Książka praktyki zawodowej – co powinno się w niej znaleźć?

Książka praktyki zawodowej – co powinno się w niej znaleźć?

Uprawnienia budowlane w Polsce można zdobyć po zdaniu odpowiedniego egzaminu. Można do niego przystąpić dopiero po uzyskaniu wymaganego przepisami wykształcenia oraz po odbyciu praktyki zawodowej. Potwierdzeniem odbycia praktyki zawodowe jest książka praktyki zawodowej, w której powinny znaleźć się odpowiednie wpisy.

Książka praktyki zawodowej – co powinno się w niej znaleźć?

Co należy wpisać do książki praktyki zawodowej?

W książce praktyki zawodowej konieczne jest wyszczególnienie robót budowlanych oraz obiektów, przy których projektowaniu kandydat bezpośrednio uczestniczył lub przy których budowie pełnił funkcję techniczną. Należy przy tym dokładnie określić rodzaj, przeznaczenie, konstrukcję oraz inne parametry techniczne i użytkowe odpowiednio do wnioskowanej specjalności uprawnień. Konieczne jest również podanie lokalizacji obiektu i nazwy inwestora (promocja 3  w 1).

W każdym tygodniu należy określić czynności wykonywane podczas odbywanej praktyki. Przynajmniej raz w miesiącu muszą być one potwierdzone i zaopiniowane przez osobę, która posiada uprawnienia budowlane i kieruje praktyką. W przypadku, gdy kandydat zmienia pracę lub jednostkę, w której odbywał praktykę, osoba kierująca praktyką musi wpisać do książki ogólną ocenę z teoretycznej oraz praktycznej wiedzy w zakresie wnioskowanej specjalności uprawnień. Ten sam obowiązek dotyczy zakończenia praktyki zawodowej.

Potwierdzeniem praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów znajdujących się na terenach zamkniętych, w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub ministrowi spraw wewnętrznych jest zaświadczenie właściwego wojewódzkiego inspektora budowlanego, w którym musi być wyszczególniony okres praktyki zawodowej. W zaświadczeniu musi znaleźć się także ocena z praktycznej i teoretycznej wiedzy z danej specjalności.

Praktyka zawodowa za granicą

Potwierdzeniem praktyki zawodowej odbytej za granicą kraju jest zaświadczenie wydane przez kierownika jednostki, w której ta praktyka się odbywała. Zaświadczenie musi być poświadczone przez osobę nadzorującą, która posiada uprawnienia budowlanej w kraju praktyki.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami