Blog

26.07.2018

Kto może projektować budynki?

W artykule znajdziesz:

Kto może projektować budynki?


Projekt budowlany jest niezbędny, aby możliwe było uzyskanie pozwolenia na budowę. Jego zawartość może być różnie określana w zależności od danego miasta czy gminy, jednak zawsze musi on być wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia. Zgodnie z prawem budowlanym projekt budowlany składa się projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania przestrzennego działki lub terenu. Projekt budowlany może wykonać osoba mająca uprawnienia budowlane do projektowania oraz znajdująca się na liście członków okręgowej izby samorządu zawodowego. Do projektu należy zaznaczyć aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność danego projektanta do izby inżynierów lub izby architektów.
W przypadku wybrania gotowego projektu za projektanta uznawana jest osoba, która dokonuje jego adaptacji pod kątem konkretnej działki oraz sporządza projekt zagospodarowania z uwzględnieniem miejscowych warunków geotechnicznych i planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy. W różnych regionach kraju wymagania co do zawartości projektu mogą się od siebie różnić. Zdarza się, że urząd wymaga, aby w projekcie dokładnie określono zasadnicze elementy urządzeń i instalacji sanitarnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych oraz elektrycznych. Oznacza to, że w przygotowaniu projektu muszą brać udział specjaliści posiadający uprawnienia w wymienionych specjalnościach i będący członkami odpowiednich izb.
Do projektu budowlanego muszą być dołączone także inne dokumenty, np., warunki techniczne, opinie, uzgodnienia oraz pozwolenia wymagane przepisami szczególnymi. Liczba i rodzaj takich dokumentów zależy od miejsca inwestycji budowlanej. Można je zorganizować samodzielnie lub zlecić to zadanie projektantowi, który przygotowuje projekt. Dopiero po skompletowaniu wymaganej dokumentacji projektant może przystąpić do sporządzenia projektu zagospodarowania działki. Projektant musi tez dołączyć do projektu oświadczenie potwierdzające sporządzenie dokumentacji w zgodzie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami