Kroniki budowy

Kroniki budowy

Podstawowym dokumentem budowy, prowadzonym w toku wykonywania robót i odzwierciedlającym w porządku chronologicznym ważniejsze zdarzenia zachodzące w czasie wznoszenia budowli, jest dziennik budowy. Spełnia on niejako rolę kroniki budowy i zawiera wierny opis jej przebiegu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dziennik budowy służy celom nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych i jest dokumentem stwierdzającym okoliczności mające znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonywania, budowy, których stwierdzenie po zakończeniu robót budowlanych mogło by być potrzebne, a byłoby utrudnione lub uniemożliwione z braku dowodów spisanych w swoim czasie.

Dziennik budowy prowadzi kierownik budowy działający z ramienia generalnego wykonawcy osobno dla każdego obiektu budowlanego, lecz wspólnie dla wszystkich rodzajów robót budowlanych występujących w danym obiekcie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jeżeli na budowie powstają niezawinione przez wykonawcę przeszkody w wykonaniu robót, mogące wpłynąć na niedotrzymanie terminu umownego, kierownik budowy powinien wpisać do dziennika budowy fakt powstania przeszkody z podaniem przyczyny zahamowania robót. Zapis w dzienniku może służyć jako uzasadnienie przy ewentualnym wystąpieniu o przedłużenie terminu wykonania robót (uprawnienia budowlane).

Prawo dokonywania wpisów do dziennika budowy, poza kierownikiem budowy i kierownikami robót, przysługuje:

  1. pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego,
  2. pracownikom służby geodezyjnej, geologicznej, urzędów górniczych, zdrowia, ochrony przeciwpożarowej, technicznej inspekcji pracy, państwowej inspekcji energetycznej i innych jednostek administracji państwowej zainteresowanych — w zakresie ich kompetencji,
  3. inspektorom nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
  4. pracownikom organów nadrzędnych i inspekcyjnych wykonawcy i inwestora,
  5. osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie, jak: kierownikom montażu, majstrom, brygadzistom, robotnikom i pracownikom umysłowym, jednakże wyłącznie w zakresie bezpieczeństwa i organizacji robót budowlanych.

Każdy wpis do dziennika budowy powinien być zaopatrzony w datę jego wykonania i podpis osoby, która go dokonała, z podaniem jej imienia i nazwiska, nazwy instytucji, którą reprezentuje oraz stanowiska służbowego (program egzamin ustny). Pod każdym wpisem dokonanym w dzienniku budowy, pracownicy których bezpośrednio lub pośrednio wpis dotyczy, powinni podpisem swym stwierdzić, że zaznajomili się z treścią wpisu.

Zapisy w dzienniku budowy

W przypadku, gdy kierownik budowy ma zastrzeżenia w stosunku do otrzymanego polecenia od inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wykonywania robót, kierownik obowiązany jest wpisać do dziennika budowy umotywowany sprzeciw. Jednocześnie powinien zawiadomić o tym inwestora, kierujące biuro projektów i zainteresowanych wykonawców. Kierownik budowy wykonuje nie uwzględnione przez inwestora zakwestionowane polecenie na ryzyko i odpowiedzialność inwestora (opinie o programie).

W tych przypadkach kiedy zdaniem wykonawcy polecenie jest niezgodne z wymaganiami przepisów, normami państwowymi lub zasadami wiedzy technicznej wykonawca obowiązany jest zawiadomić właściwy organ państwowego nadzoru budowlanego, a polecenie inwestora może wykonać tylko wówczas, gdy organ państwowego nadzoru budowlanego nie nakaże wstrzymania robót.

Dziennik budowy powinien mieć strony ponumerowane oraz przeszyte sznurem, przymocowanym do okładki za pomocą pieczęci. Strony księgi przeznaczone do dokonywania zapisów prowadzone są w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) (segregator aktów prawnych).

Zapisy w dzienniku budowy powinny być jasne, treściwe, zwięzłe, zrozumiałe i czytelne, dokonywane trwałą techniką oraz w sposób zapewniający otrzymanie dokładnych i czytelnych kopii na stronach wyrywanych.

Zapisy powinny być dokonywane v/ porządku chronologicznym bezpośrednio jeden po drugim, bez żadnych przerw. Części wierszy nie zapisane powinny być przekreślone w ten sposób, by wykluczona była możliwość dokonywania późniejszych wpisów.

W razie potrzeby dokonania poprawki, niewłaściwy tekst powinien byc przekreślony tak, by nadawał się do odczytania; poprawka powinna być omówiona w końcu wpisu, a omówienie podpisane przez osobę dokonującą wpisu (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami