Krzywe pęcznienia

Krzywe pęcznienia

Poniżej punktu nasycenia włókien krzywe pęcznienia mają przebieg w przybliżeniu prostoliniowy, co wskazuje na proporcjonalność między wilgotnością a pęcznieniem. Według Stevensa proporcjonalność ta zachodzi dopiero poniżej 20% wilgotności drewna. Poza tym Stevens wskazuje na fakt, że kurczenie się drewna rozpoczyna się w przedziale wilgotności powyżej punktu nasycenia włókien. Przy spadku wilgotności z 50% na 35% jednostkowy skurcz wynosi około 2% (program uprawnienia budowlane na komputer).

Tłumaczy się to tym, że w czasie wysychania drewna o dużej wilgotności początkowej w komórkach i kapilarach drewna działają duże napięcia na powierzchni menisków wody. Pod ich działaniem powstają naprężenia powodujące plastyczne odkształcenie błon komórkowych, które zostają wciągnięte w światło komórek; zewnętrznym przejawem tych zjawisk jest kurczenie się drewna, zwłaszcza w kierunku stycznym. Zjawisko to określa się w suszarnictwie mianem zapaści (collapsis).

Z podanego wykresu wynika, że przy desorpcji kurczenie się drewna bukowego zaczyna się przy wilgotności około 50% oraz że poniżej 20% wilgotności krzywe kurczliwości przebiegają prostoliniowo (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Liczbową charakterystykę kurczliwości drewna podano w tabeli fizycznych i mechanicznych własności drewna na końcu książki.
Do pomiaru zjawisk kurczliwości służy skonstruowany przez Schwalbego i Endera samoczynnie pracujący aparat.

Pęcznienie próbki przenosi się za pośrednictwem układu dźwigniowego, powiększającego 50-krotnie lub 100-krotnie zmiany wymiarów próbki, na ramię piszące (uprawnienia budowlane). Ramię to styka się z bębnem wprawianym w ruch przez mechanizm zegarowy i wykonującym 1 obrót w ciągu 7 dni. Wykres wykonany na odpowiednio porubrykowanym papierze (krzywa kurczli- wości) stanowi podstawę analizy zjawiska. Uzupełnienie aparatury stanowi termometr i higrometr. Całość umieszczona jest na metalowej podstawie pod szczelnie dopasowaną, szklaną okrywą; stanowi ona małą komorę klimatyzacyjną, w której przy pomocy higrostatu można regulować względną wilgotność powietrza. Aparatura tego typu umożliwia badanie kurczliwości zależnie od czasu i od względnej wilgotności powietrza (program egzamin ustny).

Pękanie i paczenie się drewna

Zmianom wilgotności drewna towarzyszą zmiany jego wymiarów. Drewno o wilgotności przekraczającej punkt nasycenia włókien odparowuje najpierw wodę wolną nie zmniejszając swoich wymiarów. Kurczenie się i związane z nim pękanie i paczenie się drewna występuje przy oddawaniu wody imbibicyjnej, a więc w granicach wilgotności od punktu nasycenia włókien do stanu całkowicie suchego (w przybliżeniu od 30% do 0% wilgotności) (opinie o programie).

Spękanie drewna okrągłego i tarcicy jest głównie następstwem nierównomiernego wysychania i związanych z tym naprężeń wewnętrznych. Pęknięcia powstają przede wszystkim na czołach i na zewnętrznych powierzchniach kłód oraz na czołach i płaszczyznach tarcicy. W drewnie okrągłym występują pęknięcia obwodowe, biegnące wzdłuż promienia od obwodu ku rdzeniowi. Są one następstwem naprężeń rozciągających, które powstają w zewnętrznych warstwach drewna. Warstwy te wysychają i kurczą się anizotropowe, gdy wewnętrzne warstwy wykazują jeszcze dużą wilgotność i kurczą się wolniej lub w ogóle nie zaczęły się jeszcze kurczyć (segregator aktów prawnych). Następstwem tej niewspółmierności w kurczeniu się zewnętrznych i wewnętrznych warstw drewna są naprężenia rozciągające, prowadzące do rozerwania zewnętrznych warstw drewna. W podobny sposób powstają powierzchniowe spękania tarcicy.

Pęknięcia związane z wysychaniem drewna noszą nazwę pęknięć z przesychania lub pęknięć desorpcyjnych (promocja 3 w 1).
W czasie wysychania lub sztucznego suszenia tarcica ulega pękaniu i paczeniu nie tylko wskutek nierównomiernego wysychania, ale również wskutek niejednakowej kurczliwości w kierunku promieniowym i stycznym. Wielkość i rodzaj zachodzących odkształceń zależą od wymiarów sortymentów oraz od tego, z jakiej części kłody zostały one wyrobione. Odkształcenia drewna związane ze zmianami jego wilgotności stwarzają duże trudności w dziedzinie połączeń oraz stosowania wymiennych elementów drewnianych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !