Blog

14.03.2024

Kto nadaje uprawnienia budowlane i na jakiej podstawie

W artykule znajdziesz:

W Polsce proces nadawania uprawnień budowlanych jest ściśle regulowany i odbywa się pod egidą dwóch głównych organów samorządu zawodowego: Izby Architektów RP (IARP) oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB). Te instytucje odpowiadają za zapewnienie, że osoby ubiegające się o uprawnienia budowlane spełniają określone wymogi edukacyjne i zawodowe (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).

Do zadań IARP i PIIB należą:

 • Kwalifikowanie wykształcenia: Sprawdzają, czy kandydaci mają odpowiednie wykształcenie wyższe techniczne, które jest związane z budownictwem lub architekturą. Weryfikują, czy kierunek studiów odpowiada specjalności, w której ubiegają się o uprawnienia.
 • Ocena praktyki zawodowej: Kandydaci muszą wykazać się określonym stażem praktyki zawodowej w swojej dziedzinie, który pozwala na zdobycie doświadczenia niezbędnego do samodzielnego pełnienia funkcji w procesie budowlanym.
 • Przeprowadzanie egzaminów: Egzaminy zawodowe sprawdzają wiedzę kandydatów na temat procesu budowlanego, przepisów prawnych oraz umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej. Są to zazwyczaj egzaminy pisemne i ustne, które testują zarówno teoretyczne podstawy, jak i praktyczne zastosowanie wiedzy w konkretnych sytuacjach budowlanych.
 • Wydawanie decyzji: Po pozytywnym przejściu wszystkich etapów kwalifikacji, IARP lub PIIB wydają decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych. Uprawnienia te są różnicowane w zależności od specjalności (np. konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne, drogowe) i umożliwiają samodzielne pełnienie funkcji technicznych w budownictwie.

 

Kto nadaje uprawnienia budowlane?

W Polsce uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi są regulowane przez przepisy prawa i nadawane przez odpowiednie organy. W tym przypadku, o którym wspominasz, są to okręgowe komisje kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uprawnienia te mogą być nadawane w różnych specjalnościach, z których każda dotyczy innego aspektu budownictwa, takich jak konstrukcje budowlane, mosty, drogi, kolej, hydrotechnika, wyburzenia, telekomunikacja, instalacje sanitarne czy elektryczne.

Proces uzyskiwania uprawnień budowlanych zazwyczaj obejmuje kilka kroków, takich jak posiadanie odpowiedniego wykształcenia, zdobycie wymaganego doświadczenia zawodowego oraz zdanie egzaminu przed okręgową komisją kwalifikacyjną. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego określa szczegółowe wymagania, procedury aplikacyjne, zakres materiału egzaminacyjnego oraz kryteria oceny (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - aplikacja na telefon).

Kto nadaje uprawnienia architektoniczne?

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w Polsce podzielone są na różne kategorie, w zależności od zakresu odpowiedzialności i rodzaju działalności, jaką można prowadzić. Te uprawnienia są nadawane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Oto główne rodzaje uprawnień:

 • Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – umożliwiają kompleksowe prowadzenie projektów architektonicznych oraz nadzór nad ich realizacją bez żadnych ograniczeń.
 • Do projektowania bez ograniczeń – pozwalają na prowadzenie projektów architektonicznych bez ograniczeń, ale nie upoważniają do kierowania robotami budowlanymi (uprawnienia budowlane).
 • Do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – umożliwiają pełny nadzór i kierowanie pracami budowlanymi, ale nie upoważniają do projektowania.
 • Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – te uprawnienia są ograniczone do określonych typów budowli lub zakresu prac.
 • Do projektowania w ograniczonym zakresie – uprawnienia te pozwalają na projektowanie określonych typów budowli lub w określonym zakresie, bez możliwości kierowania robotami budowlanymi.
 • Do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – pozwalają na kierowanie określonymi rodzajami prac budowlanych, ale nie upoważniają do ich projektowania.

Proces uzyskiwania tych uprawnień zazwyczaj obejmuje zdobycie odpowiedniego wykształcenia, nabycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz złożenie i zdanie egzaminu przed okręgową komisją kwalifikacyjną. Każda z kategorii uprawnień ma swoje specyficzne wymagania, które kandydaci muszą spełnić, aby móc ubiegać się o daną kategorię uprawnień.

Postępowanie odwoławcze

W Polsce postępowanie odwoławcze w sprawach nadawania uprawnień budowlanych jest zadaniem przypisanym Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, które działa w ramach odpowiednich instytucji zawodowych – Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dla większości specjalności budowlanych oraz Izby Architektów RP dla specjalności architektonicznej (program egzamin ustny).

Jeśli kandydat na uprawnienia budowlane nie zgadza się z decyzją wydaną przez okręgową komisję kwalifikacyjną, może złożyć odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Proces ten umożliwia ponowne rozpatrzenie sprawy i zapewnia drugą instancję w procedurze nadawania uprawnień. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza własne dochodzenie w sprawie, co może obejmować przegląd dokumentacji, ocenę spełnienia wymogów kwalifikacyjnych oraz, w niektórych przypadkach, przeprowadzenie dodatkowych rozmów lub egzaminów. Następnie, na podstawie zgromadzonych informacji, komisja podejmuje decyzję, czy potwierdzić, zmienić lub unieważnić decyzję okręgowej komisji kwalifikacyjnej.

Decyzje Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej są ostateczne w ramach administracyjnej ścieżki odwoławczej. Jeśli jednak kandydat nadal nie zgadza się z decyzją, może poszukać dalszych możliwości odwołania poprzez system sądowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa administracyjnego.

Podstawy prawne nadawania uprawnień budowlanych

Akty prawne stanowią podstawę regulacji procesu nadawania uprawnień budowlanych na terenie Polski. Oto krótkie omówienie każdego z nich:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186, z późn. zm.): Stanowi podstawowy akt prawny regulujący kwestie związane z procesem budowlanym w Polsce, w tym wymogi dotyczące uzyskiwania uprawnień budowlanych przez osoby fizyczne. Określa prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, w tym projektantów i kierowników budowy (opinie o programie).
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2019.1117): Ustawa ta reguluje funkcjonowanie samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa, w tym ich role w procesie nadawania uprawnień budowlanych, prowadzenia rejestrów członków oraz nadzoru nad przestrzeganiem etyki zawodowej.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z2018.2096, z późn. zm.): Określa ogólne zasady prowadzenia postępowań administracyjnych w Polsce, w tym postępowania w sprawach nadawania uprawnień budowlanych. Zawiera przepisy dotyczące m.in. postępowania odwoławczego.
 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 831): Szczegółowo określa wymagania dotyczące przygotowania zawodowego niezbędnego do uzyskania uprawnień budowlanych, w tym zakres szkoleń i odbywanych praktyk zawodowych (segregator aktów prawnych).
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1668, z późn. zm.): Reguluje kwestie związane z wyższym szkolnictwem i nauką w Polsce, co pośrednio wpływa na proces kształcenia przyszłych inżynierów i architektów aspirujących do uzyskania uprawnień budowlanych.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz.U. poz. 1513): Określa zasady prowadzenia elektronicznych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz tych, które zostały ukarane dyscyplinarnie. Rejestry te mają na celu zwiększenie transparentności oraz łatwości weryfikacji statusu zawodowego inżynierów i architektów (segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami