Odpowiedzialność zawodowa – kary

 

Odpowiedzialność zawodowa – kary

Każdy inżynier budownictwa oraz architekt posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie podlega odpowiedzialności zawodowej (program na komputer).

Dotyczy ona następujących sytuacji:
• niedbałego spełniania swoich obowiązków lub niespełniania ich w ogóle,
• uchylania się projektanta od obowiązku sprawowania nadzoru autorskiego bądź niedbałe wykonywanie tego nadzoru,
• ukarania za czyn wynikający z wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
• dopuszczenia się wykroczeń oraz przestępstw, które określone są w ustawie Prawo budowlane,
• spowodowania zagrożenia zdrowia lub życia ludzi,
• spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa mienia bądź środowiska lub znacznych szkół materialnych, będących efektem zaniedbań czy rażących błędów (program na telefon).

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie wiąże się z różnego rodzaju karami, które są współmierne do popełnionego czynu. Najczęściej wymierzaną karą jest upomnienie zwykłe za drobne wykroczenia (program egzamin ustny). Znacznie cięższą karą jest upomnienie kwalifikowane, ponieważ wiąże się ono z obowiązkiem ponownego złożenia egzaminu na uprawnienia budowlane w wyznaczonym terminie. Jeśli przewinienie było poważniejsze, to na inżyniera może zostać nałożony zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na okres od minimum roku do maksimum 5 lat. Po tym czasie konieczne jest ponowne złożenie egzaminu na uprawnienia budowlane w określonym terminie  (opinie o programie).

Zakaz pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie


Przy nakładaniu kary pod uwagę brana jest dotychczasowa karalność związana z odpowiedzialnością zawodową w budownictwie (segregator aktów prawnych). Zdecydowanie najsurowszą karą jest zakaz pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – jest ona orzekana wyłącznie wtedy, gdy stwierdzi się znaczne społeczne niebezpieczeństwo czynu. Zakaz może być orzeczony również w stosunku do osoby, która ponownie dopuściła się czynu skutkującego odpowiedzialnością zawodową, mimo wcześniejszego dwukrotnego upomnienia. Dotyczy to także osoby, które uchyla się od ponownego złożenia egzaminu na uprawnienia budowlane (promocja 3  w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami