Blog

17.06.2021

Krzywa zaczernienia

Krzywa zaczernienia

Krzywa zaczernienia

Krzywa zaczernienia, krzywa kalibrowania, krzywa charakterystyczna (emulsji fotograficznej) - chem. krzywa ilustrująca zależność; S = /(lg If), gdzie: S - zaczernienie emulsji fotograficznej, // - ilość energii promienistej padającej na jednostkę powierzchni
Krzywa zamknięta - krzywa kawałkami gładka, w której każdy z łuków gładkich, na jakie można tę krzywą podzielić, ma koniec wspólny z końcem innego luku (program uprawnienia budowlane na komputer).
Krzywa zmęczenia, krzywa Wóhlera - krzywa zależności między naprężeniem niszczącym próbkę podczas próby na zmęczenie a liczbą cykli zmian obciążenia tej próbki krzywak1 - zakrzywiony odcinek przewodu rurowego.

Krzywak, krzywnik - strug do obróbki krzywych powierzchni elementów drewnianych krzywak pomiarowy - przepływomierz krzywakowy.
Krzywe hydrostatyczne - o kr. graficzne przedstawienie wyników obliczeń hydrostatycznych okrętu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Krzywe izogonalne (rodziny krzywych) - krzywe przecinające wszystkie krzywe danej rodziny pod kątem stałym krzywe Lissajous, figury Lissajous - linie zakreślone przez punkt biorący udział jednocześnie w dwóch drganiach harmonicznych wzajemnie prostopadłych; kształt k.L. zależy od stosunku między okresami, fazami i amplitudami
obu drgań (np. obrazy powstające na ekranie lampy oscyloskopowej).

Krzywe łącznikowe - tory punktów, związanych sztywno z łącznikiem mechanizmu dźwigniowego, zakreślane podczas jego ruchu krzywe ortogonalne (rodziny krzywych) - krzywe przecinające wszystkie krzywe danej rodziny pod kątem prostym krzywe propagacyjne - krzywe natężenia pola elektromagnetycznego w funkcji odległości lub w funkcji czasu
Krzywe styczne (w punkcie) - mat. krzywe przechodzące przez dany punkt i mające w tym punkcie wspólną styczną (uprawnienia budowlane).

Krzywe ściśle styczne

Krzywe ściśle styczne (w punkcie) - mat. krzywe mające w danym punkcie wspólną styczną i jednakową krzywiznę.
krzywica - piła ręczna stolarska do krzywych rzazów.
krzywik - przybór rysunkowy, wzornik do kreślenia linii krzywych (program egzamin ustny).
krzywizna czasoprzestrzeni - zakrzywienie czasoprzestrzeni powstające, wg ogólnej teorii względności, w wyniku grawitacyjnego działania materii znajdującej się w czasoprzestrzeni krzywizna (opinie o programie).

Krzywej - mat. wielkość charakteryzująca odchylenie krzywej płaskiej od prostoliniowości; jeśli krzywa jest gładka, to k.k. w punkcie P jest granica nieujemna, do której dąży iloraz miary łukowej kąta stycznych do linii w danym punkcie P oraz w punkcie F i długości łuku PF. jeżeli punkt F dąży do P krzywizna pola - wada obiektywu polegająca na tym, że miejscem geometrycznym ognisk punktów leżących w różnych odległościach od osi optycznej są powierzchnie zakrzywione; k.p. uniemożliwia otrzymanie ostrego obrazu na płaskim ekranie w całym polu krzywiznomierz, odchyłomierz, inklinometr -  przyrząd do mierzenia odchylenia osi otworu wiertniczego od pionu krzywka1 - masz. element mechanizmu (tzw. mechanizmu krzywkowego) o zakrzywionej powierzchni roboczej; k. współpracuje z popychaczem lub z drugą k. i wykonuje ruch posuwisty, obrotowy lub wahadłowy krzywka - kształtka rurowa w postaci zakrzywionego odcinka rury o różnych kątach rozwarcia (od 30° do 90°) krzywnik - krzywak (strug) krzywomierz - przyrząd do mierzenia długości krzywych (segregator aktów prawnych).

Krzywulec, skręt - element belki policzkowej o kształcie odcinka wstęgi skręconej po linii śrubowej, służący do połączenia prostych odcinków belki policzkowej w tych miejscach, gdzie zmienia się kierunek biegu schodowego krzyż, krzyżak - górn. najprostszy zespół obudowy górniczej złożony ze stojaka z podłożoną od strony stropu stropnicą albo podkładką z deski krzyż maltański - mechanizm maltański krzyż niwelacyjny - przyrząd (wykonany zwykle z drewna) w kształcie litery T, służący do wyznaczania w terenie punktów pośrednich, niwelety lub innej linii wyznaczającej trasę lub zarys budowli ziemnej krzyżak czwórnik (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami