Blog

Zmiany parametrów zdjęcie nr 10
29.09.2019

Odpowiedzialność zawodowa – kary

W artykule znajdziesz:

Odpowiedzialność zawodowa – kary

 

Zmiany parametrów zdjęcie nr 11
Odpowiedzialność zawodowa – kary

Każdy inżynier budownictwa oraz architekt posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie podlega odpowiedzialności zawodowej (program na komputer).

Dotyczy ona następujących sytuacji:
• niedbałego spełniania swoich obowiązków lub niespełniania ich w ogóle,
• uchylania się projektanta od obowiązku sprawowania nadzoru autorskiego bądź niedbałe wykonywanie tego nadzoru,
• ukarania za czyn wynikający z wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
• dopuszczenia się wykroczeń oraz przestępstw, które określone są w ustawie Prawo budowlane,
• spowodowania zagrożenia zdrowia lub życia ludzi,
• spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa mienia bądź środowiska lub znacznych szkół materialnych, będących efektem zaniedbań czy rażących błędów (program na telefon).

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie wiąże się z różnego rodzaju karami, które są współmierne do popełnionego czynu. Najczęściej wymierzaną karą jest upomnienie zwykłe za drobne wykroczenia (program egzamin ustny). Znacznie cięższą karą jest upomnienie kwalifikowane, ponieważ wiąże się ono z obowiązkiem ponownego złożenia egzaminu na uprawnienia budowlane w wyznaczonym terminie. Jeśli przewinienie było poważniejsze, to na inżyniera może zostać nałożony zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na okres od minimum roku do maksimum 5 lat. Po tym czasie konieczne jest ponowne złożenie egzaminu na uprawnienia budowlane w określonym terminie  (opinie o programie).

Zakaz pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie


Przy nakładaniu kary pod uwagę brana jest dotychczasowa karalność związana z odpowiedzialnością zawodową w budownictwie (segregator aktów prawnych). Zdecydowanie najsurowszą karą jest zakaz pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – jest ona orzekana wyłącznie wtedy, gdy stwierdzi się znaczne społeczne niebezpieczeństwo czynu. Zakaz może być orzeczony również w stosunku do osoby, która ponownie dopuściła się czynu skutkującego odpowiedzialnością zawodową, mimo wcześniejszego dwukrotnego upomnienia. Dotyczy to także osoby, które uchyla się od ponownego złożenia egzaminu na uprawnienia budowlane (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Zmiany parametrów zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Zmiany parametrów zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Zmiany parametrów zdjęcie nr 16 Zmiany parametrów zdjęcie nr 17 Zmiany parametrów zdjęcie nr 18
Zmiany parametrów zdjęcie nr 19
Zmiany parametrów zdjęcie nr 20 Zmiany parametrów zdjęcie nr 21 Zmiany parametrów zdjęcie nr 22
Zmiany parametrów zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zmiany parametrów zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zmiany parametrów zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zmiany parametrów zdjęcie nr 32 Zmiany parametrów zdjęcie nr 33 Zmiany parametrów zdjęcie nr 34
Zmiany parametrów zdjęcie nr 35
Zmiany parametrów zdjęcie nr 36 Zmiany parametrów zdjęcie nr 37 Zmiany parametrów zdjęcie nr 38
Zmiany parametrów zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zmiany parametrów zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zmiany parametrów zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami