Pomiar ruchu

Pomiar ruchu

Pomiar ruchu w węzłach przeprowadzają obserwatorzy rozmieszczeni zazwyczaj według szkicu. Na każdym wlocie na skrzyżowanie wyznacza się dwa punkty obserwacyjne: I - w odległości 60-80 m od skrzyżowania, a na samym rogu skrzyżowania. Obserwator na punkcie I zapisuje na odpowiednim formularzu symbole i liczbę wszystkich pojazdów dojeżdżających do skrzyżowania, a obserwator na punkcie II - notuje wszystkie pojazdy jadące wprost i skręcające na prawo (program uprawnienia budowlane na komputer). Różnica między zapisami obserwatora I i II daje liczbę pojazdów skręcających w lewo (opracowane przez BSiPKM w Warszawie). Co 30 minut’ wszyscy obserwatorzy danego skrzyżowania powinni równocześnie podkreślić zapisy na formularzu i rozpocząć nowe. Czas rozpoczęcia zapisów powinien przypadać na początek lub w połowię godziny. Np. 5,00, 5,30, 6,00 itp.

Po zakończeniu pomiarów obserwator sumuje oddzielnie dla każdej półgodzinnej serii pomiarów liczbę pojazdów każdego rodzaju. Po przemnożeniu przez odpowiednie współczynniki przeliczeniowe otrzymamy wykresy natężenia ruchu dla każdego wlotu oraz wykres potoków ruchu w węźle w godzinie szczytu. Wykres potoków ruchu dla skomplikowanego węzła wielowlotowego na ul. Gorkiego i Leningradzkim prospekcie w Moskwie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Stosowanie automatycznej aparatury pomiarowej pozwala na prowadzenie długotrwałych obserwacji stosunkowo niewielkim kosztem. Najbardziej rozpowszechnionym urządzeniem są detektory pneumatyczne, składające się z rurki gumowej umocowanej na jezdni prostopadle do kierunku ruchu i zakończonej z jednej strony ślepo, a z drugiej połączonej z licznikiem (uprawnienia budowlane). Nacisk na rurkę przejeżdżającego koła (lub osi pojazdu) wywołuje impuls przekazujący się na licznik. Prawdopodobieństwo równoczesnego nacisku kół dwóch pojazdów jest niewielkie, a dokładność pomiarów przy potokach do 3000 pojazdów na godzinę jest bardzo duża (program egzamin ustny).

Detektory pneumatyczne

Zaletą opisanego urządzenia jest jego prostota i niewielki koszt pomiarów, wadą możliwość uszkodzenia przez łańcuchy przeciwśnieżne kół, maszyny do czyszczenia jezdni itp. Przy pokrywie śnieżnej jezdni wskazania detektora mogą być niedokładne (opinie o programie).

Licznik dla opisanego urządzenia, sumuje liczbę impulsów wywołanych zarówno w ciągu całego pomiaru, jak i dowolnych odstępów czasowych (30 min., 1 godz. itd.). Ze, względu na występujące w potoku ruchu pojazdy trój osiowe należy wskazania licznika pomnożyć przez pewien współczynnik przeliczeniowy określony przez porównanie wskazań aparatu z pomiarem kontrolnym równocześnie przeprowadzonym przez obserwatora (segregator aktów prawnych).

Detektory pneumatyczne podają sumę potoków ruchu w obydwu kierunkach na całej szerokości jezdni. Dla pomiaru liczby pojazdów na poszczególnych pasach ruchu służą detektory elektryczne). Wewnątrz detektora są zamocowane kontakty elektryczne otrzymywane w stałej odległości przez sprężynującą stalową blaszkę. Pod naciskiem osi pojazdu następuje zetknięcie kontaktów, a przepływający prąd uruchamia licznik. Urządzenie jest wbudowane nawierzchnię, która przy ciężkim ruchu ulicznym często ulega zniszczeniu na styku z płytą detektora.

Liczniki automatyczne oparte na zasadzie fotokomórki nie znalazły szerszego zastosowania, natomiast potoki ruchu w węzłach można dość dokładnie określić na podstawie analizy zdjęć filmowych. Największe trudności sprawia przy filmowaniu wybór takiego miejsca dla ustawienia kamery, które nie stanowiłoby przeszkody dla ruchu. Kamera filmowa powinna być zaopatrzona w urządzenia umożliwiające zmianę szybkości przesuwu taśmy (promocja 3 w 1).

Pomiary relacji ruchu i warunków ruchu nie są wymagane dla projektowania węzłów, więc nie są omówione w niniejszym podręczniku. Prognoza ruchu polega na określeniu ruchu przyszłościowego dla określonego układu komunikacyjnego lub jego elementów.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami