Blog

19.02.2019

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna – podstawowe informacje

W artykule znajdziesz:

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna – podstawowe informacje

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna jest organem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Podstawa jej działania została określona w art. 28 ust. 1 ustawy z 15.12.2000 dotyczącej samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa (program na komputer). Liczba członków komisji jest zmienna – może wynosić od 8 do 16 osób, z których najważniejszą jest przewodniczący. Komisja pełni swoje funkcje przez 4 lata – po zakończeniu kadencji powoływana jest nowa komisja. Podstawowym zadaniem krajowej komisji kwalifikacyjnej jest prowadzenie postępowań odwoławczych oraz wydawanie decyzji w II instancji w sprawach, które wymagają wyjaśnienie w zakresie decyzji związanych z treścią uprawnień budowlanych czy nadawaniem tych uprawnień przez komisje okręgowe (program na telefon).

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna – podstawowe informacje

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna zajmuje się także opracowywaniem pytań do egzaminu na uprawnienia budowlane i wydawaniem decyzji w sprawach związanych z nadawaniem tytułów rzeczoznawcy budowlanego (program na egzamin ustny). Przynajmniej raz w roku komisja zobowiązana jest do przeanalizowania przeprowadzonych już postępowań kwalifikacyjnych związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych czy sprawach dotyczących rzeczoznawstwa budowlanego (promocja 3 w 1). Ponadto członkowie komisji sporządzają opinie w sprawach związanych z odpowiedzialnością zawodową członków izb inżynierów budownictwa i architektów na potrzeby Krajowego Sądu Dyscyplinarnego (segregator). Do zadań komisji należy też sprawowanie nadzoru nad działaniami okręgowych komisji kwalifikacyjnych. Sprawozdanie ze swojej działalności komisja składa Krajowemu Zjazdowi Izby.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna pełni również funkcję weryfikatora i organu odwoławczego. Ma ona prawo do uchylania uchwał komisji okręgowych, jeśli są one niezgodne z prawem lub regulaminami i uchwałami, które zostały wydane na podstawie ustawy. Decyzje, które wydaje komisja krajowa, mają charakter ostateczny w postępowaniu samorządowym, ale od tych decyzji można odwołać się do sądu administracyjnego (opinie). Krajowa Komisja Kwalifikacyjna funkcjonuje w oparciu o regulamin, który opracowywany jest podczas Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu PIIB.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami