Korzyści ekonomiczne

Korzyści ekonomiczne

W rezultacie takiego stanu rzeczy osiągnie się korzyści ekonomiczne, wynikające z masowości produkcji, często zatracane lub niedostatecznie wykorzystywane przy tradycyjnych metodach organizacji budowy osiedli (program uprawnienia budowlane na komputer).
Przesłanki pracy równomiernej, na skutek swej przejrzystości i ścisłości, pozwalają na uzyskanie odpowiedzi, które w zwykłych warunkach można otrzymać jedynie za pomocą metody graficznej, a więc przez sporządzanie harmonogramów. Można np. w omawianym przykładzie obliczyć na drodze analitycznej maksymalne zatrudnienie Rmax na budowie osiedla.

Jeśli obliczony wyżej ogólny czas trwania budowy osiedla wynoszący 252 dni robocze uważano by za zbyt długi i zamierzono go skrócić, np. do 144 dni roboczych, należałoby wówczas, przy nie zmienionym czasie trwania robót przy jednym domu (jednej działce) i nie zmienionym rytmie budowy osiedla, zmienić liczbę domów (działek) wprowadzonych do ogólnego ciągu organizacyjnego osiedla (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Pierwszym warunkiem stworzenia jednolitej organizacji osiedla złożonego z pewnej liczby budynków jednego typu jest jak wiadomo z poprzedniego przykładu, lecz przedstawionego schematycznie ustalenie, który proces roboczy przy budowie poszczególnego obiektu uważać należy za zasadniczy i przyjęcie czasu tego procesu za czas obowiązujący dla wykonania wszystkich pozostałych procesów roboczych obiektu (uprawnienia budowlane). Postępując zgodnie z tym warunkiem wybieramy w tym konkretnym przypadku jako robotę zasadniczą wznoszenie murów domu, jak to uczyniliśmy w przykładzie pierwszym, lecz w odniesieniu do jednej kondygnacji. Czas wznoszenia murów domów mieszkalnych systemem pracy równomiernej i przy podziale na 2 działki wynosi jak wynika z dalszych rozważań 6 dni (program egzamin ustny).

Harmonogramy zużycia robocizny

Przyjąwszy tę zasadę, podzielimy całość robót na 29 składników elementarnych (elementów budowy) i powierzymy je 29 zespołom roboczym, które to zespoły wszystkie swoje niezmienne czynności wykonują w identycznych czasach równych owym 6 dniom pracy zasadniczej i w dodatku we wszystkich domach zawsze na tych samych kondygnacjach. Niektóre roboty pokrewne (blacharskie, ciesielskie itp.) skomasowaliśmy, powierzając je grupom jednolitym, które wykonują te roboty również w czasie ogólnie obowiązującym, tj. w 6 dni (opinie o programie).

Harmonogram jednego domu został sporządzony na zasadzie zestawienia analitycznego, stanowiącego podstawę wyjściową opracowania tego harmonogramu. Po sporządzeniu harmonogramu budowy jednego domu osiedla wykonano harmonogramy zużycia robocizny rzemieślniczej i robotniczej, umieszczając je poniżej harmonogramu budowy. Wykonanie harmonogramu zużycia robocizny jest konieczne jako najlepsze uzasadnienie racjonalności sporządzenia każdego harmonogramu budowy. Ogólnie biorąc, głównym probierzem racjonalnej organizacji budowy jest ciągłość i możliwa równomierność zatrudnienia przynajmniej zasadniczych grup roboczych, a zachowania tych dwóch warunków dowieść można najlepiej, a przy większych budowach jedynie drogą równoczesnego sporządzenia harmonogramów zużycia robocizny (segregator aktów prawnych).

Harmonogramy zużycia robocizny rzemieślniczej i robotniczej wydają się wskazywać na dość znaczne wahania w zatrudnieniu. Jednakże jest to obawa płonna, gdyż harmonogramy te odnoszą się do ogólnej liczby rzemieślników wszystkich specjalności, podczas gdy w granicach jednej specjalności zatrudnienie przebiega w sposób ciągły i równomierny, a to jest przecież istotnie ważne.

Drugim warunkiem, związanym z zastosowaniem pracy równomiernej przy budowie osiedla złożonego z obiektów jednego typu, jest to, aby rytm budowy osiedla równał się czasowi pracy zasadniczej przy pojedynczym obiekcie osiedla. Stąd wniosek, że tylko wtedy w omawianym przypadku uzyska się równomierność i zupełną jednolitość organizacyjną, gdy rytm budowy całego osiedla wyniesie 6 dni. Innymi słowy, domy osiedla należy budować w ścisłej kolejności, przy czym każdy następny dom należy rozpoczynać w 6 dni po rozpoczęciu domu poprzedniego (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !