ile kosztują i jakie dokumenty trzeba złożyć?

Uprawnienia budowlane mogą otrzymać osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, które odbyły wymagane przepisami praktyki budowlane (https://uprawnienia-budowlane.pl). Aby otrzymać uprawnienia, należy złożyć kompletny wniosek o nadanie uprawnień budowlanych we właściwej miejscowo okręgowej izbie inżynierów budownictwa.

Uprawnienia budowlane – ile kosztują i jakie dokumenty trzeba złożyć?

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej izby (program na komputer). Do wniosku trzeba dołączyć wymagane dokumenty, czyli m.in. odpis dyplomu ukończenia studiów na kierunku odpowiednim lub pokrewnym dla danej specjalności. Może to być również odpis dokumentu stanowiącego potwierdzenie posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza w zawodzie zgodnym z wybraną specjalnością uprawnień budowlanych (program na telefon).

W przypadku absolwentów studiów dokumentem potwierdzającym wykształcenie może być także suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów. Dokument musi być potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (opinie o programie). Do wniosku należy też dołączyć oświadczenie o odbyciu praktyk zawodowych i zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej- oba dokumenty znajdują się w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Konieczne jest również załączenie do wniosku kopii uprawnień budowlanych osoby lub osób, które kierowały praktykę zawodową (segregator aktów prawnych). Dokumenty te muszą być potwierdzone notarialnie lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ, który je wydał.

Składanie wniosku

Składając wniosek o nadanie uprawnień budowlanych nie może też zapomnieć o dołączeniu kopii zaświadczeń, które potwierdzają przynależność nadzorującego praktyki do odpowiedniej okręgowej izby inżynierów budownictwa przez cały czas trwania praktyki zawodowej (promocja 3 w 1).

Niezbędny jest również życiorys zawodowy i karta osobowa, nazywana też formularzem osobowym. Ostatnie dwa załączniki to dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz oświadczenie o zgodności z prawdą wszystkich złożonych dokumentów (program egzamin ustny). Należy przy tym pamiętać, że dokumenty, które są składane razem z wnioskiem nie podlegają zwrotowi.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !