Blog

20.10.2020

Zasobniki niskie

W artykule znajdziesz:

Zasobniki niskie

Zasobniki niskie

Zasobniki te, zaopatrzone w pionowe ścianki o wysokości nie przekraczającej połowy ich rozpiętości (por. rys. 2-2c), należy obliczać z uwzględnieniem pracy tych pionowych ścianek. Ścianki te wspólnie z górną częścią leja pracują jak belki-ściany. Szczególnie duże znaczenie ma w zasobnikach pionowa płyta, gdy jej wysokość jest zbliżona do wartości połowy rozpiętości. Nieuwzględnienie współpracy pionowej płyty z górną częścią leja doprowadza do przyjmowania zbyt grubej płyty pionowej, pracującej wówczas na ścinanie jak belka zasobnika-leja (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy obliczaniu na zginanie niskich zasobników jako całości należy określić siły rozciągające, występujące w połowie rozpiętości przęsła zasobnika oraz sprawdzić pionową ścianę w licu słupa na działanie głównych naprężeń rozciągających.
Do obliczania sił występujących w połowie rozpiętości przęsła zasobnika, dla celów praktycznych wystarczająca jest metoda Naviera, przy czym za pracujący przekrój zastępczy można z dostateczną dokładnością uważać pionową ścianę oraz część pochyłej płyty leja o wysokości od krawędzi utwierdzenia leja hj = 0,4 b.

Rozciągające i ściskające naprężenia w połowie rozpiętości przęsła oblicza się tu ze wzoru o = M/W, gdzie W jest wskaźnikiem wytrzymałości przekroju zastępczego, a M momentem zginającym od wszystkich sił pionowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przyjmować tu również można, że poniżej krawędzi myślowo wydzielonego przekroju zastępczego belki-ściany (złożonej z pionowej płyty i części pochyłej płyty leja) naprężenia rozciągające maleją liniowo do wartości zerowej na wierzchołku fikcyjnego trójkąta, uzyskanego z przedłużenia krawędzi leja. Rozciągające siły jednostkowe, określone w oparciu o wykres naprężeń należy sumować z odpowiednimi siłami rozciągającymi, które powstają wskutek parcia sypkich materiałów wypełniających zasobnik.

Przy obliczaniu głównych naprężeń rozciągających przyjmuje się, że pracującą częścią jest belka o wysokości h2 i grubości, a główne naprężenia rozciągające, skierowane pod kątem 45°, równe są naprężeniom ścinającym obliczanym jak dla zwykłych belek prostokątnych z przybliżonego (uprawnienia budowlane).

Ścianki komór i lejów zasobników

Zasobniki te mają pionowe ściany o wysokości przekraczającej połowę ich rozpiętości (program egzamin ustny). Oblicza się je w założeniu, że wskutek sztywności pionowych ścian płytowych, znacznie większej od sztywności pochyłych ścian płytowych leja, współudział ścian pochyłych w zginaniu zasobnika jako całości może być pominięty i całość zginania przenoszą pionowe ściany pracujące jako belki-ściany.
Ścianki komór i lejów zasobników są szczególnie narażone na niszczenie, spowodowane częstą rotacją przechowywanego materiału (zasobniki są zazwyczaj przeznaczone do krótkotrwałego składowania materiałów), dużym skoncentrowanym tarciem na powierzchni styku ze ścianką większych brył, np. kamienia lub węgla, czy też uderzeniem tych brył o konstrukcję podczas załadowania zasobnika (opinie o programie).
Zabezpieczenie powierzchni ścianek w zależności od rodzaju składowanego materiału przeprowadza się więc dla:
- materiału o drobnym uziarnieniu - przez zastosowanie wykładzin zabezpieczających ścianki konstrukcji przed ścieraniem a składowany materiał przed zanieczyszczeniem,
- materiału w postaci dużych brył - przez zastosowanie wykładzin zapobiegających ścieraniu się ścianek konstrukcji oraz przez zastosowanie wewnętrznych urządzeń amortyzujących uderzenia brył o ścianki zasobnika przy jego załadowaniu (segregator aktów prawnych).

Stosuje się kilka typów wykładzin w zależności od rodzaju składowanego materiału, przepustowości zasobnika i warunków przechowywania tego materiału.

Gdy składowany materiał ma dość drobne uziarnienie, gdy nie jest rygorystycznie wymagana duża czystość składowania (np. produkty niespożywcze) a rotacja składowania nie jest zbyt częsta, można wówczas stosować wykładzinę z zaprawy cementowej (ilość cementu na 1 m3 zaprawy nie powinna przekraczać 750 kg, gdyż tynki o większej ilości cementu szybko niszczą się) (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami