Kto może zostać kierownikiem robót budowlanych?

Kierownik robót budowlanych lub kierownik budowy to osoba, która odpowiada za kierowaniem całym procesem związanym z realizacją robót budowlanych lub budowy (program na komputer). Zarówno kierowanie robotami budowlanymi, jak i kierowanie budową oznacza pełnienie samodzielnych funkcji technicznej w budownictwie – zapis ten znajduje się w ustawie Prawo budowlane. Kierownik budowy lub robót budowlanych jest zobowiązany do fachowej oceny zjawisk technicznych, a także do samodzielnego rozwiązywania zagadnień techniczno-organizacyjnych i architektonicznych (program na telefon). Wszystkie podstawowe zadania kierownika robót budowlanych lub budowy znajdują się w art. 22 prawa budowlanego, a zalicza się do nich m.in.:
• prowadzenie dokumentacji budowy,
• zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie,
• organizację procesu budowy,
• kierowanie budową w zgodzie z pozwoleniem na budowę i projektem,
• realizowanie zaleceń, które zostały wpisane do dziennika budowy (program na egzamin ustny).

Egzamin jest zdawany przed komisją egzaminacyjną

Kto może zostać kierownikiem robót budowlanych?

Zawód kierownika budowy mogą wykonywać wyłącznie te osoby, które posiadają wykształcenie wyższe techniczne i praktykę zawodową odpowiadającą rodzaju stopniu skomplikowania prac oraz innym wymaganiom, wynikającym z pełnionej funkcji (promocja 3 w 1). Konieczne jest również posiadanie uprawnień budowlanych, które wydawane są przez właściwy organ samorządu zawodowego.
Warunkiem wymaganym do zdobycia uprawnień budowlanych jest zaliczenie egzaminu, który sprawdza znajomość procesu budowlanego i umiejętność zastosowania wiedzy technicznej w praktyce. Egzamin jest zdawany przed komisją egzaminacyjną, które powołuje organ samorządu zawodowego (segregator). Dopiero po zdaniu egzaminu kandydat otrzymuje w drodze decyzji wpis do rejestru centralnego i wpis na listę członków właściwej terytorialnie izby samorządu. Aby uzyskać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń należy skończyć studia magisterskie na jednym z kierunków odpowiednich dla wybranej specjalności (opinie). W przypadku uprawnień w ograniczonym zakresie wystarczą studia zawodowe na odpowiednim kierunku lub studia magisterskie na kierunku pokrewnym.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !