Kto może zostać rzeczoznawcą budowlanym?


Zgodnie z polskimi przepisami rzeczoznawcą zawodowym może zostać osoba, która spełni następujące warunki:
• korzystanie z pełni praw publicznych,
• posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera, inżyniera architekta lub inżyniera (https://uprawnienia-budowlane.pl),
• posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń,
• posiadanie znaczącego dorobku zawodowego w zakresie, który obejmuje rzeczoznawstwo,
• odbycie przynajmniej 10-letniej praktyki w zakresie, który obejmuje rzeczoznawstwo (program na komputer).

Kto może zostać rzeczoznawcą budowlanym?

Na wniosek osoby zainteresowanej, właściwy miejscowo organ samorządu zawodowego, podejmuje decyzję o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz szczegółowo określa zakres rzeczoznawstwa (program na telefon).
Co ważne, organ samorządu zawodowego jest uprawniony do nadani tytułu rzeczoznawcy kandydatowi, który nie spełnia wszystkich warunków, ale posiada odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie nieobjęte zakresem uprawnień budowlanych (program egzamin ustny). Czynności rzeczoznawcy budowlanego można podjąć wyłącznie po dokonaniu przez organ samorządu zawodowego wpisu o charakterze decyzji do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych (opinie o programie). Właściwy miejscowo organ samorządu zawodowego jest uprawniony także do pozbawienia tytułu rzeczoznawcy zawodowego w drodze decyzji.

Może to uczynić na wniosek rzeczoznawcy lub wtedy, gdy rzeczoznawca:
• zostanie pozbawiony praw publicznych,
• zostanie ukarany z tytułu odpowiedzialności zawodowej,
• nienależycie wykonuje czynności rzeczoznawcy zawodowego (segregator aktów prawnych).

Skreślenie z tego rejestru


Ostateczną decyzję o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy zawodowego odpowiedni miejscowo organ samorządu zawodowego przesyła do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Na podstawie ostatecznej decyzji pozbawiającej tytułu rzeczoznawcy zawodowego dokonywane jest skreślenie z centralnego rejestru rzeczoznawców zawodowych. Skreślenie z tego rejestru dokonywane jest także w sytuacji, gdy dojdzie do śmierci rzeczoznawcy (promocja 3  w 1). Należy pamiętać, że pełnienie funkcji rzeczoznawcy zawodowego zawsze podlega odpowiedzialności zawodowej, która określona jest odpowiednimi przepisami.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !