Krystalizacja minerałów

Krystalizacja minerałów

Krystalizacja minerałów w próbkach trzech serii okazała się dobra, rozmieszczenie kryształów - równomierne, choć zaobserwowano strefowe skupienia alitu w belitowych klinkierach serii II i III. Alit z reguły krystalizował w postaci sześciobocznych słupków i płytek, belit zaś tworzył kryształy okrągłe (program uprawnienia budowlane na komputer).

Obecność zwiększonej zawartości tlenków żelaza i magnezu oraz alkaliów nie wpływa ujemnie na krystalizację minerałów klinkierowych, a średni wymiar kryształów alitu, określony na podstawie badań w cieczach imersyjnych, mieści się w granicach 20-MO p.m. Klinkier zawierający kryształy alitu o wymiarze 20-40 (j.m wyróżnia się największą aktywnością hydrauliczną [12].

Przy badaniu polerowanych szlifów w odbitym świetle widoczna jest zarówno jasna, jak i ciemna pryzmatyczna substancja wypełniająca (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Oba te składniki różnią się zdolnością odbicia światła. Jasna substancja wypełniająca, o wyższej zdolności odbicia, składa się z glinożelazianów wapnia o wysokim współczynniku załamania oraz ze szkła silnie wzbogaconego żelazem. Ciemną, pryzmatyczną substancję wypełniającą o mniejszej zdolności odbicia tworzy glinian trójwapniowy (zawartość jego w badanych klinkierach jest nieznaczna) i szkło klinkierowe, które nie zdążyło wykrystalizować się z powodu szybkiego chłodzenia.

Określenie składu faz glinożelazianowych. Jak wykazano w pracy [13], przy wypalaniu mieszanin o jednakowej obliczeniowej zawartości fazy glinożelazianowej i C3A, ale różniących się składem fazy glinożelazianowej (C6A2F, C4AF, C(iAF2 i C2F), zawartość wolnego wapna wzrastała w miarę zwiększenia ilości Fe203 w spiekach. Najpełniej wiązało CaO przy wypalaniu mieszanin z glinożelazianami wapniowymi o dużym module glinowym (C6A2F) (uprawnienia budowlane). Jednakże w pracy P.P. Budnikowa i Z.B. Entina pt. „O mechanizmie i procesie powstawania alitu przy spiekaniu klinkieru” opisano glinożelaziany wapnia w zestawach syntetycznych; ich zawartość wynosiła do 30% i więcej. Autorzy niniejszego rozdziału badali mieszaniny surowcowe zawierające do 22% glinożelazianów wapnia. Celem badań było określenie składu faz glinożelazianowych i ustalenie jego wpływu na proces powstawania klinkieru.

Skład roztworu stałego fazy glinożelazianowej wyraża się wg Midglye’a następująco: Cao • (Fe7; Al^Oj. Dla klinkierów serii I skład fazy glinożelazianowej wyraża się wzorem C6AF2, a dla klinkierów serii II i III - wzorem C4AF (program egzamin ustny).

Rozmieszczenie tlenku żelazowego

Tak więc, faza glinożelazianowa klinkierów serii I stanowi roztwór stały, wzbogacony w żelaziany. W tych roztworach stałych występuje mniej tlenku glinowego niż w glinożelazianie czterowapniowym, dlatego nadmiar jego powinien utworzyć dodatkową ilość glinianu trójwapniowego. Potwierdzają to wyniki chemicznej analizy fazowej.
Wzbogacanie fazy glinożelazianowej tlenkiem żelazowym wpływa dodatnio na proces powstawania klinkieru (opinie o programie).
Rozmieszczenie tlenku żelazowego w fazach klinkierowych. Jak wcześniej zaznaczono, klinkiery serii I i II zawierają zwiększoną ilość tlenku żelazowego, co wywiera korzystny wpływ na strukturę tego klinkieru i na właściwości uzyskanych cementów (segregator aktów prawnych).

Wiadomo z pracy [14], że na powstawanie struktury klinkieru duży wpływ wywiera tlenek żelazawy, tworzący się w wyniku termicznej dysocjacji Fe203, gdyż właśnie FeO rozpuszcza się w sieci krzemianów z utworzeniem stałego roztworu pierwszego rodzaju. W świeżo wypalonych klinkierach serii I i II nie wykryto jednak tlenku żelazawego. Przy petrograficznym badaniu klinkierów alitowych nie wyróżniono resorbowanych kryształów alitu, nie stwierdzono zatem rozkładu C3S na C2S i CaO, co według opinii autorów pracy [15] jest nieuchronne przy rozpuszczaniu się FeO w sieci alitu (promocja 3 w 1).

Poza tym wiadomo, że tlenek żelazawy może tworzyć roztwór stały z krzemianem dwuwapniowym. Analiza fazowa klinkierów serii I i II, przeprowadzona metodą wyciągu w kwasie borowym, nie wykazała jednak obecności tego tlenku; stosowano reakcję jakościową na jon Fe3+ (tiocyjanian amonowy).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !