Blog

23.06.2019

Kto może zostać rzeczoznawcą budowlanym?

W artykule znajdziesz:

Kto może zostać rzeczoznawcą budowlanym?


Zgodnie z polskimi przepisami rzeczoznawcą zawodowym może zostać osoba, która spełni następujące warunki:
• korzystanie z pełni praw publicznych,
• posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera, inżyniera architekta lub inżyniera (https://uprawnienia-budowlane.pl),
• posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń,
• posiadanie znaczącego dorobku zawodowego w zakresie, który obejmuje rzeczoznawstwo,
• odbycie przynajmniej 10-letniej praktyki w zakresie, który obejmuje rzeczoznawstwo (program na komputer).

Kto może zostać rzeczoznawcą budowlanym?

Na wniosek osoby zainteresowanej, właściwy miejscowo organ samorządu zawodowego, podejmuje decyzję o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz szczegółowo określa zakres rzeczoznawstwa (program na telefon).
Co ważne, organ samorządu zawodowego jest uprawniony do nadani tytułu rzeczoznawcy kandydatowi, który nie spełnia wszystkich warunków, ale posiada odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie nieobjęte zakresem uprawnień budowlanych (program egzamin ustny). Czynności rzeczoznawcy budowlanego można podjąć wyłącznie po dokonaniu przez organ samorządu zawodowego wpisu o charakterze decyzji do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych (opinie o programie). Właściwy miejscowo organ samorządu zawodowego jest uprawniony także do pozbawienia tytułu rzeczoznawcy zawodowego w drodze decyzji.

Może to uczynić na wniosek rzeczoznawcy lub wtedy, gdy rzeczoznawca:
• zostanie pozbawiony praw publicznych,
• zostanie ukarany z tytułu odpowiedzialności zawodowej,
• nienależycie wykonuje czynności rzeczoznawcy zawodowego (segregator aktów prawnych).

Skreślenie z tego rejestru


Ostateczną decyzję o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy zawodowego odpowiedni miejscowo organ samorządu zawodowego przesyła do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Na podstawie ostatecznej decyzji pozbawiającej tytułu rzeczoznawcy zawodowego dokonywane jest skreślenie z centralnego rejestru rzeczoznawców zawodowych. Skreślenie z tego rejestru dokonywane jest także w sytuacji, gdy dojdzie do śmierci rzeczoznawcy (promocja 3  w 1). Należy pamiętać, że pełnienie funkcji rzeczoznawcy zawodowego zawsze podlega odpowiedzialności zawodowej, która określona jest odpowiednimi przepisami.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami