Falochrony

Falochrony

Linię graniczną pomiędzy akwenami a terenami suchymi stanowią nabrzeża; akweny od strony morza ograniczają falochrony. Wewnętrznego podziału akwenów dokonuje się często za pomocą falochronów wewnętrznych, czyli ostróg. Ponadto w akwenach występują pomosty o różnym przeznaczeniu.

Falochrony, ostrogi, pomosty i nabrzeża wyznaczają podstawowe linie zagospodarowania portu. Wzdłuż tych linii wykonywane są z reguły odpowiednie budowle hydrotechniczne (program uprawnienia budowlane na komputer).
Akweny różnią się między sobą przede wszystkim głębokością, a szczególnie różnicą pomiędzy rzędną projektowanego dna akwenu, a rzędnymi dna istniejącego lub powierzchni terenu (jeżeli akwen ma być wyczerpany w gruncie suchym). Podział akwenów na strefy następuje według głębokości i przeznaczenia.
Tereny suche portu dzieli się na strefy według ich funkcji. Z punktu widzenia jednak geotechniki należy dokonać dodatkowego podziału w oparciu o wartości obciążenia jednostkowego gruntu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Pod tym względem podzielimy tereny suche portowe na strefy:
- zabudowy portowej związanej z przeładunkiem i przechowywaniem towarów, np. magazyny, hangary, chłodnie itp.:
- strefy zabudowy pierwszej linii,
- drugiej linii,
- w głębi portu;
- zabudowy mieszkalnej (i administracyjnej),
- zabudowy przemysłowej:
- przemysł stoczniowy z ciężkimi budowlami hydrotechnicznymi (doki suche i pochylnie),
- przemysł innego rodzaju;
- placów składowych,
- komunikacyjne (pasy komunikacyjne wzdłuż nabrzeży i w głębi portu, tereny stacji kolejowej portowej itp.) (uprawnienia budowlane).
W wielu wypadkach występuje przenikanie stref, np. budynki administracyjne pomiędzy magazynami, bocznice kolejowe na terenach przemysłowych itp., a ponadto w obrębie niektórych stref występują jeszcze dodatkowe linie regulacyjne, jak na przykład tory poddźwignicowe w pasach komunikacyjnych itp.

Mapy geotechniczne

Średnie obciążenia jednostkowe gruntu charakteryzujące poszczególne strefy (program egzamin ustny).
Oprócz obciążenia, dużą rolę w podziale na strefy odgrywają wymagania pod względem hydrologicznym oraz wymagania eksploatacyjno-techniczne, które stawiają budowle właściwe danej strefie zabudowy (np. wykonawstwo doków suchych wymaga najczęściej obniżania w czasie budowy poziomu wody gruntowej o kilkanaście metrów, magazyny i chłodnie podpiwniczone wymagają niskiego położenia wody gruntowej, bądź sztucznego jego obniżania albo stosowania kosztownych izolacji, kotłownie centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych stawiają jeszcze ostrzejsze pod tym względem wymagania itp.) (opinie o programie).

Już w pierwszej fazie projektowania - wstępnego planu zabudowy portu - należy niezależnie od innych, ogólnourbanistycznych czy mikro-klimatycznych względów, plan ten weryfikować pod względem warunków fundamentowania. Z weryfikacji tej mogą wyniknąć sugestie co do racjonalniejszej lokalizacji tych czy innych stref lub linii zabudowy. Niekiedy może ona nasunąć konieczność przeniesienia stref w inne odległe miejsca, lub całkowitej zmiany wzajemnego układu stref; niekiedy zaś drobne, kilku- lub kilkudziesięciometrowe przesunięcia linii zabudowy mogą stworzyć znaczną poprawę warunków fundamentowania, a co za tym idzie - przynieść duże oszczędności.

W celu dokonania weryfikacji należy na wszystkich wariantach szkiców koncepcyjnych planów zabudowy nanieść strefy i linie zagospodarowania omówione wyżej, z podaniem dla każdej strefy wartości średnich i maksymalnych obciążeń gruntu (zastępczych i bezwzględnych) (segregator aktów prawnych).
Tak uzupełnione szkice (wykonane na kalce) należy nakładać na mapy geotechniczne, w tej samej podziałce, zawierające szczegółowy podział terenu pod względem warunków fundamentowania i dane co do dopuszczalnych obciążeń.

Taka konfrontacja pozwoli na pierwszy rzut oka stwierdzić niezgodności pomiędzy wartościami obciążeń miarodajnych dla danej strefy zagospodarowania a obciążeniami dopuszczalnymi w danych strefach geotechnicznych (promocja 3 w 1).
Wnioski co do najwłaściwszego wyboru wariantu planu zabudowy lub konieczności wprowadzenia do nich zmian nasuną się same przez się.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !