Blog

30.05.2018

Książka praktyki zawodowej – co powinno się w niej znaleźć?

W artykule znajdziesz:

Książka praktyki zawodowej – co powinno się w niej znaleźć?

Książka praktyki zawodowej – co powinno się w niej znaleźć?

Uprawnienia budowlane w Polsce można zdobyć po zdaniu odpowiedniego egzaminu. Można do niego przystąpić dopiero po uzyskaniu wymaganego przepisami wykształcenia oraz po odbyciu praktyki zawodowej. Potwierdzeniem odbycia praktyki zawodowe jest książka praktyki zawodowej, w której powinny znaleźć się odpowiednie wpisy.

Książka praktyki zawodowej – co powinno się w niej znaleźć?

Co należy wpisać do książki praktyki zawodowej?

W książce praktyki zawodowej konieczne jest wyszczególnienie robót budowlanych oraz obiektów, przy których projektowaniu kandydat bezpośrednio uczestniczył lub przy których budowie pełnił funkcję techniczną. Należy przy tym dokładnie określić rodzaj, przeznaczenie, konstrukcję oraz inne parametry techniczne i użytkowe odpowiednio do wnioskowanej specjalności uprawnień. Konieczne jest również podanie lokalizacji obiektu i nazwy inwestora (promocja 3  w 1).

W każdym tygodniu należy określić czynności wykonywane podczas odbywanej praktyki. Przynajmniej raz w miesiącu muszą być one potwierdzone i zaopiniowane przez osobę, która posiada uprawnienia budowlane i kieruje praktyką. W przypadku, gdy kandydat zmienia pracę lub jednostkę, w której odbywał praktykę, osoba kierująca praktyką musi wpisać do książki ogólną ocenę z teoretycznej oraz praktycznej wiedzy w zakresie wnioskowanej specjalności uprawnień. Ten sam obowiązek dotyczy zakończenia praktyki zawodowej.

Potwierdzeniem praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów znajdujących się na terenach zamkniętych, w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub ministrowi spraw wewnętrznych jest zaświadczenie właściwego wojewódzkiego inspektora budowlanego, w którym musi być wyszczególniony okres praktyki zawodowej. W zaświadczeniu musi znaleźć się także ocena z praktycznej i teoretycznej wiedzy z danej specjalności.

Praktyka zawodowa za granicą

Potwierdzeniem praktyki zawodowej odbytej za granicą kraju jest zaświadczenie wydane przez kierownika jednostki, w której ta praktyka się odbywała. Zaświadczenie musi być poświadczone przez osobę nadzorującą, która posiada uprawnienia budowlanej w kraju praktyki.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami