Kto może zostać kierownikiem budowy?

Wymagania dotyczące kandydatów na kierownika budowy są ściśle określone w prawie budowlanym (program na komputer). W ustawie jasno sprecyzowane, że kierownikiem budowy można zostać po ukończeniu studiów wyższych, np. na kierunku architektura lub budownictwo. Konieczne jest również zdobycie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na telefon). Samodzielne funkcje techniczne to według definicji „działalność związana z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych” (program na egzamin ustny).

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Kto może zostać kierownikiem budowy?

Dokładnie jest to działalność, która obejmuje:
• kierowanie robotami budowlanymi lub budową,
• projektowanie oraz sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych, łącznie ze sprawowaniem nadzoru autorskiego,
• kierowanie wytwarzaniem budowlanych elementów konstrukcyjnych, a także nadzór i kontrola techniczna nad wytwarzaniem tych elementów,
• rzeczoznawstwo budowlane (promocja 3 w 1),
• sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
• sprawowanie funkcji inspektora nadzoru budowlanego,
• sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów (segregator).
Podstawą uprawniającą do ubiegania się o nieograniczone uprawnienia budowlane jest skończenie studiów II stopnia. Kierunek studiów musi opowiadać danej specjalności – dla kierownika budowy mogą to być studia na kierunku architektonicznym lub budowlanym. Po skończeniu studiów oraz zdaniu egzaminów wymagane jest jeszcze odbycie 2-letniej praktyki na budowie. Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w ograniczonym zakresie można zdobyć po ukończeniu studiów zawodowych odpowiednich dla danej specjalizacji lub studiów magisterskich na kierunku pokrewnym. Następnie należy pomyślnie zdać egzaminy i odbyć 3-letnią praktykę na budowie. Zarówno w przypadku uprawnień bez ograniczeń, jak i z ograniczeniem, konieczne jest pomyślne zdanie egzaminów na uprawnienia budowlane (opinie). Co ważne, zakres praktyk musi obejmować pełnienie funkcji pod nadzorem osoby mającej odpowiednie uprawnienia. Praktyki mogą też obejmować prace projektowe.