Blog

27.08.2021

Falochrony

W artykule znajdziesz:

Falochrony

Falochrony

Linię graniczną pomiędzy akwenami a terenami suchymi stanowią nabrzeża; akweny od strony morza ograniczają falochrony. Wewnętrznego podziału akwenów dokonuje się często za pomocą falochronów wewnętrznych, czyli ostróg. Ponadto w akwenach występują pomosty o różnym przeznaczeniu.

Falochrony, ostrogi, pomosty i nabrzeża wyznaczają podstawowe linie zagospodarowania portu. Wzdłuż tych linii wykonywane są z reguły odpowiednie budowle hydrotechniczne (program uprawnienia budowlane na komputer).
Akweny różnią się między sobą przede wszystkim głębokością, a szczególnie różnicą pomiędzy rzędną projektowanego dna akwenu, a rzędnymi dna istniejącego lub powierzchni terenu (jeżeli akwen ma być wyczerpany w gruncie suchym). Podział akwenów na strefy następuje według głębokości i przeznaczenia.
Tereny suche portu dzieli się na strefy według ich funkcji. Z punktu widzenia jednak geotechniki należy dokonać dodatkowego podziału w oparciu o wartości obciążenia jednostkowego gruntu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Pod tym względem podzielimy tereny suche portowe na strefy:
- zabudowy portowej związanej z przeładunkiem i przechowywaniem towarów, np. magazyny, hangary, chłodnie itp.:
- strefy zabudowy pierwszej linii,
- drugiej linii,
- w głębi portu;
- zabudowy mieszkalnej (i administracyjnej),
- zabudowy przemysłowej:
- przemysł stoczniowy z ciężkimi budowlami hydrotechnicznymi (doki suche i pochylnie),
- przemysł innego rodzaju;
- placów składowych,
- komunikacyjne (pasy komunikacyjne wzdłuż nabrzeży i w głębi portu, tereny stacji kolejowej portowej itp.) (uprawnienia budowlane).
W wielu wypadkach występuje przenikanie stref, np. budynki administracyjne pomiędzy magazynami, bocznice kolejowe na terenach przemysłowych itp., a ponadto w obrębie niektórych stref występują jeszcze dodatkowe linie regulacyjne, jak na przykład tory poddźwignicowe w pasach komunikacyjnych itp.

Mapy geotechniczne

Średnie obciążenia jednostkowe gruntu charakteryzujące poszczególne strefy (program egzamin ustny).
Oprócz obciążenia, dużą rolę w podziale na strefy odgrywają wymagania pod względem hydrologicznym oraz wymagania eksploatacyjno-techniczne, które stawiają budowle właściwe danej strefie zabudowy (np. wykonawstwo doków suchych wymaga najczęściej obniżania w czasie budowy poziomu wody gruntowej o kilkanaście metrów, magazyny i chłodnie podpiwniczone wymagają niskiego położenia wody gruntowej, bądź sztucznego jego obniżania albo stosowania kosztownych izolacji, kotłownie centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych stawiają jeszcze ostrzejsze pod tym względem wymagania itp.) (opinie o programie).

Już w pierwszej fazie projektowania - wstępnego planu zabudowy portu - należy niezależnie od innych, ogólnourbanistycznych czy mikro-klimatycznych względów, plan ten weryfikować pod względem warunków fundamentowania. Z weryfikacji tej mogą wyniknąć sugestie co do racjonalniejszej lokalizacji tych czy innych stref lub linii zabudowy. Niekiedy może ona nasunąć konieczność przeniesienia stref w inne odległe miejsca, lub całkowitej zmiany wzajemnego układu stref; niekiedy zaś drobne, kilku- lub kilkudziesięciometrowe przesunięcia linii zabudowy mogą stworzyć znaczną poprawę warunków fundamentowania, a co za tym idzie - przynieść duże oszczędności.

W celu dokonania weryfikacji należy na wszystkich wariantach szkiców koncepcyjnych planów zabudowy nanieść strefy i linie zagospodarowania omówione wyżej, z podaniem dla każdej strefy wartości średnich i maksymalnych obciążeń gruntu (zastępczych i bezwzględnych) (segregator aktów prawnych).
Tak uzupełnione szkice (wykonane na kalce) należy nakładać na mapy geotechniczne, w tej samej podziałce, zawierające szczegółowy podział terenu pod względem warunków fundamentowania i dane co do dopuszczalnych obciążeń.

Taka konfrontacja pozwoli na pierwszy rzut oka stwierdzić niezgodności pomiędzy wartościami obciążeń miarodajnych dla danej strefy zagospodarowania a obciążeniami dopuszczalnymi w danych strefach geotechnicznych (promocja 3 w 1).
Wnioski co do najwłaściwszego wyboru wariantu planu zabudowy lub konieczności wprowadzenia do nich zmian nasuną się same przez się.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami