Blog

19.05.2019

Koszt uprawnień budowlanych i jakie dokumenty trzeba złożyć

W artykule znajdziesz:

ile kosztują i jakie dokumenty trzeba złożyć?

Uprawnienia budowlane mogą otrzymać osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, które odbyły wymagane przepisami praktyki budowlane (https://uprawnienia-budowlane.pl). Aby otrzymać uprawnienia, należy złożyć kompletny wniosek o nadanie uprawnień budowlanych we właściwej miejscowo okręgowej izbie inżynierów budownictwa.

Uprawnienia budowlane – ile kosztują i jakie dokumenty trzeba złożyć?

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej izby (program na komputer). Do wniosku trzeba dołączyć wymagane dokumenty, czyli m.in. odpis dyplomu ukończenia studiów na kierunku odpowiednim lub pokrewnym dla danej specjalności. Może to być również odpis dokumentu stanowiącego potwierdzenie posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza w zawodzie zgodnym z wybraną specjalnością uprawnień budowlanych (program na telefon).

W przypadku absolwentów studiów dokumentem potwierdzającym wykształcenie może być także suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów. Dokument musi być potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (opinie o programie). Do wniosku należy też dołączyć oświadczenie o odbyciu praktyk zawodowych i zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej- oba dokumenty znajdują się w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Konieczne jest również załączenie do wniosku kopii uprawnień budowlanych osoby lub osób, które kierowały praktykę zawodową (segregator aktów prawnych). Dokumenty te muszą być potwierdzone notarialnie lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ, który je wydał.

Składanie wniosku

Składając wniosek o nadanie uprawnień budowlanych nie może też zapomnieć o dołączeniu kopii zaświadczeń, które potwierdzają przynależność nadzorującego praktyki do odpowiedniej okręgowej izby inżynierów budownictwa przez cały czas trwania praktyki zawodowej (promocja 3 w 1).

Niezbędny jest również życiorys zawodowy i karta osobowa, nazywana też formularzem osobowym. Ostatnie dwa załączniki to dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz oświadczenie o zgodności z prawdą wszystkich złożonych dokumentów (program egzamin ustny). Należy przy tym pamiętać, że dokumenty, które są składane razem z wnioskiem nie podlegają zwrotowi.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami