Kto może wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?


W Polsce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą sprawować tylko osoby, które spełniają odpowiednie warunki, do których zalicza się:
• posiadanie wykształcenia technicznego w odpowiedniej specjalności,
• odbycie praktyki zawodowej dopasowane do rodzaju i stopnia skomplikowania prowadzonej działalności, a także do innych wymagań wynikających z pełnionej funkcji (https://uprawnienia-budowlane.pl).
Potwierdzeniem kwalifikacji do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest decyzja, która nosi nazwę uprawnień budowlanych. Za jej wydanie odpowiadają organy samorządu zawodowego (program na komputer).

Kto może wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Aby uzyskać uprawnienia budowlane, trzeba zdać egzamin sprawdzający znajomość procesu budowlanego i umiejętność stosowania wiedzy technicznej w praktyce (program na telefon).
Egzamin na uprawnienia budowlane kandydat składa przed komisją egzaminacyjną (program egzamin ustny). Jest ona powołana przez właściwy miejscowo organ samorządu zawodowego bądź inny uprawniony organ. Wszystkie koszty wynikające z postępowania kwalifikacyjnego pokrywa osoba, która ubiega się o nadanie uprawnień budowlanych. Koszty te są corocznie ustalane przez izbę samorządu zawodowego i ogłaszane na stronie internetowej (opinie o programie).

Osoby, które uzyskały uprawnienia budowlane, są wpisywane do centralnego rejestru oraz na listę członków odpowiedniej miejscowo izby samorządu zawodowego (segregator aktów prawnych). Wpis ten potwierdzany jest za pomocą zaświadczenia z terminem ważności – wystawia je izba samorządu zawodowego.

Jakość i bezpieczeństwo


Osoby, które posiadają uprawnienia budowlane i mogą sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, są zobowiązane do wykonywania tych funkcji w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami (promocja 3  w 1). Ponadto osoby te muszą swoją pracę wykonywać starannie, dbając o jej odpowiednią organizację, jakość i bezpieczeństwo. Przepisy zezwalają także na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez osoby, które są obywatelami Konfederacji Szwajcarskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, posiadające odpowiednie wykształcenia oraz przynajmniej dwuletnią praktykę zawodową.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !