję pod wodą

 1. Wyliczcie metalowe obiekty wystawione na działanie następujących rodzajów wód:
 2. wody morskiej,
 3. wody wodociągowej,
 4. wody gruntowej zaskórnej.
 5. Który z metali (Al, Zn, Fe) w stanie nie zabezpieczonym jest najbardziej odporny na działanie następujących rodzajów wód (uzasadnijcie odpowiedź):
 6. wody deszczowej z zawartością 02, C02, H2CO,,?
 7. wody zanieczyszczonej przez NaOH i Ca(OH)2 (program egzamin ustny)?
 8. W jakim stanie i przy jakich zanieczyszczeniach woda atakuje wewnętrzne powierzchnie przewodów wodociągowych nie tylko przez korozję, lecz również przez erozję i przez kawitację (opinie o programie)?

Woda płynąca

Powodem korozji pod wodą mogą być liczne przyczyny. Korozja jest wywoływana głównie przez substancje znajdujące się w wodzie. Z substancji rozpuszczonych w wodzie szczególnie agresywne są te, które przez reakcje chemiczne lub elektrochemiczne tworzą z metalami produkty korozji rozpuszczalne w wodzie lub osadzające się na powierzchni metalu, ale nie tworzące warstewek ochronnych. Również niektóre bakterie mogą przyspieszyć korozję. Woda płynąca, zanieczyszczona zawiesiną ciał stałych, może powodować prócz korozji również szkody wskutek erozji, a woda płynąca pod ciśnieniem również szkody wskutek kawitacji (segregator aktów prawnych).

Przez uzdatnianie wody użytkowej i wody pitnej zmniejsza się zazwyczaj jej agresywne działanie. W celu ułatwienia oceny stopnia szkodliwości działania środowisk agresywnych na stal podano w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich — KOR 3-A" wzór orientacyjnego oznaczenia korozyjnej agresywności środowiska w klimacie umiarkowanym. Oznaczenia te zamieszczono w tabl. A. Szczegółowa klasyfikację atmosferycznych środowisk agresywnych przytoczono w tabl. B. Powinniście dokładnie przestudiować obie

Przystępując do ochrony przed korozją konstrukcji i urządzeń metalowych, dla każdego poszczególnego przypadku należy przewidzieć taką technologię robót, która zapewni optymalne korzyści zarówno z punktu widzenia technicznego, jak i ekonomicznego (promocja 3 w 1). Umiejętność wyboru, a następnie przygotowania i przeprowadzenia zaplanowanych robót przeciwkorozyjnych jest uwarunkowana posiadaniem gruntownych wiadomości i doświadczenia w zakresie:

 • przyczyn korozji i wynikających stąd wniosków dotyczących wymaganych środków ochrony,
 • procesów chemicznych, fizycznych i meteorologicznych wpływających na rodzaj ochrony przed korozją,
 • planowania i przygotowywania robót przeciwkorozyjnych,
 • sposobów wykonywania robót z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • rodzajów, właściwości, pod względem stosowania i sposobów użycia materiałów i wyrobów stosowanych do robót przeciwkorozyjnych,
 • wykonawstwa robót przeciwkorozyjnych na urządzeniach i konstrukcjach metalowych przed ich montażem lub po zmontowaniu.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami