Kruszywo kopalniane

Kruszywo kopalniane

Kruszywo kopalniane dość często jest zanieczyszczone gliną lub częściami organicznymi. Kruszywo takie użyte do betonu nie
połączyłoby się bezpośrednio ze spoiwem cementowym, gdyż między ziarnami kruszywa a spoiwem znajdowałaby się warstwa otulająca ziarno w postaci gliny, mułu itp.

Warstwę tę jako szkodliwą należy przed zastosowaniem kruszywa usunąć (program uprawnienia budowlane na komputer). W rzeczywistości kruszywo powinno być dostarczone do wytwórni w stanie czystym, nadającym się bezpośrednio do zastosowania w betonie, i takiego kruszywa należy żądać. Płukanie kruszywa w zakładzie jest bardzo kosztowne i wymaga dużej ilości wody, którą zakłady nie zawsze dysponują. Jeżeli przy płukaniu prąd wody nie będzie wystarczająco silny do zmycia oblepionych ziarn kruszywa, nastąpi silniejsze jeszcze zespolenie zanieczyszczeń z kruszywem oraz zanieczyszczenie ziarn czystych, co spowoduje pogorszenie jakości kruszywa.
Kruszywo w magazynie surowców powinno być składane do specjalnie przygotowanych zasieków czy zasobników, bądź też zsypywane w hałdy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Powinno być ono składowane oddzielnie wg frakcji i gatunku. Zasieki i hałdy muszą być odpowiednio duże, aby zabezpieczały kruszywo przed całkowitym zamarznięciem w zimie, zewnętrzna bowiem zamarznięta warstwa kruszywa chroni wnętrze hałdy lub zasieku przed głębszym zamarznięciem.
Odpowiedzialność za magazynowanie kruszywa w składzie surowców ponosi magazynier, natomiast za magazynowanie kruszywa pobranego już do produkcji odpowiada majster wraz z całą załogą (uprawnienia budowlane).
Betoniarz prefabrykacji pracuje przeważnie przy wyrobie elementów żelbetowych, tzn. elementów betonowych z wkładkami stalowymi.

Wkładki te odpowiednio powiązane ze sobą stanowią szkielet zbrojeniowy.
Stal zbrojeniowa dzieli się na rodzaje charakteryzujące się tak zwaną granicą plastyczności oznaczoną symbolem Qr.

Granicę plastyczności

Granicę plastyczności Qr mierzymy siłą (w kG) rozciągającą pręt, która przypada na jeden centymetr kwadratowy przekroju pręta. Pręt naciągnięty powyżej tej granicy wydłuża się (płynie), mimo że naprężenie już nie wzrasta, i w końcu rozrywa się (program egzamin ustny).
W budownictwie stosowane są różne rodzaje stali zbrojeniowej, a mianowicie:
- Stal gładka pospolitej jakości mająca Qr = 2300 kG/cm2 (znak O, cecha X).
- Stal pospolitej jakości o gwarantowanych właściwościach wytrzymałościowych, mająca Qr = 2500 kG/cm2 (znak OW 37, cecha K 37 X).
Obydwa gatunki stali mają przekrój okrągły i najczęściej są stosowane przy pracach zbrojarskich, ponieważ stal ta jest łatwa w obróbce.
- Stal zbrojeniowa o wysokiej wytrzymałości, mająca Qr = 3600 kG/cm2 (znak OW 50, cecha K 50 B). Jest to stal zbrojeniowa żebrowana (opinie o programie).
- Stal zbrojeniowa Griffel. Stal ta ma wyższą wytrzymałość na rozciąganie niż stal okrągła pospolitej jakości. Pole przekroju stali Griffel stanowi 2/3 pola koła, dzięki czemu ciężar tej stali zmniejsza się w stosunku do stali okrągłej o 1/3, przy czym wartości wytrzymałościowe nie zmniejszają się.
- Stal Isteg. Otrzymuje się ją przez skręcenie na zimno 2 prętów o przekroju okrągłym z jednoczesnym wydłużeniem ok. 6%.

Innymi zagadnieniami z zakresu robót zbrojarskich, które każdy betoniarz powinien dokładnie znać, są znajomość magazynowania oraz sposób transportu gotowego zbrojenia ze stanowiska montażowego do roboczego stanowiska betoniarza (segregator aktów prawnych).
Niewłaściwie składowane zbrojenie może ulec szybkiemu zardzewieniu. Należy pamiętać, że zardzewiałe zbrojenie osłabia w znacznym stopniu wytrzymałość elementu żelbetowego.

Stal powinna być składowana w ten sposób, ażeby z jednej strony była zabezpieczona przed bezpośrednim stykaniem się z ziemią, z drugiej zaś przed szkodliwym działaniem wpływów atmosferycznych, tzn. powinna spoczywać na podkładach oraz znajdować się pod przykryciem.
W przypadku konieczności składowania stali lub gotowego zbrojenia na wolnym powietrzu powinna ona być pokryta nie- przepuszczającą wilgoci warstwą zaczynu cementowego, który swoją powłoką będzie chronić stal przed rdzewieniem (promocja 3 w 1)..

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami