Blog

Składniki mieszanek zdjęcie nr 10
22.06.2021

Krystalizacja minerałów

W artykule znajdziesz:

Krystalizacja minerałów

Składniki mieszanek zdjęcie nr 11
Krystalizacja minerałów

Krystalizacja minerałów w próbkach trzech serii okazała się dobra, rozmieszczenie kryształów - równomierne, choć zaobserwowano strefowe skupienia alitu w belitowych klinkierach serii II i III. Alit z reguły krystalizował w postaci sześciobocznych słupków i płytek, belit zaś tworzył kryształy okrągłe (program uprawnienia budowlane na komputer).

Obecność zwiększonej zawartości tlenków żelaza i magnezu oraz alkaliów nie wpływa ujemnie na krystalizację minerałów klinkierowych, a średni wymiar kryształów alitu, określony na podstawie badań w cieczach imersyjnych, mieści się w granicach 20-MO p.m. Klinkier zawierający kryształy alitu o wymiarze 20-40 (j.m wyróżnia się największą aktywnością hydrauliczną [12].

Przy badaniu polerowanych szlifów w odbitym świetle widoczna jest zarówno jasna, jak i ciemna pryzmatyczna substancja wypełniająca (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Oba te składniki różnią się zdolnością odbicia światła. Jasna substancja wypełniająca, o wyższej zdolności odbicia, składa się z glinożelazianów wapnia o wysokim współczynniku załamania oraz ze szkła silnie wzbogaconego żelazem. Ciemną, pryzmatyczną substancję wypełniającą o mniejszej zdolności odbicia tworzy glinian trójwapniowy (zawartość jego w badanych klinkierach jest nieznaczna) i szkło klinkierowe, które nie zdążyło wykrystalizować się z powodu szybkiego chłodzenia.

Określenie składu faz glinożelazianowych. Jak wykazano w pracy [13], przy wypalaniu mieszanin o jednakowej obliczeniowej zawartości fazy glinożelazianowej i C3A, ale różniących się składem fazy glinożelazianowej (C6A2F, C4AF, C(iAF2 i C2F), zawartość wolnego wapna wzrastała w miarę zwiększenia ilości Fe203 w spiekach. Najpełniej wiązało CaO przy wypalaniu mieszanin z glinożelazianami wapniowymi o dużym module glinowym (C6A2F) (uprawnienia budowlane). Jednakże w pracy P.P. Budnikowa i Z.B. Entina pt. „O mechanizmie i procesie powstawania alitu przy spiekaniu klinkieru” opisano glinożelaziany wapnia w zestawach syntetycznych; ich zawartość wynosiła do 30% i więcej. Autorzy niniejszego rozdziału badali mieszaniny surowcowe zawierające do 22% glinożelazianów wapnia. Celem badań było określenie składu faz glinożelazianowych i ustalenie jego wpływu na proces powstawania klinkieru.

Skład roztworu stałego fazy glinożelazianowej wyraża się wg Midglye’a następująco: Cao • (Fe7; Al^Oj. Dla klinkierów serii I skład fazy glinożelazianowej wyraża się wzorem C6AF2, a dla klinkierów serii II i III - wzorem C4AF (program egzamin ustny).

Rozmieszczenie tlenku żelazowego

Tak więc, faza glinożelazianowa klinkierów serii I stanowi roztwór stały, wzbogacony w żelaziany. W tych roztworach stałych występuje mniej tlenku glinowego niż w glinożelazianie czterowapniowym, dlatego nadmiar jego powinien utworzyć dodatkową ilość glinianu trójwapniowego. Potwierdzają to wyniki chemicznej analizy fazowej.
Wzbogacanie fazy glinożelazianowej tlenkiem żelazowym wpływa dodatnio na proces powstawania klinkieru (opinie o programie).
Rozmieszczenie tlenku żelazowego w fazach klinkierowych. Jak wcześniej zaznaczono, klinkiery serii I i II zawierają zwiększoną ilość tlenku żelazowego, co wywiera korzystny wpływ na strukturę tego klinkieru i na właściwości uzyskanych cementów (segregator aktów prawnych).

Wiadomo z pracy [14], że na powstawanie struktury klinkieru duży wpływ wywiera tlenek żelazawy, tworzący się w wyniku termicznej dysocjacji Fe203, gdyż właśnie FeO rozpuszcza się w sieci krzemianów z utworzeniem stałego roztworu pierwszego rodzaju. W świeżo wypalonych klinkierach serii I i II nie wykryto jednak tlenku żelazawego. Przy petrograficznym badaniu klinkierów alitowych nie wyróżniono resorbowanych kryształów alitu, nie stwierdzono zatem rozkładu C3S na C2S i CaO, co według opinii autorów pracy [15] jest nieuchronne przy rozpuszczaniu się FeO w sieci alitu (promocja 3 w 1).

Poza tym wiadomo, że tlenek żelazawy może tworzyć roztwór stały z krzemianem dwuwapniowym. Analiza fazowa klinkierów serii I i II, przeprowadzona metodą wyciągu w kwasie borowym, nie wykazała jednak obecności tego tlenku; stosowano reakcję jakościową na jon Fe3+ (tiocyjanian amonowy).

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Składniki mieszanek zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Składniki mieszanek zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Składniki mieszanek zdjęcie nr 16 Składniki mieszanek zdjęcie nr 17 Składniki mieszanek zdjęcie nr 18
Składniki mieszanek zdjęcie nr 19
Składniki mieszanek zdjęcie nr 20 Składniki mieszanek zdjęcie nr 21 Składniki mieszanek zdjęcie nr 22
Składniki mieszanek zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Składniki mieszanek zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Składniki mieszanek zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Składniki mieszanek zdjęcie nr 32 Składniki mieszanek zdjęcie nr 33 Składniki mieszanek zdjęcie nr 34
Składniki mieszanek zdjęcie nr 35
Składniki mieszanek zdjęcie nr 36 Składniki mieszanek zdjęcie nr 37 Składniki mieszanek zdjęcie nr 38
Składniki mieszanek zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Składniki mieszanek zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Składniki mieszanek zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami