Blog

18.10.2022

Krawędzie elementów podstawowego wątku

Krawędzie elementów podstawowego wątku

Szczegóły budowlane wykonuje się bądź tradycyjnie, bądź też z prefabrykatów na podstawie wymiarów centymetrowych, umiejscowienie ich zaś następuje w poszczególnych miejscach stałej kanwy, opartej na siatce modularnej, jaką tworzą krawędzie elementów podstawowego wątku, rozmieszczonych wg wymiarów modularnych (program uprawnienia budowlane na komputer). Praktyka wykazuje ponadto, że znaczna część dotychczas spotykanych szczegółów budowlanych ulegnie eliminacji jako zagadnienie rozwiązywane na placu budowy; nastąpi to wskutek prefabrykacji skomplikowanych fragmentów, z pozostawieniem do wykonania na budowie jedynie montażu w układzie modularnym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zdarzać się będzie, że krzywizny rzutów, nieregularności, czy też inne nieprzewidziane przypadki specjalne zmuszą do używania podziałki centymetrowej nie tylko w odniesieniu do szczegółów. Jednak okoliczności takie występować będą rzadko, przeważająca zaś część budynku podporządkowana będzie koordynacji modularnej, wskutek czego nastąpi uproszczenie czynności przy sporządzaniu obmiarów, kosztorysów itp. zestawień. Decydującym jednak wpływem koordynacji modularnej na wykonawstwo budowlane jest umożliwienie masowego stosowania prefabrykacji (uprawnienia budowlane).

W celu zaoszczędzenia materiałów budowlanych oraz zmniejszenia robocizny wprowadzono i wprowadza się nadal do budownictwa znaczne ilości elementów i ustrojów nietradycyjnych. W tym leży geneza rozwoju prefabrykacji w ostatnich dziesiątkach lat. (Nie neguje to jednak faktu, że niektóre prefabrykaty stosowane były w budownictwie już od dawna mimo nieużywania nazwy „prefabrykat”). Dla ułatwienia dalszych rozważań precyzujemy poniżej definicje związane z pojęciem prefabrykatu (w formie propozycji). Prefabrykat, czyli element „sfabrykowany przed” (wbudowaniem), zastępuje taką część budowanego obiektu, która w tradycyjnym budownictwie powstała od razu na swoim, przewidzianym projektem miejscu, z materiałów budowlanych bezkształtnych albo obrabianych systemem rzemieślniczym na budowie (program egzamin ustny).

Stąd definicja I: „Prefabrykat jest to powtarzalny, fabrycznie wykonany element budowlany o strukturze ciała stałego i stałym kształcie, nie zmieniający swych rozmiarów i kształtu przy wbudowywaniu go w zespół elementów, stanowiący obiekt budowlany” (opinie o programie).

Wprowadzenie koordynacji modularnej

Ponadto z punktu widzenia niniejszego opracowania potrzebna będzie dodatkowo definicja II: „Półprefabrykat jest to powtarzalny, fabrycznie wykonany element budowlany o strukturze ciała stałego i stałym kształcie, który w pewnym odsetku swej ilości wymaga zmiany swego kształtu lub rozmiarów przez dalszą obróbkę na terenie budowy” (segregator aktów prawnych).

Definicje te być może nie dość wyczerpujące będą wystarczające do naszych dalszych rozważań. Definicję II półprefabrykatu wprowadzamy w celu dokładniejszego sprecyzowania zagadnienia; określa ona element, który, mimo fabrycznego wykonania, wskutek dalszej obróbki na budowie zmienić może swój kształt lub wielkość; są więc półprefabrykatami w rozumieniu powyższej definicji, np. płyta izolacyjna wiórowo-cementowa, płyta parkietowa, płyta gipsowa, element pokrycia ściany lub stropu glazurowany lub terakotowy, ceramiczny blok ścienny itp. ponieważ przy wbudowywaniu ulegają one w pewnym odsetku swej ilości przycięciom, wynikającym z konieczności wpasowania ich w zespół elementów składających się na wznoszony budynek.

Wprowadzenie koordynacji modularnej, gwarantujące przystawanie poszczególnych elementów do siatek modularnych bądź inne podporządkowanie ich tym siatkom (np. przez ustalenie specjalnych form elementów, przewidzianych jako zakończeniowe) zapobiega konieczności przycinania i sztucznego dopasowywania; tym samym wiele rodzajów półprefabrykatów staje się prefabrykatami (promocja 3 w 1).

Wreszcie jeszcze jedna uwaga o charakterze definicji: ustrój budowlany, w skład którego wchodzą elementy prefabrykowane, jest tylko wtedy ustrojem prefabrykowanym, gdy czynności na budowie nie wykraczają poza montaż i sporządzanie połączeń lub spoin.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami