Krajowy przemysł farb

Krajowy przemysł farb

Krajowy przemysł farb i lakierów produkuje obecnie około 1500 gatunków wyrobów lakierowych. Żeby zorientować użytkowników, które z produkowanych wyrobów lakierowych najlepiej nadają się do określonych celów oraz jak należy właściwie stosować odpowiednie wyroby, Zjednoczenie Przemysłu Farb i Lakierów opracowało „Informator techniczno-handlowy przemysłu farb i lakierów" wydany w r. 1971 przez Wydawnictwo Katalogów i Cenników w Warszawie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Informator zawiera część ogólną i szczegółową.

W części ogólnej omówiono:

 • terminologię pojęć branżowych,
 • zasadniczy podział wyrobów lakierowych, ich symbolikę i charakterystykę,
 • sposób przygotowania wyrobów lakierowych do malowania (program uprawnienia budowlane na ANDROID),
 • metody nakładania powłok lakierowych,
 • zasady bhp przy stosowaniu wyrobów lakierowych,
 • zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w malarniach i magazynach wyrobów gotowych,
 • warunki składania zamówień i dostaw wyrobów lakierowych,
 • składowanie wyrobów lakierowych,
 • opakowania (uprawnienia budowlane).

Część szczegółowa stanowi zbiór kart informacyjnych dotyczących poszczególnych wyrobów lakierowych. Każda karta zawiera następujące dane wyrobu:

 • nazwę obecną i poprzednio stosowaną,
 • symbol obecny i poprzedni,
 • obowiązujące warunki techniczne (normy),
 • określenie,
 • własności ogólne,
 • własności szczegółowe,
 • zakres stosowania,
 • zalecany sposób stosowania (program egzamin ustny).

Każdy z wyrobów lakierowych jest oznaczony odpowiednim symbolem -landlowym. W celu uniknięcia pomyłek i nieporozumień przy zamawianiu wyrobów lakierowych oprócz nazwy wyrobu należy podawać również jego symbol handlowy. Według przyjętego obecnie novvego układu symbol handlowy składa się z trzech członów o łącznej liczbie *0 cyfr. Znaczenie poszczególnych członów jest następujące.

Nieprzestrzeganie zaleceń producenta

Pierwszy człon składa się z czterech cyfr. Dwie pierwsze cyfry oznaczają substancję błonotwórczą występującą w danym wyrobie, np. 21 - wyroby olejne, 22 - olejno-żywiczne, 31 - ftalowe, 72 - chloro- kauczukowe, 74 - epoksydowe, 77 - poliwinylowe. Dwie pozostałe cyfry pierwszego członu oznaczają rodzaj wyrobu, np.: 11 lakiery schnące na powietrzu, 12 lakiery schnące w piecu, 21 farby do gruntowania przeciwrdzewne, 29 - farby do gruntowania pozostałe, 31 - podkłady (grunty) schnące na powietrzu, 51 - farby nawierzchniowe ogólnego stosowania, 61 - emalie ogólnego stosowania (opinie o programie).

Drugi człon symbolu składa się z trzech cyfr, które precyzują odmianę wyrobu, np. wyroby przeciwrdzewne mają oznaczenia od 001 do 016, wyroby dla okrętownictwa od 051 do 069, wyroby dla taboru kolejowego od 111 do 126, wyroby specjalne schnące na powietrzu od 261 do 281, wyroby przystosowane specjalnie do techniki nanoszenia - od 381 do 391, wyroby przystosowane do określonego podłoża od 421 do 431, wyroby odporne na określone czynniki zewnętrzne od 651 do 661 itd. uzyskania z gotowych wyrobów lakierowych dobrych i trwałych pokryć ochronnych jest dobranie najodpowiedniejszego zestawu wyrobów dostosowanego do danych warunków, a następnie wykonywanie pokrycia ściśle wg instrukcji podanej przez producenta (segregator aktów prawnych).

Wyroby lakierowe mają ograniczony okres przechowywania, nie należy gromadzić nadmiernych ich zapasów i zbyt długo przetrzymywać. Nie wolno mieszać wyrobów przyrządzonych na różnych spoiwach ani dodawać zbyt dużych ilości rozpuszczalnika dla zmniejszenia ich lepkości. W celu zmniejszenia lepkości wyrobu może być stosowany tylko rozpuszczalnik lub rozcieńczalnik zalecany do danego wyrobu przez producenta i to w ilości nie przekraczającej dozwolonej granicy. Nieprzestrzeganie zaleceń producenta może doprowadzić do tego, że z wyrobów lakierowych bardzo wysokiej jakości wykonane zostaną wadliwe i nietrwale pokrycia (promocja 3 w 1).

Przy rozwiązywaniu zadania Z107 musicie zdawać sobie sprawę, że  właściwości wyrobów lakierowych i wykonanych z nich pokryć wynikają z właściwości składników, z których wyroby te są sporządzone. Powinniście dokładnie poznać najważniejsze właściwości wyrobów i pokryć lakierowych.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami